Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach
plenfrdeitru

Polityka prywatności RODO

  W związku z pandemią koronawirusa Dyrektor szkoły SP nr 1 zobowiązuje rodziców do zapoznania się z obowiązującymi procedurami dot. organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE PANDEMII COVID 19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W  MIERZĘCICACH

        

Procedury zostały opracowane w oparciu o :

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
 6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
 7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r. 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 1. Od 1.09.2020 w związku z pandemią 1 godzina lekcyjna będzie zaczynała się od 7.50 a ostatnia godzina lekcyjna tj. 8 będzie kończyła się o 14.55
 2. Godziny pracy świetlicy szkolnej to 7.45 - 16:00 .
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Rodzic/opiekun prawny może wejść z uczniem przekazując dziecko tylko do  przedsionka szkoły wejściem nr 1 klasy od I-IV oraz wejściem nr 2 (wejście główne ) dla klas V-VI. Podczas odbierania dziecka ze szkoły rodzic również przebywa w przedsionku na oczekiwanie swojego dziecka (w przedsionku szkoły może przebywać tylko jedna osoba, pozostali oczekują na zewnątrz z zachowaniem dystansu; Rodzice mogą czekać na swoje dziecko przed wejściem do szkoły . Zabrania się wchodzenia na teren szkoły w budynku oraz na boisko szkolne podczas trwania zajęć lekcyjnych i 
 5. Dzieci na zajęcia powinny być przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 6. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel zaprowadza je do wyznaczonego przez Dyrektora szkoły miejsca ( gabinet higienistki) i niezwłocznie powiadamia rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 7. Nauczyciel, prowadzący zajęcia z dziećmi, wchodząc do budynku dezynfekuje ręce, lub zakłada rękawiczki ochronne oraz maseczkę/przyłbicę, zakrywającą usta i nos, regularnie myje ręce, używa środków antybakteryjnych i pilnuje, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu na zajęcia czy po skorzystaniu z toalety.
 8. Po każdych zajęciach nauczyciel , wietrzy salę, czyści i dezynfekuje przedmioty, rekwizyty, powierzchnie, które były wykorzystywane przez dziecko w czasie zajęć.
 9. Szatnia oraz każda sala, w której przebywają uczniowie codziennie jest dezynfekowana i wietrzona. Uczniowie przebywający w szatni zachowują od siebie dystans.
 10. Uczniowie korzystają z przerw między lekcjami w wyznaczonych obszarach zgodnie z ustalonym harmonogramem, uwzględniającym zachowanie odpowiedniego dystansu i przestrzegania zasad higieny. Klasy I-III korzystają z przerw według odrębnego ustalonego harmonogramu.
 11. Uczniowie uczą się w stałych wyznaczonych salach lekcyjnych oraz w stałych przydzielonych na początku roku szkolnego ławkach szkolnych. W każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn dezynfekujący do rąk.
 12. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony zostanie niezwłocznie odizolowane do wyznaczonego miejsca tj. gabinet higienistki. Może również nie zostać w tym dniu przyjęte do placówki.
 13. Pracownik szkoły odbiera dziecko od rodzica/opiekuna, które kieruje się do szatni, a następnie do odpowiedniej wyznaczonej stałej klasy.
 14. Na drzwiach szkoły rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość zapoznać się     z instrukcjami: Jak skutecznie dezynfekować ręce, Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice, Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę.
 15. Rodzice odbierają dzieci ze świetlicy szkolnej wejściem bocznym przy świetlicy i wejściem nr 2 ( według harmonogramu ustalonych godzin wywieszonych na drzwiach wejściowych) w wyznaczonym przedsionku po zdezynfekowaniu rąk. Rodzice zobowiązani są do zakrycia ust i nosa.
 16. Zajęcia specjalistyczne odbywają się w wyznaczonej sali np. gabinet pedagoga, gabinet wicedyrektora.
 17. Sala, w której odbywają się zajęcia specjalistyczne tak jak zajęcia lekcyjne powinna być wietrzona raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 18. W sali, w której są prowadzone zajęcia, nie ma zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki), a wykorzystywane przybory - piłki, skakanki, gry edukacyjne są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
 19. W czasie wszystkich zajęć na terenie szkoły uczeń korzysta z własnych przyborów oraz podręczników lub z materiałów przygotowanych wcześniej przez nauczyciela lub specjalistę, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
 20. Uczeń nie powinien przynosić na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.
 21. Drogą szybkiej komunikacji nauczyciela z rodzicem / prawnym opiekunem jest kontakt telefoniczny lub kontakt poprzez dziennik elektroniczny Librus.
 22. Wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, są przedstawione i wyjaśnione odbiorcom. Rodzice informowani są poprzez zamieszczenie procedury na stronie internetowej szkoły. W razie konieczności procedura może być modyfikowana.

