Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Uwaga! Niniejszy regulamin obowiązuje od 15 lutego 2022 roku. 

REGULAMIN 

ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W  MIERZĘCICACH 

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE  

 

  Zasady naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej „Funduszem” i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy:

1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( U. z 2021 r., poz. 746);

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia  odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz.349);

3) Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 roku o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz.263);

4) Ustawa z dnia 06 września 2021 r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ).

§1

 

    W Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, określanego dalej jako „Szkoła”, tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

§2

 

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, określany dalej jako „Fundusz”, tworzy się z odpisów w wysokości:

1) 110% kwoty bazowej określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej corocznie w ustawie budżetowej - dla nauczycieli,

2) 5% pobieranych rent i emerytur - dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,

3) 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na jednego zatrudnionego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego jeśli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą-dla pozostałych pracowników.

 1. Środki Funduszu zwiększane są o:

1) odsetki bankowe,

2) darowizny i wpłaty osób fizycznych i prawnych,

3) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

4) wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej.

                                                                      

§3 

 

 1. Środki Funduszu gromadzone są na rachunku bankowym BS Mierzęcice 50 859 10007 0380 0446 0002.
 2. Środki, o których mowa w § 2 ust. 1 przekazywane są na rachunek bankowy wymieniony w ust. 1, w następujących terminach:

1) 75% odpisu – do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego,

2) 25% odpisu - do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.

 

§4

 

 1. Środki Funduszu przeznaczone są na następujące świadczenia i inne cele:

1) Dofinansowanie wypoczynku w następujących formach:

  1. świadczenie urlopowe dla nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela art. 53 ust. 1a,
  2. dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin zorganizowanego we własnym zakresie,
  3. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
  4. dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego pracowników i ich rodzin w miarę posiadanych środków,
  5. dofinansowanie raz w całym cyklu nauki zorganizowanego wypoczynku dzieci w formie tzw. Zielonej szkoły“

  Z dofinansowania do wypoczynku, wypoczynku dzieci i młodzieży, osoba uprawniona może korzystać tylko raz w roku.

  1. Zwrotną i bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe.
  2. Zapomogi finansowe i losowe.
  3. Pomoc rzeczowa (lub ekwiwalent pieniężny), paczki lub ekwiwalent pieniężny dla dzieci do 14 roku życia oraz w miarę posiadanych środków pracodawca może przyznać świadczenia świąteczne wszystkim uprawnionym na ich wnioski.
  4. Działalność kulturalno-oświatową, wycieczki turystyczno-krajoznawcze i wypoczynek w dni wolne od pracy organizowany przez pracodawcę.
  5. Dofinansowanie do przedszkola/żłobka

2) Pomoc mieszkaniowa w formie pożyczki mieszkaniowej w wysokości: do 5000,00 zł na remont mieszkania lub domu. Szczegółowe warunki udzielania pomocy na cele mieszkaniowe ustalone są w umowie zawartej ze świadczeniobiorcą (załącznik nr 2).

 

§5

 

 1. Osoby uprawnione mogą ubiegać się o pożyczkę na cele mieszkaniowe z Funduszu raz na dwa lata.
 2. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 2 % w skali roku, a spłata ich nie może przekroczyć 2 lat od daty jej przyznania.
 3. Niespłacona kwota pożyczki podlega umorzeniu z chwilą śmierci pożyczkobiorcy.
 4. W uzasadnionej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pożyczkobiorcy spłata pożyczki może być okresowo zawieszona, ale nie dłużej niż na 6 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać umorzona w całości lub części, pod warunkiem spłacenia co najmniej połowy kwoty pożyczki.

§6

 

 1. Osoby uprawnione mogą ubiegać się o pożyczkę na cele mieszkaniowe z Funduszu raz na dwa lata.
 2. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 2 % w skali roku, a spłata ich nie może przekroczyć 2 lat od daty jej przyznania.
 3. Niespłacona kwota pożyczki podlega umorzeniu z chwilą śmierci pożyczkobiorcy.
 4. W uzasadnionej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pożyczkobiorcy spłata pożyczki może być okresowo zawieszona, ale nie dłużej niż na 6 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać umorzona w całości lub części, pod warunkiem spłacenia co najmniej połowy kwoty pożyczki.

                                                                                                                                             

§7

 

 1. Świadczenia przyznawane z funduszu nie są świadczeniami należnymi i nie mają charakteru roszczeniowego. Wyjątek stanowią świadczenia urlopowe dla nauczycieli, które są świadczeniami obligatoryjnymi nie mającymi związku z sytuacją materialną nauczyciela.
 2. Wysokość świadczeń jest zależna od dochodu i określa je załącznik nr 1.
 3. Dyrektor lub wicedyrektor przyznaje świadczenia oraz środki na inne cele przewidziane niniejszym Regulaminem, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w szkole.
 4. Decyzja pracodawcy dotycząca rozpatrzenia wniosku jest ostateczna.
 5. W razie odmownego załatwienia wniosku Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor może, na prośbę wnioskodawcy podać osobie uprawnionej przyczyny odmowy. Osoba ta może w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wystąpić z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

§8

 

 1. Uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są:

1) pracownicy i ich rodziny,

2) emeryci i renciści oraz osoby przebywające na świadczeniu kompensacyjnym, emeryturze pomostowej – byli pracownicy Gimnazjum w Mierzęcicach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach i ich rodziny.

3) małżonek po zmarłym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej.

 1. Członkami rodziny w rozumieniu ust. 1 są małżonek pracownika, a także dzieci pracownika, w tym przysposobione oraz dzieci innych osób poddane ich prawnej opiece – także pełnoletnie jeżeli uczą się lub studiują w systemie stacjonarnym i nie osiągają własnych dochodów, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.
 2. W razie zbiegu uprawnień i braku możliwości przyznania świadczeń wszystkim uprawnionym, pierwszeństwo w korzystaniu ze środków Funduszu przysługuje:

1) posiadającym rodziny wielodzietne,

2) mającym dzieci specjalnej troski,

3) o najniższych dochodach.

 

§9

 

 1. Wniosek o świadczenie z Funduszu składa zainteresowana osoba uprawniona lub członek jej rodziny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za tę osobę, Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor, przedstawiciel organizacji związkowej lub inny członek ZFŚS.
 2. Wniosek powinien zawierać:

1) wskazanie rodzaju świadczenia,

2) opis okoliczności będących powodem starania się o przyznanie świadczenia, potwierdzonych, w miarę możliwości, stosownymi zaświadczeniami.

 1. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS składają oświadczenia o dochodach za ubiegły rok pomniejszony o podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne , składki na ubezpieczenie społeczne wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe do dnia 31 marca danego roku wg załącznia nr 3.
 2. Oświadczenia złożone w roku bieżącym tracą swoją ważność z dniem 31 marca następnego roku kalendarzowego (z wyłączeniem przypadków nagłego, drastycznego pogorszenia się sytuacji materialnej, finansowej i rodzinnej).
 3. Nie złożenie oświadczenia skutkuje zakwalifikowaniem osoby uprawnionej do grupy o najwyższych dochodach.                       

 

§10

 

 1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków działalności socjalnej, sporządzony przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi w terminie do 28 lutego każdego roku.
 2. Środkami Funduszu administruje Dyrektor Szkoły.

 

§11

   

  Sprawy nie zawarte w niniejszym regulaminie regulują odrębne przepisy.

 

§12

 

  Traci moc dotychczasowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

§13

 

   Regulamin wchodzi w życie w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, z dniem 15.02.2022 r.