Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Świetlica szkolna

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SP1 MIERZĘCICE

 § 1

Postanowienia ogólne


   Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

 

§ 2

 

Cele i zadania świetlicy
Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie   warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
 2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
 3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
 4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
 5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
 7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
 8. Sprawują opiekę nad dożywieniem.

 

 Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 • organizowanie dożywiania poprzez nadzorowanie wydawania obiadów ;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

 

§ 3

 

Założenia organizacyjne.
 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 8.00-16.00.
 2. Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się do 15 września każdego roku szkolnego.
 3. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy lub wychowawcy klasy).
 4. Na podstawie zebranych kart powołana komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów objętych stałą opieką świetlicy.
 5. Analiza informacji zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” jest podstawą określenia formy i zakresu opieki nad dzieckiem w świetlicy.
 6. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.
 7. Procedura korzystania z toalety uczniów przebywających na świetlicy szkolnej - uczniowie klas młodszych do toalety są zaprowadzani przez nauczyciela świetlicy, jeżeli na świetlicy pracuje tylko jeden nauczyciel uczniowie klas starszych zaprowadzają uczniów klas młodszych i przyprowadzają na świetlicę.

 

§ 4

 

 1. Wychowankowie świetlicy:
  1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących oraz dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
  2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nie uczestniczącym w zajęciach planowanych nieobowiązkowych  lub w wycieczkach klasowych.
  3. Uczeń nie zapisany do świetlicy ma prawo w niej przebywać i opuszcza ją samodzielnie uprzednio informując o tym nauczyciela lub jest odbierany zgodnie z pisemną informacją rodzica.

 

 1. Prawa uczestnika świetlicy.
  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
  1. Uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają prawo do udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
  2. Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
  3. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
  4. Wpływa na planowanie pracy w świetlicy;
  5. Korzystania z organizowanych form dożywiania .

 

 1. Obowiązki uczestnika świetlicy.
  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
  1. Systematycznego udział w zajęciach,
  2. Zgłaszania swojej obecności oraz każdorazowo meldowania swojego odejścia u wychowawcy świetlicy,
  3. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach,
  4. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
  5. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników ,
  6. Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków,
  7. Odrabiania zadanych lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy,
  8. Dbania o porządek i wystrój świetlicy,
  9. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
  10. Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych,
  11. Szanowania własności szkoły i innych osób .
  12. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
  13. Przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 5

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
 • Pochwała przekazana opiekunom.
 • Drobny upominek rzeczowy, itp.

Kary

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

 

§ 6

 

Współpraca z rodzicami
Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście)
Korespondencja z rodzicami
Rozmowy telefoniczne
Rozmowy podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami.

 

§ 7

 

Dokumentacja świetlicy
1. Plan pracy świetlicy szkolnej;
2. Tygodniowy rozkład zajęć;
3. Dziennik zajęć;
4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

Regulamin wchodzi w życie 01.09.2016 roku