Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Regulamin Rady Pedagogicznej

 

REGULAMIN

RADY  PEDAGOGICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W MIERZĘCICACH

Podstawa prawna:

1)  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1]) – art. 33 ust. 1 i art. 35 ust. 4

2)  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.[2]) – art. 42 ust. 2 pkt 1,

3)  Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół   Dz.U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.[3],

4)  Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm[4].)

5)  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

 


 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1,  poz. 1
[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w 2004 r. w Dz. U. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458
 
[3] Zmiany rozporządzenia ogłoszone zostały w 2002 r. w Dz. U. Nr 10, poz. 96. z 2003 r. Dz. U. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222
 
[4] Zmiany wymienionego Rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U z 2007 r. Nr 130, poz. 906 i 907 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 9. Nr 178, poz. 1097,   z 2009 r. Dz. U. Nr 58, poz. 475

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MIERZĘCICACH

                                                                                                                                                              

§ 1.

 

Rada Pedagogiczna  Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach zwana dalej Radą Pedagogiczną jest kolegialnym organem  realizującym zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 

§ 2.

 

1.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.

2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole  

       Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.

 

§ 3.

 

1.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone przez

jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej następujące osoby:

1)  pracownicy ekonomiczni, administracji i obsługi szkoły,

2)  przedstawiciele Rady Rodziców,

3)  przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie Szkoły,

4)  lekarze i inni pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno – lekarskiej nad uczniami,

5)  przedstawiciele zakładów pracy, z którymi Szkoła współpracuje,

6)  przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych.

 

§ 4.

 

1.  Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na koniec okresu (semestru) w celu zatwierdzenia wyników klasyfikowania i promowania uczniów, przedstawienia wyników nadzoru pedagogicznego, po zakończeniu rocznych zajęć, oraz w miarę potrzeb.

2.  Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. W przypadku zwołania zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej z inicjatywy członków Rady Pedagogicznej przedstawiciele rady są zobowiązani przedstawić Przewodniczącemu pisemny wniosek z określoną problematyką obrad oraz podpisami stwierdzającymi spełnienie warunku jej zwołania.

3.  Do pracy w okresie między zebraniami plenarnymi Rada Pedagogiczna może powołać komisje stałe, tj. działające w okresie całego roku szkolnego, lub komisje doraźne, tj. działające przez wyznaczony okres, dla opracowania określonej problematyki, działalności szkoły.

4.  Skład osobowy, zakres i czas działania komisji ustala Rada Pedagogiczna na zebraniu plenarnym.

5.  Pracą komisji kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący komisji.

6.  Komisje stałe lub doraźne przedstawiają wyniki swojej pracy oraz wnioski do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej na jej zebraniu plenarnym.

 

§ 5.

 

1.  Przewodniczący przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku posiedzenia Rady.

2.  O terminie posiedzenia Rady Pedagogicznej powiadamia Dyrektor Szkoły  na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady, poprzez zapis w Księdze Zarządzeń.

 

§ 6.

 

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do obecności w posiedzeniach Rady, do aktywnego udziału w pracy rady i w komisjach problemowych.

 

§ 7.

 

1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1)  realizacji uchwał Rady,

2)  tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego Szkoły,

3)  oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4)  dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,

5)  zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,

6)  analizowania stopnia realizacji uchwał Rady.

 

§ 8.

 

1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo:

1)  zgłoszenia do uchwały votum separatum, z prawem odnotowania zdania odrębnego w protokole z zebrania Rady,

2)  wglądu do protokołu, zgłoszenia poprawek Przewodniczącemu Rady, o których uwzględnieniu rozstrzyga Rada Pedagogiczna na najbliższym posiedzeniu,

3)  przedstawiać swoje stanowisko na zebraniach Rady Pedagogicznej we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły,

4)  zwracać się o wyjaśnienie we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady w punkcie obrad dotyczącym zapytań i wolnych wniosków. Odpowiedzi udziela Przewodniczący Rady lub wyznaczona przez niego osoba. W przypadku niemożliwości udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie powinno być udzielone najpóźniej w terminie dwutygodniowym.

 

2. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1)  współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,

2)  przestrzegania postanowień prawa gminnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora,

3)  czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,

4)  realizowanie uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

5)  składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

6)  przestrzegania tajemnicy obrad Rady. 

 

§ 9.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

 

 § 10.

 

1.  Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach w ramach kompetencji stanowiących:

1)  planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny,

2)  podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,

3)  podejmuje uchwały w sprawach wniosków oskreślenie z listy uczniów.