 

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki w czasie kiedy przebywa w bibliotece sam jednak podczas kontaktu z osobami z zewnątrz powinien nakładać maseczkę lub przyłbicę.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem  wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach wynosi dwa dni.
 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
 3. Po przyjęciu materiałów bibliotecznych od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały materiały biblioteczne.
 4. Przyjęte materiały biblioteczne powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 6. Przynoszone przez uczniów materiały biblioteczne będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym użytkowniku.
 7. Zwracane materiały biblioteczne można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się egzemplarze do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
 8. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 9. Jeżeli okładka na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracownika biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.
 10. Zwrot materiałów bibliotecznych do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w godzinach pracy biblioteki.
 11. Nauczyciel bibliotekarz wyznaczy miejsce składowania oddawanych materiałów bibliotecznych (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane materiały biblioteczne muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
 12. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych materiałów bibliotecznych. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

ORGANIZACJA ŻYWIENIA

 1. Dzieci spożywają posiłki na jadalni, stosuje się zmianowe wydawanie posiłków;
 2. Uczniowie i pracownicy opiekujący się dziećmi przed wejściem na stołówkę/ świetlicę myją ręce i dezynfekują je.
 3. Pracownicy kuchni serwują posiłki na talerzach, natomiast podczas obiadu dzieci obsługuje personel sprawujący nad nimi pieczę;
 4. Sztućce są wydawane uczniom przez wyznaczonego pracownika.
 5. Zamówienia produktów spożywczych dokonuje intendent szkoły;
 6. Dostawcy dostarczają towar przed tylne wejście do szkoły, który odbierany jest przez intendenta;
 7. W miarę możliwości opakowania produktów są dezynfekowane, a następnie wnoszone do szkoły;
 8. Wyjątek stanowią warzywa i owoce, które są bezpośrednio wnoszone do piwnicy przez dostawcę z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego / dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa;
 9. Przy organizacji żywienia stosuje się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników kuchni zgodnie z procedurą;
 10. Pracownicy zachowują odległość stanowisk pracy, stosują środki ochrony osobistej /m.in. fartuchy z długim rękawem, rękawiczki jednorazowe i in./;
 11. Towary z magazynu żywnościowego wydaje tylko intendent szkoły/ w razie nieobecności intendenta- osoba wyznaczona przez dyrektora/.
 12. Pracownicy kuchni otrzymują płyny dezynfekujące, utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń i sztućców;
 13. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 85°C lub będą
 14. Pracownicy obsługi, którzy nie sprawują opieki nad dziećmi czyszczą blaty stołów i poręczy krzeseł każdorazowo po spożyciu posiłku przez grupę;
 15. Naczynia i sztućce myje się ręcznie z dodatkiem detergentu, a następnie wyparza się  w maszynie.
 16. Personel kuchenny i pomocniczy nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 

Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki

 1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków w stołówce odpowiedzialni są nauczyciele.
 2. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Uczniowie powinni spożywać posiłki w małych grupach.
 4. Podczas przechodzenia do jadalni grupy nie powinny się mijać.
 5. Nauczyciel może wyjść z uczniami do stołówki dopiero po upewnieniu się, że:
 • poprzednia grupa wyszła ze stołówki,
 • pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł,
 • pomieszczenie zostało wywietrzone.
 1. Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości i bez pośpiechu zajmować wyznaczone miejsca przy stołach czekając na wydanie posiłku.
 2. Porządku w stołówce pilnuje nauczyciel pełniący dyżur.
 3. Posiłki uczniom wydaje jedna osoba zaopatrzona w jednorazowe rękawiczki i maseczkę.
 4. Posiłki podawane są uczniom na talerzach umytych w temperaturze min. 850C z dodatkiem detergentu lub wyparzane.
 5. Po spożyciu posiłku przez uczniów nauczyciel informuje pracownika obsługi o wyjściu z grupy ze stołówki.

Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, przygotowując stołówkę na wejście kolejnej grupy.

