Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach

Pliki Cookies

plenfrdeitru

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

I. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły.

 1. Przed wejściem do budynku rodzic/opiekun przekazuje dziecko pracownikowi szkoły zaopatrzonemu w osłonę na nos i usta, rękawiczki oraz fartuch. Uczeń wchodząc na teren szkoły dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym do rąk ;
 2. Rodzice /opiekunowie mają obowiązek przekazując dziecko posiadać rękawiczki ochronne oraz osłonę zakrywające usta i nos;
 3. Rodzice przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe – bez z objawów chorobowych.
 4. Rodzice są zobowiązani do udostępnienia informacji nt. czy w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji- jeżeli występuje taka sytuacja wówczas dziecko nie może być przyjęte do placówki; Rodzice podpisują stosowne oświadczenie.
 5. Dziecko nie może zabierać ze sobą do szkoły zabawek oraz innych niepotrzebnych przedmiotów;
 6. Rodzice mają obowiązek wypełnić deklarację osób które będą przyprowadzać i odbierać dziecko ze szkoły z aktualnym numerem telefonu, aby umożliwić szybką komunikację w razie potrzeby. Wskazane jest aby ograniczyć się do 2 osób ;
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający /odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 8. Rodzice wchodzą z dziećmi do przedsionka szkoły z zachowaniem zasady -1 rodzic z dzieckiem, gdzie będzie  mierzona temperatura ciała dziecka termometrem bezdotykowym przez pracownika szkoły; Rodzic wyraża pisemną zgodę na mierzenie temperatury dziecka zał. nr 1 i 2; Jeżeli temperatura ciała dziecka będzie podwyższona wówczas dziecko nie może być przyjęte do szkoły;
 9. Termometr bezdotykowy będzie dezynfekowany po pomiarze większej grupy dzieci.
 10. Pracownik szkoły odbiera dziecko od rodzica/opiekuna i prowadzi do szatni, a następnie zaprowadza do odpowiedniej klasy z zachowaniem dystansu.
 11. Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby zdrowe;
 12. Rodzice/ opiekunowie odbierając dziecko ze szkoły oczekują w przedsionku szkoły na swoje dziecko, które zostanie przyprowadzone przez pracownika szkoły;
 13. W przedsionku szkoły może przebywać tylko jedna osoba, pozostali oczekują na zewnątrz z zachowaniem dystansu;
 14. Rodzice podpisują stosowne zgody ,które przesyłają wychowawcą przez dziennik elektroniczny Librus lub mailem.;
 15. Na drzwiach szkoły rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość zapoznać się     z instrukcjami: Jak skutecznie dezynfekować ręce, Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice, Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę.

II. Organizacja pracy szkoły z dziećmi 

 1. W szkole będą odbywać się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki klasy ( I-III.)
 2. W klasach pierwszych przebywać będzie do 12 uczniów. Za zgodą organu prowadzącego zwiększymy stan uczniów ze względu na stan klasy, który wynosi w klasach pierwszych 14.
 3. W klasach drugich w każdej klasie nastąpi podział uczniów na dwie grupy zgodnie z wytycznymi tj. do 12 uczniów.
 4. W klasach trzecich w każdej klasie nastąpi podział uczniów na dwie grupy zgodnie z wytycznymi tj. do 12 uczniów.
 5. Przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali jest nie mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 6. W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 7. W sali, w której przebywa grupa, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
 8. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć będą znajdowały się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. W salach gimnastycznych mogą przebywać jedna klasa. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostanie umyta lub zdezynfekowana.
 10. Każda grupa przebywa w wyznaczonej w miarę możliwości stałej sali;
 11. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela w klasie.
 13. W każdej grupie sprawują opiekę ci sami nauczyciele i przydzielony pracownik obsługi;
 14. Poszczególne grupy dzieci nie mają ze sobą kontaktu za wyjątkiem przebywania dzieci na świetlicy z zachowaniem wszelkich form ostrożności.
 15. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikać będą z informacji zebranych od rodziców. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 16. Rodzice / prawni opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko w śniadanie oraz zapewnić im picie.
 17. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi zachowują dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 m.
 18. Pracownicy obowiązkowo regularnie myją ręce mydłem oraz pilnują , aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z boiska szkolnego;
 19. Nauczyciele przypominają dzieciom sposób prawidłowego mycia rąk;
 20. Dzieci pod nadzorem osób sprawujących opiekę korzystają z istniejącego na terenie szkoły boiska szkolnego;
 21. Pobyt na świeżym powietrzu odbywa się przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup z zachowaniem środków bezpieczeństwa;
 22. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły;
 23. W łazienkach wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk;
 24. Pracownicy dezynfekują ręce wg instrukcji zamieszczonej w sali zajęć.
 25. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby niezwłocznie zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób . O sytuacji niezwłocznie powiadamiamy rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 Procedura konsultacji uczniów z nauczycielami , zajęcia rewalidacyjne.

