Szkoła Podstawowa nr 1

w Mierzęcicach

Rok szkolny 2020/2021

  W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne. Na bieżąco odpowiada na prośby o pomoc. Rokrocznie wspiera akcję na rzecz rodzinnych domów dziecka "Góra grosza" czy schroniska dla zwierząt. Przeprowadza liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły. Organizuje również dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się nasi uczniowie.


 

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 

Przewodnicząca: Kinga Skrzypczyk kl. VIIIa

Z - ca przewodniczącej:  Oliwier Kamiński kl. VIa

Członkowie: 

 • Artur Dębowiec kl. VIc
 • Aleksandra Trefon kl. VIIb
 • Robert Kołodziejczyk kl. IVb
 • Zofia Trefon kl. V 

OPIEKUNOWIE  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

Uczniowie również wybrali opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Najwięcej głosów otrzymali:

 • Pani

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 1.  Podstawa prawna i postanowienia ogólne:
 1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, zwany także Samorządem Szkolnym działa na podstawie:
 • art.55 ustawy o systemie oświaty z dnia 1991 r. /Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425/
 • Karty nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. art. 6a ust.5.
 • Statutu Szkoły Podstawowej nr 1  w Mierzęcicach.
 1. Samorząd Szkolny stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Terenem działania jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach.
 3. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec Dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz administracji oświatowej.
 4. Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie sami wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Szkolnego, aby uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu.
 5. Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego zostały określone w Statucie Szkoły.
 1. Rada  Samorządu Szkolnego: 
 1. Rada  Samorządu powoływana jest na roczną kadencję.
 2. W skład Rady Samorządu wchodzą :
 • przewodniczący
 • zastępca przewodniczącego
 • sekretarz
 1. Wnioskuje i opiniuje w tych sprawach, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia.
 2. Na wniosek dyrektora szkoły Rada Samorządu opiniuje pracę nauczyciela.
 3. Kieruje bieżącą pracą Samorządu.
 4. Reprezentuje Samorząd Szkolny.
 5. Dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje.  
 1. Wybory do  Rady Samorządu Szkolnego: 
 1. Nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego wybiera się Opiekuna oraz Radę Samorządu Szkolnego tj. przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza samorządu.
 2. Rady Samorządów Klasowych po wcześniejszych konsultacjach ze swoimi klasami na godzinach wychowawczych zgłaszają opiekunowi samorządu po dwie kandydatury do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wyznaczeni uczniowie przygotowują kampanię ( krótką prezentację) promującą ich wizerunek jako właściwego kandydata do Samorządu Szkolnego.
 3. Na zebraniu Rad Samorządów Klasowych następuje weryfikacja zgłoszonych kandydatur i sporządza się listę osób dopuszczonych do wyborów szkolnych.
 4. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się po ogólnoszkolnej kampanii wyborczej. Szczegółowy termin wyborów określa się na ogólnoszkolnym zebraniu przedstawicieli samorządów klasowych:
 • po zakończeniu kampanii wyborczej odbywają się tajne wybory, kartę głosowania ( załącznik nr 1) przygotowuje z uczniami opiekun samorządu,
 • każda osoba może głosować jedynie na tych kandydatów, którzy biorą czynny udział w kampanii.
 • głosy na kandydatów wrzucane są do urny wyborczej w terminie określonym na zebraniu  Rady Samorządów Klasowych. 
 • po zakończeniu akcji wyborczej komisja skrutacyjna w liczbie 4 przedstawicieli samorządów z różnych klas, w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego, liczy głosy.
 • do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie z największą liczbą głosów.
 • wybrani do Rady Samorządu Uczniowskiego uczniowie są powoływani do pełnienia wyznaczonych funkcji
 • z wynikami wyborów uczniowie zostają zapoznani poprzez informację na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego lub na apelu.
 1.  Kadencja Rady  trwa jeden rok szkolny.
 2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez  Samorząd Uczniowski w  głosowaniu tajnym spośród nauczycieli, których kandydatury zostały złożone przez uczniów  po uprzedniej konsultacji z nauczycielami.  
 1. Prawa i obowiązki samorządu: 
 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. Prawo powołania rzecznika obrony praw uczniowskich.
 5. Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 6. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 7. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 8. Opiekun samorządu udziela pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi, służy mu doświadczeniem i radą, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji szkolnej.
 9. Opiekun samorządu ma obowiązek wysłuchania wniosków i zapytań samorządu, przekazywania ich adresatom.
 10. Samorząd ma obowiązek:
 11. współdziałania z innymi organami szkoły: dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców,
 12. pełni rolę rzecznika praw i interesów ucznia,
 13. inicjuje różnorodne formy aktywności pozalekcyjnej rozwijającej zainteresowania naukowe, sportowe, turystyczno – krajoznawcze, muzyczne i inne,
 14. uczestniczy w akcjach charytatywnych oraz organizuje takie akcje na terenie szkoły,
 15. włącza się w działania określone w szkolnym planie wychowawczym i szkolnym planie profilaktyki.