 

OBOWIĄZKI  DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
 4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie internetowej szkoły ( www.sp1- mierzęcice.pl)
 5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka ( gabinet higienistki )oraz pracownika (gabinet pedagoga) wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica lub maseczka, fartuch ochronny, rękawiczki.
 6. Zapewnia codzienną dezynfekcję wykorzystywanych do zajęć pomocy naukowych lub sprzętu sportowego.
 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły ( woźna ) , który  dokonuje pomiaru temperatury dziecka (za zgodą rodziców)/pracownika  jeżeli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 1. Obowiązki intendentki, kucharki oraz pomocy kuchennych:
 • Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 • Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz zmywalni.
 • Dbają o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma tylko intendentka.
 • Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostawca w miarę możliwości nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia w wyznaczonym przedsionku. Jeśli wejście jest konieczne stosuje środki ostrożności,( ochron ust i nosa, rękawice lub dezynfekcja rąk , fartuch)
 • Dbają o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 • Intendent pobiera opłaty za obiady od rodziców w wyznaczonym pomieszczeniu zachowując odstęp między sobą 2 metry, stosując tzw. reżim sanitarny zgodnie z wyznaczonym harmonogramem wywieszonym na wejściach do szkoły.

 

 1. Obowiązki personelu porządkującego( woźna, sprzątaczka)
 • Wykonują codziennie prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia
 • Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, dyżurki, innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 • Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 • Dezynfekują powierzchnie dotykowe- poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaski, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.
 • Wietrzą pomieszczenia szkoły, w których są prowadzone zajęcia oraz tam gdzie zajęcia się nie odbywają, co najmniej raz na godzinę.
 • Po zakończeniu zajęć w sali – klasie, wietrzą salę, dezynfekują wszelkie wyposażenie, blaty ławek, regały, krzesła, drzwi wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.
 • Każdego dnia systematycznie wypełniają Kartę monitoringu dezynfekcji pomieszczeń zał. Nr 1.
 • Przy przyjmowaniu z zewnątrz ( przez okno lub uchylone przez pracownika drzwi) jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające środków ochrony osobistej a także wpisania do rejestru kontaktu z osobami trzecimi, daty kontaktu ,nazwy firmy kurierskiej, imienia i nazwiska kuriera, numeru telefonu.
 • Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią pracownicy wyrzucają rękawiczki, dezynfekują przyłbicę, myją i dezynfekują ręce.
 • Pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora jako odbierający dziecko od rodzica zachowuje ostrożność 2m odstępu, maska, przyłbica, fartuch, rękawice. Po zakończeniu tych czynności - wyrzuca rękawice, myje i dezynfekuje ręce oraz przyłbice a także fartuch.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 • Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z uczniami.

 

Obowiązki nauczycieli:

 • Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne w szkole  i/lub w formie pracy zdalnej.
 • Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 • Przestrzega zasad korzystania z sali lekcyjnej korytarza na przerwie śródlekcyjnej, z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.
 • Organizuje wyjścia poszczególnych klas na teren boisk oraz placu szkolnego tak, aby uczniowie  nie mieszali się ze sobą.
 • Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach, dostępnymi na stronie szkoły: www.sp1-mierzecice.pl
 2. Rodzic/ opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły wchodzi tylko do przedsionka szkoły i zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.
 3. Do szkoły mogą być posyłani uczniowie bez żadnych objawów chorobowych ( katar, kaszel, ból głowy , gorączka)
 4. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
 5. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
 6.   nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 7. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek, przyłbic. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki , zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w odpowiednią ich ilość.
 8. Nie pozwalają swojemu dziecku na przynoszenie żadnych zabawek i gadżetów z wyjątkiem potrzebnych książek, piórnika a także  śniadania z napojem.
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Rodzic/opiekun prawny może wejść z uczniem tylko do przedsionka szkoły wejściem nr 1 klasy od I-IV oraz wejściem nr 2 (wejście główne ) dla klas V-VI. Podczas odbierania dziecka ze szkoły rodzic również przebywa tylko w przedsionku na oczekiwanie swojego dziecka. W przedsionku może przebywać 1 rodzic/ opiekun prawny. Zabrania się wchodzenia na teren szkoły w budynku oraz na boisko szkolne.
 11. Wszelkie kontakty rodziców z dyrektorem, wychowawcą i innymi pracownikami szkoły odbywają się drogą telefoniczną , mailową lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.( kontakt osobisty możliwy tylko w wyjątkowych i ważnych sytuacjach po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie).
 12. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
 13. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora, nauczyciela, sekretarza szkoły.
 14. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły.
 15. W ważnych sprawach i na prośbę ucznia telefon do rodziców wykona nauczyciel, dyrektor lub sekretarz szkoły.

