Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Rok szkolny 2023/2024

  W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne. Na bieżąco odpowiada na prośby o pomoc. Rokrocznie wspiera akcję na rzecz rodzinnych domów dziecka "Góra grosza" czy schroniska dla zwierząt. Przeprowadza liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły. Organizuje również dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się nasi uczniowie.


 

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 

1. Maciej Nowak
2. Monika Pasamonik
3. Hubert Kamiński
4. Zofia Dyszy

 

OPIEKUNOWIE  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 1. p. Katarzyna Łozińska-Jach,
 2. p. Agata Psonka,
 3. p. Dominika Solipiwko-Muc,
 4. p. Renata Urbańczyk

Uczniowie również wybrali opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Najwięcej głosów otrzymali:

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Postanowienia ogólne

§ 1

  

 1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach zwany także Samorządem Szkolnym działa na podstawie:
 • art.55 ustawy o systemie oświaty z dnia 1991 r. /Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425/
 • Karty nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. art. 6a ust.5.  
 • Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach  
 1. Samorząd Szkolny stanowią wszyscy uczniowie szkoły.  
 2. Terenem działania jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach  
 3. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz administracji oświatowej.  
 4. Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie sami wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Szkolnego, aby uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu.  
 5. Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego zostały określone w Statucie Szkoły. 

 

Rada  Samorządu Szkolnego

§ 2

 

 1. Rada Samorządu Szkolnego powoływana jest na roczną kadencję. 
 2. W skład Rady Samorządu Szkolnego wchodzą: 
 • przewodniczący  
 • zastępca przewodniczącego  
 • skarbnik   
 • sekretarz  

  Do Rady Samorządu Uczniowskiego może zostać powołanych więcej niż 4 uczniów, wynikać to będzie z uzyskanej liczby punktów. Pozostali uczniowie pełnią funkcję członków Rady Samorządu Uczniowskiego.    

 1. Rada Samorządu Szkolnego wnioskuje i opiniuje w tych sprawach, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia.  
 2. Na wniosek dyrektora szkoły Rada Samorządu opiniuje pracę nauczyciela.  
 3. Rada Samorządu Szkolnego kieruje bieżącą pracą samorządu uczniowskiego.  
 4. Rada Samorządu Szkolnego reprezentuje Samorząd Szkolny.  
 5. Rada Samorządu Szkolnego dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje.    

 

Wybory do Rady Samorządu Szkolnego

§ 3

  

 1. Nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego wybiera się co najmniej dwóch Opiekunów oraz Radę Samorządu Szkolnego tj. przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza i skarbnika samorządu.  
 2. Rady Samorządów Klasowych po wcześniejszych konsultacjach ze swoimi klasami na godzinach wychowawczych zgłaszają opiekunom samorządu nie więcej niż dwie kandydatury z każdej klasy do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wyznaczeni uczniowie mogą przygotować kampanię (krótką prezentację) promującą ich wizerunek jako właściwego kandydata do Samorządu Szkolnego. W przypadku nauczania zdalnego dopuszcza się zmianę zasady wybierania kandydatów.   
 3. Na zebraniu Rad Samorządów Klasowych następuje weryfikacja zgłoszonych kandydatur i sporządza się listę osób dopuszczonych do wyborów szkolnych.  
 4. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego mogą odbywać się po ogólnoszkolnej kampanii wyborczej. Szczegółowy termin wyborów określa się na ogólnoszkolnym zebraniu przedstawicieli samorządów klasowych. Dopuszcza się zmianę zasad wybierania kandydatów ze względu na naukę zdalną oraz ograniczenia związane z Pandemią SARS-CoV-2.   
 5. Po zakończeniu kampanii wyborczej odbywają się tajne wybory, kartę głosowania przygotowują z uczniami opiekunowie Samorządu Szkolnego. W przypadku nauki zdalnej wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w formie elektronicznej i są zorganizowane przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego.   
 6. Głosować można jedynie na tych kandydatów, którzy biorą udział w kampanii.  
 7. Głosy na kandydatów wrzucane są do urny wyborczej w terminie określonym na zebraniu  Rady Samorządów Klasowych.   
 8. Po zakończeniu akcji wyborczej komisja skrutacyjna składająca się z uczniów w obecności opiekunów Samorządu Uczniowskiego, liczy głosy i sporządza protokół z wyborów do Rady Samorządu Szkolnego.   
 9. Do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie z największą liczbą głosów.  
 10. Wybrani do Rady Samorządu Uczniowskiego uczniowie są powoływani do pełnienia wyznaczonych funkcji.  
 11. Z  wynikami wyborów uczniowie zostają zapoznani poprzez informację na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego lub na apelu, a w przypadku nauki zdalnej poprzez ogłoszenie przez dziennik elektroniczny.  
 12. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
 13. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wybierani są przez  Samorząd Uczniowski w  głosowaniu tajnym spośród nauczycieli, których kandydatury zostały złożone przez uczniów  po uprzedniej konsultacji z nauczycielami. 

 

Prawa i obowiązki Samorządu Szkolnego

§ 4
 

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.  
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.  
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,  
 4. Prawo powołania rzecznika obrony praw uczniowskich.  
 5. Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.  
 6. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  
 7. Prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu Szkolnego.  
 8. Opiekunowie samorządu udzielają pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi, służą mu doświadczeniem i radą, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji szkolnej.  
 9. Opiekunowie samorządu mają obowiązek wysłuchania wniosków i zapytań samorządu, przekazywania ich adresatom.  
 10. Samorząd ma obowiązek współdziałania z innymi organami szkoły: dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców.  
 11. Samorząd Szkolny pełni rolę rzecznika praw i interesów ucznia.  
 12. Samorząd Szkolny inicjuje różnorodne formy aktywności pozalekcyjnej rozwijającej zainteresowania naukowe, sportowe, turystyczno - krajoznawcze, muzyczne i inne  
 13. Samorząd Szkolny uczestniczy w akcjach charytatywnych oraz organizuje takie akcje na terenie szkoły.  
 14. Samorząd Szkolny włącza się w działania określone w szkolnym Programie profilaktyczno – wychowawczym szkoły.  
 15. Samorząd Szkolny w przypadku nauki zdalnej przeprowadza spotkania za pomocą programu Microsoft Teams, ogłasza organizowane akcje poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły. Samorząd Szkolny dokumentuje przeprowadzone działania na stronie internetowej szkoły.   
 16. W roku szkolnym 2021/2022 na wniosek Samorządu Szkolnego został wprowadzony szczęśliwy numerek. Szczęśliwy numerek losowany jest automatycznie poprzez dziennik elektroniczny Librus w danym dniu i działa przez cały dzień. Uczeń, przy którym będzie widniał szczęśliwy numerek, może zostać zwolniony z niezapowiedzianych form sprawdzania wiedzy po ówczesnym zgłoszeniu faktu nauczycielowi. Szczęśliwy numerek działa na zasadach takich jak (np.).