Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Regulamin stołówki szkolnej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach  

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.). 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas dwóch przerw obiadowych, a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. obiad wydaje się w godzinach ustalonych z wychowawcą klasy.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach. 

§ 2 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

1)      uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,

2)      uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez GOPS oraz  sponsorów,

3)      pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej,

4)      nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne za zgodą dyrektora szkoły. 

§ 3 

Ustalanie wysokości opłat za posiłki

 1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:

1) opłata za jeden posiłek dla ucznia – 3  zł,

2) opłata za jeden posiłek dla innych osób – 4,40 zł.

 1. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
 3. Inne osoby, korzystające z posiłków w stołówce szkolnej za zgodą dyrektora szkoły, ponoszą pełne koszty, uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.
 4. W sytuacjach wzrostu kosztu w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

  § 4 

Wnoszenie opłat za posiłki 

 1. Opłaty za obiady w danym miesiącu przyjmują nauczyciele świetlicy od poniedziałku do piątki w godzinach 8.00-14.00
 2. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do 10 dnia miesiąca danego  miesiąca, za który opłata jest wnoszona.
 3. Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia. Wykaz wybranych dni wraz z opłatą wnosi się z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona. 

§ 5 

Zwolnienie z opłat za posiłki 

 1. Dyrektor szkoły, na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach zwalnia rodziców/opiekunów prawnych ucznia z całości lub z części opłat za korzystanie z posiłków. 

§ 6 

Zwroty za niewykorzystane obiady   

 1. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.00.
 2. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.
 3. W pierwszym dniu zgłoszenia nieobecności ucznia, nie dokonuje się zwrotu należności za niewykorzystany posiłek a nadwyżki wydawane są w postaci dokładek dla uczniów korzystających ze stołówki.
 4. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu dokonuje się najpóźniej do 30 czerwca danego roku. 

§ 7 

Zasady zachowania na stołówce 

 1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.
 2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów BHP.
 3. W stołówce obowiązuje cisza.
 4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 5. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu.
 6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 7. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
 8. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej. 


§ 8 

Postanowienia końcowe

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.