Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Już niebawem w naszej szkole rusza Klub Wolontariusza!

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach ogłasza konkurs na LOGO wolontariatu.

 

REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU
  1. Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Mierzęcicach zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na LOGO wolontariatu.
  2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu LOGA WOLONTARIATU, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności umieszczony będzie na:

plakatach, ulotkach

nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU
  1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły.
  2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Mierzęcicach
  3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Prace można wykonać ręcznie lub korzystać z technik komputerowych.
  2. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
 • na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm,
 • w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych, 
 1. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą i wolontariatem.
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 1. Logo może składać się:
 • tylko z logotypu (stylizacji literowej)
 • tylko z elementu graficznego będącego symbolem
 • lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

Logo może być zaprezentowane w formie papierowej lub wersji elektronicznej

 

Prace należy składać do dnia 12.12.2016r. w gabinecie pedagoga szkolnego.

Spośród prac konkursowych zostanie wybrana najlepsza wyłoniona przez komisję.

Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Organizator nie zwraca prac.

 Oceny prac dokona 5-osobowa komisja konkursowa w składzie: opiekunowie  pani dyrektor Bożena Jach, Marek Zawadzki, Beata Fryc, Beata Kukuła Dzierżanowska , Ewa Urban, Agata Psonka dwóch przedstawicieli Koła Wolontariatu.

 1.  Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę.  Zwycięski projekt stanie się oficjalnym logo Szkolnego Koła Wolontariatu.

 

Znalezione obrazy dla zapytania pomoc dzieciom

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Młodych ludzi cechuje bowiem poczucie wspólnoty. Są oni skłonni akceptować te same normy i zasady, wykazywać otwartość i ciekawość świata. Wolontariat odciska swoje dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach życia, jest jedyną w swoim rodzaju formą kształcenia.

 1. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy i działać we wszelkiej dziedzinie życia społecznego; tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 2. Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do uczniów naszej szkoły, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne i ewangelizacyjne.

Cele i sposoby działania

 1. Celem wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.
 2. Rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego.
 4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 6. Promocja idei wolontariatu w szkole.

 Korzyści dla uczniów działających w Szkolnym Klubie Wolontariatu

 1. Nowa, atrakcyjna forma spędzenia czasu.
 2. Okazja do rozwoju swojej osobowości, poznawania siebie, swoich słabych i mocnych stron w trudnych sytuacjach.
 3. Możliwość kształtowania różnorodnych umiejętności związanych z realizacją powierzonych zadań.
 4. Okazja do podniesienia poczucia kompetencji i samooceny oraz sprawdzenia siebie w różnorodnych rolach i sytuacjach życiowych.