 

PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM U UCZNIA KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Uczeń, który podczas pobytu w szkole źle się poczuje jest zobowiązany natychmiast przekazać informację o swoich dolegliwościach nauczycielowi, pod opieką którego jest w tym czasie.
 2. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora szkoły o złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach.
 3. Dyrektor kieruje do oddziału, w którym przebywa uczeń osobę, która przejmuje opiekę nad uczniem podejrzanym o zakażenie.
 4. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację.
 5. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą uczniów w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.
 6. Osoba opiekująca się uczniem w izolacji nakłada mu maskę i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę i pozostaje z nim w izolacji do odwołania.
 7. Dyrektor szkoły:
 • w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,
 • w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka będącego pod opieką szkoły. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania.
 • w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 112. 
 1. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach oraz informuje o podjętych działaniach.
 2. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie stawić się w szkole.
 3. Po przyjeździe rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:
 • zawożą dziecko do szpitala, jeśli występująca gorączka powyżej 38 0C, kaszel czy duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym,
 • w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują stan jego zdrowia, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem kontaktują się z sanepidem, informując, jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują (może być konieczna izolacja w szpitalu i przeprowadzenie diagnostyki w kierunku koronawirusa).
 1. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 2. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 3. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole oraz wspólnie z wójtem może podjąć decyzję o konieczności usunięcia i unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego. Dekontaminacja (dezynfekcja wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga zamknięcia szkoły na jeden dzień.  

 

PROCEDURa NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM U PRACOWNIK SZKOŁY KORONAWIRUSEM

 

 1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:
 • osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,
 • jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną
 • do czasu otrzymania pomocy odizolować się od uczniów i innych osób pracujących w szkole w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze,
 • powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach.
 1. Pracownik szkoły po powiadomieniu dyrektora o swoim podejrzeniu może bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki. Dalszy tryb postępowania medycznego określa szpital.
 2. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego szkołę.
 3. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność koronawirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z nim podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 4. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora np. pedagog lub psycholog.
 1. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny dyrektor wyznacza innego nauczyciela, który przejmuje opiekę nad oddziałem.
 2. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem zostaje wyłączone z funkcjonowania.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu wraz ze zdezynfekowaniem powierzchni dotykowych, których mógł dotykać.
 4. Osobę odpowiedzialną za dezynfekcję pomieszczenia, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem oraz sposób udokumentowanie tej czynności wskazuje dyrektor szkoły.
 5. Po dezynfekcji i wywietrzeniu pomieszczenia może być ono ponownie używane.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie.
 7. Osoby, które przebywały w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie zobowiązane są stosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ lub gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 8. Decyzja w sprawie osób (uczniów i pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie pracownikiem zostaje podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM UCZNIA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY

 1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza w szkole wywiad epidemiologiczny służący zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły mieć styczność z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem szkoły.
 2. Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą.
 3. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem uznaje się:
 • przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona,
 • pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od osoby zakażonej przez ponad 15 minut,
 • praca w bliskiej odległości,
 • prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas,
 • przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba zakażoną.
 1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi koronawirusem.
 2. Sekretarz szkoły sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w nim:
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych),
 • płeć,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • informacje o aktualnym miejscu pobytu,
 • numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki komunikacji elektronicznej.
 1. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia.
 2. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu i przestrzegania wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny.
 3. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.
 4. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność szkoły w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę i w związku z tym nie podejmie pracy.
 5. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
 6. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie:
 • pracownik może wrócić do pracy,
 • dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę.
 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją pracę a pozostali uczniowie przychodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach.
 2. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, ale źle się poczują nie mogą przychodzić do szkoły. Powinny pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
 3. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze decyzji:
 • wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń,
 • nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie.
 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 2. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole.
 3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. W razie konieczności mogą być modyfikowane.

Załącznik nr 1

Monitorowanie prac porządkowych - mycie i dezynfekcja

Data i godzina przeprowadzonej dezynfekcji

Rodzaj dezynfekowanego pomieszczenia zgodnie z rejestrem w zał. 7

Nazwa stosowanego preparatu

Imię i nazwisko oraz podpis osoby wykonującej czynność czyszczenia

 

 

 

Procedury wchodzą w życie z  dniem 25 maja 2020r, ze zmianami od 1 września 2020 r. do odwołania.

1234 

Sonda

Biuletym - BIP

Program Erasmus+

Erazmus

Kalendarz wydarzeń

Dzwonki

1

07 50 - 08 35

2

08 40 - 09 25

3

09 30 - 10 15

4

10 20 - 11 05

5

11 20 - 12 05

6

12 20 - 13 05

7

13 20  - 14 05

8

14 10 14 55

Klub Wolontariusza

Nauka słówek

logo instaling

Deutsch plus

logo deutsch plus

Nowe horyzonty

Licznik odwiedzin

2104662
DzisiajDzisiaj728
WczorajWczoraj1090
Ten tydzieńTen tydzień9446
Ten miesiącTen miesiąc31630
WszystkieWszystkie2104662

Logowanie