 1. Od 25.05.2020 r. prowadzone będą w szkole konsultacje dla uczniów klasy VIII, a od 01.06.2020 r. dla wszystkich pozostałych uczniów szkoły, którzy będą mogli umówić się telefonicznie lub przez e-dziennik lub drogą mailową na dany dzień i godzinę z nauczycielem przedmiotu, z którego mają trudności.
 2. Konsultacje mogą odbywać się w grupach do 5 osób.
 3. Uczniowie ci są zobowiązani zapoznać się z procedurami - (przychodzą do szkoły pojedynczo, dezynfekują ręce przy wejściu, utrzymują bezpieczną odległość od osób znajdujących się w pobliżu, udają się bezpośrednio do umówionej Sali.
 4. Przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali jest nie mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 5. W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 6. Rodzic wyraża pisemną zgodę na mierzenie temperatury dziecka zał. nr 1 i 2; Jeżeli temperatura ciała dziecka będzie podwyższona wówczas dziecko nie może wejść na konsultacje do szkoły;
 7. Termometr bezdotykowy będzie dezynfekowany po pomiarze większej grupy dzieci.
 8. Uczeń kieruje się do szatni, a następnie do odpowiedniej klasy z zachowaniem dystansu.
 9. Szatnia oraz każda sala, w której przebywają uczniowie codziennie jest dezynfekowana ( zał. nr 3);
 10. Po zakończonej konsultacji uczniowie udają się niezwłocznie do wyjścia.
 11. Po uzyskanej informacji od rodziców zajęcia rewalidacyjne nie odbywają się na terenie szkoły.
 12. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się na tych samych zasadach co dotychczas w formie zdalnej.

 III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Wszyscy pracownicy wchodzą do szkoły tylko głównym wejściem, korzystają z płynu dezynfekującego do rąk, mają mierzoną temperaturę ciała;
 2. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno - epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 3. Każdy pracownik jest zaopatrzony w maseczkę do zasłaniania ust i nosa lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe, zapoznaje się z instrukcjami: Jak skutecznie dezynfekować ręce, Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice, Jak prawidłowy nałożyć i zdjąć maseczkę.
 4. Pracownik samodzielnie dezynfekuję przyłbicę oraz pierze maseczkę.
 5. Personel opiekujący się dziećmi otrzymuje fartuchy z długim rękawem do użycia w trakcie odbierania uczniów , pomiaru temperatury oraz w razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka adekwatnie do aktualnej sytuacji.
 6. Z sali, w której przebywają dzieci usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można uprać lub dezynfekować ( pluszowe zabawki, firanki oraz inne zabawki trudne do dezynfekcji);
 7. Przybory sportowe każdorazowo się dezynfekuje;
 8. Wietrzenie sal, w których odbywają się zajęcia co najmniej raz na godzinę;
 9. Toalety są na bieżąco dezynfekowane;
 10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
 11. Każda sala, pomieszczenie, w której przebywają dzieci codziennie jest dezynfekowana ( zał. nr 3);
 12. Dyrektor monitoruje pracę szkoły.
 13. Pracownik szkoły dyżuruje przy wejściu do szkoły; w razie potrzeby informuje dyrektora o osobach trzecich, które chcą wejść na teren placówki, w celu załatwienia pilnej sprawy;
 14. Dyrektor podejmuje decyzję o wpuszczeniu na teren szkoły osób , których obecność jest konieczna w zapewnieniu realizacji zajęć. Osoby takie zachowują wszelkie środki ostrożności / min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Wpuszczane są tylko osoby zdrowe;
 15. Pracownicy obsługi i administracji dezynfekują sale zajęć po wyjściu dzieci ze szkoły ( stoliki, krzesła , biurka , klamki , ,podłogi , poręcze , klawiatury, włączniki inne powierzchnie dotykowe ) , dokonują dezynfekcji sal , świetlicy i ciągów komunikacyjnych również rano przed przyjściem dzieci do szkoły.
 16. Pracownicy obsługi i administracji dezynfekują stoliki i krzesła w świetlicy przed i po skończonym posiłku przez grupę dzieci;
 17. Pracownicy obsługi i administracji podczas dezynfekcji ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych powierzchni, przedmiotów;
 18. Pracownicy obsługi i administracji pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły.

