Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach
plenfrdeitru

 REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

Szkoła  Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
 2. Zadaniem biblioteki szkolnej jest rozwijanie i rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
 3. Z księgozbioru biblioteki szkolnej korzystać mogą wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach.
 4. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 5. Biblioteka zapewnia  uczniom nieodpłatny dostęp  do  podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych oraz przekazuje  uczniom  materiały  ćwiczeniowe  bez  obowiązku  zwrotu zgodnie z odrębnym Regulaminem Korzystania z Darmowych Podręczników i Materiałów Edukacyjnych.
 6. Zbiory biblioteka gromadzi:
  • wydawnictwa informacyjne,
  • podręczniki,
  • wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyk szczegółowych,
  • edukacyjne dokumenty audiowizualne i multimedialne,
  • lektury obowiązkowe i uzupełniające,
  • beletrystykę pozalekturową,
  • literaturę popularnonaukową zgodnie z potrzebami szkoły,
  • wydawnictwa związane z regionem.
 7. Czytelnicy mają zapewniony wolny dostęp do regałów z książkami i prasą.
 8. Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej szkoły.
 9. Czytelnika w obrębie biblioteki obowiązuje cisza.
 10. W bibliotece obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
 11. Ze zbiorów biblioteki korzystać można:
  • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, podręczniki)
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, prasa)
  • korzystając w pracowniach przedmiotowych (pomoce przekazane do dyspozycji nauczyciela).
 12. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 13. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania książek należących do zbiorów biblioteki.
 14. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 15. Uczniom wyróżniającym się systematycznym czytelnictwem i biorącym udział w konkursach czytelniczych mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.
 16. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 17. Książki wypożyczonej nie można przekazywać osobom trzecim.
 18. Czytelnicy mogą korzystać za zgodą bibliotekarza ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu dla potrzeb dydaktycznych.
 19. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres 1 miesiąca, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
 20. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 21. Wszystkich czytelników zobowiązuje się do poszanowania sprzętu i  wyposażenia biblioteki oraz do kulturalnego zachowywania się.
 22. Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 23. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 24. Użytkownicy biblioteki mogą brać udział w różnych imprezach czytelniczych organizowanych przez bibliotekę, a mających na celu upowszechnianie czytelnictwa – konkursach, wieczorkach literackich, itp.
 25. Uczniowie szkoły mają prawo przynależności na zasadzie dobrowolności do Aktywu Bibliotecznego, którego głównym celem jest promowanie wzorowych postaw czytelniczych.
 26. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych” reguluje:
  1. zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania,
  2. tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej,
  3. postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział II

Zadania biblioteki

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
  • wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne
  • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku
 3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych  i  należy  ją  zwrócić  wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów

Rozdział III

Przyjęcie podręczników na stan szkoły

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przyjęte na stan biblioteki.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.
 3. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole  w  ramach  dotacji winny być użytkowane przez minimum 3

Rozdział IV

Udostępnianie podręczników i materiałów edukacyjnych

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
 3. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, najpóźniej do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych.
 4. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura wypożyczania podręczników.
 1. W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach wychowawca ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego

Rozdział V

Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki

 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Zakres odpowiedzialności

 1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła może żądać zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału

Rozdział VI

Zmiana szkoły

 1. Uczeń, który  w  trakcie  roku  szkolnego,  z  powodów  losowych  rezygnuje  z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne do wychowawcy klasy .
 2. Wychowawca otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne przekazuje niezwłocznie do

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego

Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 

Procedura wypożyczania podręczników szkolnych

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy na podstawie stosownego protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, pobiera z biblioteki ćwiczenia i podręczniki w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
 2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania oświadczenia (zał. 2).
 3. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili  stan  podręcznika  lub  materiałów  edukacyjnych,  a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili nauczycielowi

Załącznik 1

Mierzęcice, dnia ……………….

Protokół wypożyczenia podręczników przez wychowawcę

Dnia …………..przekazano p. …………………..………….….wychowawcy klasy ……… niżej wymienione podręczniki i materiały edukacyjne.

………………………………………………………………………………………..

Przedmiot i tytuł podręcznika

L.p.

Nazwisko

Imię

Numer inwentarza

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

12.

     

13.

     

14.

     

15.

     

16.

     

17.

     

18.

     

19.

     

20.

     

21.

     

22.

     

23.

     

Uwagi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

         podpis bibliotekarza                                                                                                                                  podpis wychowawcy

 

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem zapoznany ze Szkolnym Regulaminem wypożyczania i udostępniania podręczników oraz materiałów edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach.
Znane są mi zapisy w/w regulaminie mówiące o odpowiedzialności materialnej w przypadku zagubienia lub zniszczenia przekazanych mi materiałów edukacyjnych i wypożyczonych podręczników.

Lp

Imię i nazwisko rodzica

Imię i nazwisko ucznia

Data

Podpis

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

11

       

12

       

13

       

14

       

15

       

16

       

17

       

18

       

19

       

20

       

21

       

22

       

23

       

24

       

25

       

26

       

Biuletym - BIP

Program Erasmus+

Erazmus

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

07 50 - 08 35

2

08 40 - 09 25

3

09 30 - 10 15

4

10 20 - 11 05

5

11 20 - 12 05

6

12 20 - 13 05

7

13 20  - 14 05

8

14 10 14 55

Klub Wolontariusza

Nauka słówek

logo instaling

Deutsch plus

logo deutsch plus

Nowe horyzonty

Licznik odwiedzin

2158936
DzisiajDzisiaj495
WczorajWczoraj1298
Ten tydzieńTen tydzień3818
Ten miesiącTen miesiąc38594
WszystkieWszystkie2158936

Logowanie