Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

 Regulamin pracowni komputerowej

 1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zawsze zajmują wyznaczone stanowiska.
 2. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 3. W pracowni nie spożywamy żadnych napojów oraz posiłków.
 4. Przy pracy z komputerem należy przestrzegać następujących zasad
  • nie włączaj komputera bez zgody nauczyciela,
  • nie używaj własnych nośników danych bez zgody nauczyciela, aby uniknąć wirusów komputerowych.
  • pamiętając o prawie autorskim, nie przeglądaj i nie przywłaszczaj sobie plików wcześniej utworzonych przez innych użytkowników.
  • nie przeglądaj niepożądanych stron WWW,
  • nie stosuj cyberprzemocy w Internecie.
 5. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni (administrator).
 6. Samodzielne dokonywanie przez uczniów zmian w konfiguracji systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (np. przyłączanie/odłączanie myszy i klawiatury, przyłączanie/odłączanie przewodów, regulacja parametrów monitorów, samodzielne instalowanie/usuwanie programów, zmiany ustawień systemowych) nie jest dozwolone, chyba że nauczyciel prowadzący zajęcia postanowi inaczej.
 7. Za umyślne zniszczenie sprzętu wynikające z nieprzestrzegania regulaminu pracowni  odpowiedzialność ponosi uczeń.
 8. Zabrania się:
  • przemieszczania się po klasie bez wyraźnej zgody nauczyciela,
  • wykorzystywania sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych bez zgody nauczyciela,
  • dotykania lub odłączania jakiegokolwiek okablowania w pracowni.
 9. Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich uczniów korzystających z pracowni, zarówno podczas planowych zajęć lekcyjnych, jak również poza nimi.
 10. Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.

UWAGA!

   Każdy wypadek, nawet najdrobniejsze skaleczenie należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w pracowni.