Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach
plenfrdeitru

Polityka prywatności RODO

Regulamin funkcjonowania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej nr 1 w Mierzęcicach

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach .

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych .

 1. Zespól planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej tworzy dyrektor szkoły.
 2. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.
 3. Dyrektor wyznacza osobę koordynująca prace zespołu.
 4. Gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół:
 • dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania,
 • opracowuje Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.
 1. W przypadku pozostałych uczniów zespół:
 • zakłada i prowadzi Kartę indywidualnych potrzeb ucznia,
 • ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określa zalecane formy i sposoby oraz okresy udzielania tej pomocy,
 • na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form i sposobów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okresów jej trwania oraz wymiaru godzin, opracowuje dla ucznia Plan działań wspierających,
 • dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po zakończeniu jej udzielania,
 • do 15 kwietnia zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej dziecku w danym roku szkolnym,
 • na wniosek rodziców ucznia, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne zespół dokonuje oceny efektywności danej form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora szkoły okresu jej udzielania,
 • dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
 2. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Osoby biorące udział w spotkaniu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

Szkolna klauzula polityki

Program Erasmus+

Erazmus

Kalendarz wydarzeń

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 30 - 13 15

7

13 20  - 14 05

8

14 10 14 55

Klub Wolontariusza

Nauka słówek

logo instaling

Nowe horyzonty

Licznik odwiedzin

1732065
DzisiajDzisiaj202
WczorajWczoraj1506
Ten tydzieńTen tydzień2461
Ten miesiącTen miesiąc10251
WszystkieWszystkie1732065

Biuletym - BIP

Logowanie