IV. Organizacja żywienia

 1. Wyłączono źródełka i fontanny wody pitnej.
 2. Zamówienia produktów spożywczych dokonuje intendent szkoły;
 3. Dostawcy dostarczają towar przed tylne wejście do szkoły, który odbierany jest przez intendenta;
 4. W miarę możliwości opakowania produktów są dezynfekowane, a następnie wnoszone do szkoły;
 5. Wyjątek stanowią warzywa i owoce, które są bezpośrednio wnoszone do piwnicy przez dostawcę z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego / dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa/;
 6. Przy organizacji żywienia stosuje się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników kuchni;
 7. Pracownicy zachowują odległość stanowisk pracy, stosują środki ochrony osobistej /m.in. fartuchy z długim rękawem, rękawiczki jednorazowe i in./;
 8. Towary z magazynu żywnościowego wydaje tylko intendent szkoły/ w razie nieobecności intendenta- osoba wyznaczona przez dyrektora/.
 9. Pracownicy kuchni otrzymują płyny dezynfekujące, utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń i sztućców;
 10. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 85°C lub będą
 11. Dzieci spożywają posiłki na jadalni, stosuje się zmianowe wydawanie posiłków;
 12. Pracownicy kuchni serwują posiłki na talerzach, natomiast podczas obiadu dzieci obsługuje personel sprawujący nad nimi pieczę;
 13. Pracownicy obsługi, którzy nie sprawują opieki nad dziećmi czyszczą blaty stołów i poręczy krzeseł każdorazowo po spożyciu posiłku przez grupę;
 14. Naczynia i sztućce myje się ręcznie z dodatkiem detergentu, a następnie wyparza się  w maszynie.
 15. Personel kuchenny i pomocniczy nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 16. Uczniowie i pracownicy opiekujący się dziećmi przed wejściem na stołówkę/ świetlicę myją ręce i dezynfekują je.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19

I. Podejrzenie zakażania u pracownika

 1. Do szkoły przychodzą pracownicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną;
 2. W szkole została została przygotowana sala w której można odizolować pracownika w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych;
 3. Sala została wyposażona w środki ochrony( fartuch ochronny, przyłbica, maseczka) i płyn dezynfekujący.
 4. Pracownik jest poinstruowany o tym, że w przypadku niepokojących objawów nie może przychodzić do pracy, musi zostać w domu.
 5. Pracownik podejrzewający u siebie niepokojące objawy jest zobligowany pozostać w domu, powiadomić dyrektora, uzyskać teleporadę od lekarza co do stanu zdrowia, skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną ( nr telefonu 795513569 lub 536746412, oddziałem zakaźnym , a w razie pogarszaniu się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować o podejrzeniu zakażenia koronawirusem;
 6. Pracownik będący na stanowisku pracy u którego zauważono niepokojące objawy , sugerujące zakażenie koronawirusem zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy i umieszczony w wyznaczonej sali ( sala nr 2 ).
 7. Dyrektor natychmiast wstrzymuje przyjmowanie dzieci do szkoły;
 8. Dyrektor ustala listę osób, które w tym czasie miały kontakt z osobą podejrzaną o zarażenie.
 9. Dyrektor powiadamia właściwą miejscową stację sanitarno - epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
 10. Wszystkie pomieszczenia i miejsca, w których poruszał się pracownik podejrzewany  o zakażenie koronawirusem zostają natychmiast poddane sprzątaniu i dezynfekowaniu, szczególnie powierzchnie dotykowe;
 11. Dyrekcja oraz wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który w razie potrzeby wdroży dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek;
 12. Na głównym wejściu do szkoły umieszczono potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych;
 13. Pracownicy zobowiązani są do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

II. Podejrzenie zakażenia u dziecka

 1. Rodzice przyprowadzają do szkoły dzieci zdrowe.
 2. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane w osobnym mieszczeniu-gabinet pielęgniarki, który po opuszczeniu zostanie natychmiast poddany sprzątaniu i dezynfekowaniu, szczególnie powierzchnie dotykowe;.
 3. Dziecko przebywa w odizolowaniu pod opieką pracownika szkoły, który jest w odległości minimum 2 m zabezpieczony środkami ochrony osobistej;
 4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły; rodzice powinni uzyskać teleporadę od lekarza co do stanu zdrowia dziecka.
 5. Dyrektor powiadamia miejscową stację sanitarno - epidemiologiczną o zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem;
 6. Dyrekcja i pracownicy stosują się do wytycznych inspektora sanitarnego związanych z dalszym postępowaniem;
 7. Dyrektor ustala listę osób, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem.

Pliki do pobrania:

Biuletym - BIP

Program Erasmus+

Erazmus

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

07 50 - 08 35

2

08 40 - 09 25

3

09 30 - 10 15

4

10 20 - 11 05

5

11 20 - 12 05

6

12 20 - 13 05

7

13 20  - 14 05

8

14 10 14 55

Klub Wolontariusza

Nauka słówek

logo instaling

Deutsch plus

logo deutsch plus

Nowe horyzonty

Licznik odwiedzin

2158954
DzisiajDzisiaj513
WczorajWczoraj1298
Ten tydzieńTen tydzień3836
Ten miesiącTen miesiąc38612
WszystkieWszystkie2158954

Logowanie