4)  ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

5)  uchwala Regulamin swojej działalności,

6)  uchwala Statut Szkoły i wprowadzane zmiany( nowelizacje) do Statutu oraz inne regulaminy,

7)  upoważnia Dyrektora Szkoły do obwieszczania tekstu jednolitego statutu,

 

2.  Rada Pedagogiczna  Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach w ramach kompetencji opiniujących:

1)   opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)   opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

3)   opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4)   opiniuje projekt finansowy Szkoły,

5)   opiniuje przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora ,

6)    opiniuje podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje , których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza,

7)   opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora Szkoły,

8)   opiniuje zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania,

9)   opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy,

10)  opiniuje zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki,

11)  opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,

12)  opiniuje średnią ocen upoważniającą do przyznania nagrody rzeczowej,

3. Ponadto Rada Pedagogiczna :

1)   przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian ( nowelizacji )  i uchwala go,

2)   uzgadnia z Radą Rodziców Program Wychowawczy i Program Profilaktyki,

3)  może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku,

4)   uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły,

5)   głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły,

6)   ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły,

7)   uczestniczy w tworzeniu WDN- Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli,

8)   występuje z wnioskami do Dyrektora w sprawach doskonalenia organizacji, nauczania i wychowania,

9)   wnioskuje o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego,

10) wybiera przedstawiciela Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły

11) wybiera delegatów do Rady Szkoły , w przypadku jej powoływania,

12) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny,

13) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli,

 

§ 11.

 

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący szkołę. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

                                                                                      

§ 12.

 

1.  Uchwały Rady Pedagogicznej  są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy  członków rady.

2.  W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady.

3.  Głosowanie odbywa się jawnie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

4.  W szczególnych przypadkach Rada na wniosek nauczyciela może zwykłą większością głosów zarządzić głosowanie tajne.

5.  W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują na kartkach, przy czym  za głosy ważne uznaje się te, które oddano każdorazowo w określony sposób na kartkach ustalonych dla danego głosowania.

6.  Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad w obecności protokolanta obrad.

7.  Głosowanie tajne przeprowadza powołana spośród członków Rady Komisja Skrutacyjna.

 

§ 13.

 

Rada Pedagogiczna  ustala regulamin swojej działalności oraz plan pracy na dany rok szkolny.

 

§ 14.

 

1.  Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą odbywać się według następującego ramowego porządku obrad:

1)   otwarcie posiedzenia,

2)   przyjęcie protokołu  poprzedniego posiedzenia Rady,

3)   realizacja wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej,

4)   przedstawienie głównego tematu posiedzenia Rady,

5)   dyskusja oraz przyjęcie uchwał i wniosków.

 

§ 15.

 

1.  Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane przez jednego z członków Rady. Protokół powinien zawierać, co najmniej:

1)   termin i miejsce posiedzenia,

2)   stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum),

3)   listę innych uczestników posiedzenia,

4)   przyjęty porządek obrad,

5)   treść podjętych uchwał,

6)   podpisy prowadzącego i protokolanta.

 

2.  Protokół sporządza protokolant w ciągu 7 dni od daty odbycia posiedzenia i wykłada w sekretariacie  do zapoznania się z nim przez nauczycieli.

 

3.  Członkowie Rady zobowiązani są w terminie do 7 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i pisemnego zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu Rady. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

 

4.  Protokół zostaje przyjęty na kolejnym posiedzeniu rady Pedagogicznej, poprzez głosowanie.

 

§ 16.

 

1.  Obecność nauczycieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest odnotowywana na liście obecności przez złożenie własnoręcznego podpisu. Członek Rady Pedagogicznej usprawiedliwia swoją nieobecność u Przewodniczącego przed rozpoczęciem posiedzenia.

 

2.  Nieusprawiedliwiona nieobecność na Radzie Pedagogicznej traktowana jest jako nieobecność w pracy w wszystkimi jej konsekwencjami.

 

§ 17.

 

1.  Do wglądu do księgi protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej upoważnieni są:

1)   Dyrektor,

2)   nauczyciele – członkowie Rady Pedagogicznej,

3)   osoby zaproszone, biorące udział w posiedzeniu Rady w dotyczącym ich zakresie,

4)   przedstawiciele Kuratorium i organu prowadzącego Szkołę w zakresie określonym w upoważnieniu do dokonywania kontroli lub prowadzenia ewaluacji zewnętrznej.

 

§ 18.

 

Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawnienia spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

§ 19.

 

Księga protokołów jest dokumentem stwierdzającym pracę Rady Pedagogicznej. Po zakończeniu danej księgi wpisuje się formułę: „Księga protokołów zawiera................stron oraz protokoły od .........................do ............za rok szkolny………..”  i przekazuje się ją do archiwum Szkoły.

 

§ 20.

 

Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza się w trybie jego uchwalenia.

 

§ 21.

 

Regulamin niniejszy uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach w dniu 26.02 2013 roku. Traci moc Regulamin RP z dnia 28.08.2006 r.