  

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2020/2021

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia
 •  Inspirowanie do harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2018/2019

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych; 

Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach

Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

Wybór do SU

 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
 • kampania wyborcza i wybory do samorządu

Wrzesień

Dzień Chłopaka

 • plebiscyt wśród dziewcząt na najsympatyczniejszego chłopca
 •  przygotowanie przez dziewczęta życzeń dla swoich kolegów
 •  poranek okolicznosciowy

Październik

 

 

 

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 • zebranie samorządu
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły

Październik

Dzień tematyczny

 • Dzień kucyków

Październik

Zagospodarowanie tablicy SU

 • plan pracy S.U.
 • szczęśliwy numerek

Październik

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 • zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej
 • przygotowanie życzeń dla nauczycieli

Październik

Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”- termin wskazany przez organizatora

 • zbiórka pieniędzy
 • zliczenie zebranych środków

Październik

Ślubowanie klas I

 • pomoc w przygotowaniu imprezy, wychowawcom klas pierwszych

Listopad

Dzień tematyczny

 • Dzień spódniczki

Listopad

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • poranek tematyczny

Listopad

Andrzejki w naszej szkole

 • akcent andrzejkowy na gazetce ściennej
 • festiwal wróżb
 • dyskoteka Andrzejkowa

Listopad

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Tarnowskich Górach

 • przygotowanie plakatów informacyjnych o zbiórce
 • zbieranie karmy

Listopad

Zbiórka makulatury

 •  informacje na gazetce szkolnej
 •  zbieranie i segregowanie makulatury

 Grudzień 

 

Mikołajki

 • akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej

Grudzień

Konkurs ozdób świątecznych

 • wystawa prac

Grudzień

Symbole świąteczne

Szkolny konkurs kolęd 

Wigilie klasowe

 • gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej
 • przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów
 • konkurs kolęd – prezentacja na apelu szkolnym

Styczeń 

 

 

 

Prawa Dziecka

 • Przypomnienie praw dziecka na gazetce szkolnej
 • Przypomnienie Konwencji Praw Dziecka
 • Przypomnienie o najważniejszych obowiązkach dzieci – gazetka szkolna

Styczeń

Apel podsumowujący I semestr

 • przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas
 • wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w I semestrze
 • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii
 •  1 luty – 14 luty ferie zimowe

Styczeń

Walentynki

 • akcenty walentynkowe na gazetce ściennej

Styczeń

Dyżury uczniowskie

 • pomoc w prowadzeniu dyżurów nauczycielom przez przedstawicieli klas starszych
 • zabawy z uczniami młodszymi podczas przerw

Marzec

Dzień Kobiet

 • wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
 • przygotowanie życzeń przez chłopców

Marzec

Pierwszy Dzień Wiosny

Szkolny konkurs Mam hobby 

 • akcja „przebieranie – nie pytanie”
 • propozycje klas
 • prezentacja zainteresowań i talentów uczniów

Kwiecień

Wielkanoc 

 • gazetka ścienna o tematyce świątecznej
 • konkurs na najładniej przystrojoną klasę

Kwiecień

Obchody Światowego Dnia Ziemi

Akcja wiosenne porządki- wiosenne sprzątanie sal/szkoły

Dzień tematyczny 

Szkolny i Gminny Konkurs Ortograficzny

 • przygotowanie gazetki ściennej
 • kampania propagująca ochronę przyrody
 • zaopatrzenie uczniów w worki na śmieci, rękawiczki, nagrodzenie klasy, która najlepiej posprzątała swoją salę 
 • Dzień krawata
 • włączenie się do przygotowań
 • część artystyczna dla gości

Maj

 

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Międzynarodowy Dzień Rodziny

 • akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej
 • konkurs na najbardziej pomysłowe przedstawienie swojej rodziny 

Maj

Dzień Matki

 • akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

Maj

Dzień Europejski

 • targi europejskie – przygotowanie przez klasy stoisk reklamujących wybrane kraje Europy
 • konkurs ogólnej wiedzy o Europie

Maj

Dzień Tematyczny

 • Dzień Smerfa czyli wszyscy na niebiesko

Czerwiec

Dzień Dziecka

 • Rambit – konkurs wiedzowo - sportowy

Czerwiec

Akcja pierwsza pomoc przedmedyczna

 • akcenty na gazetce Samorządu,    przypomnienie podstawowych zasad

Czerwiec

Akcja zdrowo żyj

 • Gazetka poświęcona zasadom zdrowego odżywiania
 • Konkurs plastyczny „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Czerwiec

Apel podsumowujący II semestr

 • przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas
 • wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w II semestrze
 • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji

Czerwiec

Zakończenie roku szkolnego

 • pomoc w przygotowaniu akademii

Czerwiec

Podsumowanie pracy SU

 • podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie sprawozdania
 • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współpraca z Aktywem Bibliotecznym
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych
 •  pomoc w dyżurowaniu  na przerwach

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego