Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach
plhrendeelmkptrotr

Rozdział X

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania

  § 59

 

 1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów są integralną częścią Statutu
 2. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i przestrzegania norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z dostosowaniem do potrzeb i możliwości ucznia oraz informowanie  o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),

2)  ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalenie ocen bieżących  i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania według przyjętej skali,

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,  jego zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

1) pierwszy semestr trwa od początku września do dnia przewidzianego przez MEN jako ostatni dzień przed rozpoczęciem ferii zimowych na terenie woj. śląskiego. W roku szkolnym, w którym ferie zimowe przewidziane dla województwa śląskiego przypadają w drugiej połowie lutego, pierwszy semestr kończy się w ostatni piątek miesiąca stycznia, w pozostałych przypadkach pierwszy semestr kończy się w ostatnim tygodniu przed feriami.

2) klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w ostatnich dwóch tygodniach I semestru lub w terminie ustalonym przez radę pedagogiczną. Po wystawieniu ocen klasyfikacyjnych, oceny cząstkowe wpisywane są na drugi semestr.

3) drugi semestr trwa od pierwszego dnia po zakończeniu ferii zimowych ( lub w roku szkolnym, w którym ferie zimowe przewidziane dla województwa śląskiego przypadają w drugiej połowie lutego i pierwszy semestr kończy się w ostatni piątek miesiąca stycznia, od następującego po nim poniedziałku), do czerwca, dnia przewidzianego przez MEN jako ostatni dzień zajęć lekcyjnych. Klasyfikowanie końcoworoczne przeprowadza się w ostatnich dwóch tygodniach zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące,

2) klasyfikacyjne ( śródroczne i roczne, końcowe).

 1. Rodzice znają zasady oceniania i są regularnie informowani o ocenach swoich dzieci. Nauczyciel uzasadnia również ustalone oceny ucznia w rozmowie bezpośredniej z jego rodzicami lub na pisemny wniosek rodziców-  jeśli wyrażają taką wolę. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę pisemnie w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku przez rodziców ucznia w sekretariacie szkoły za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 2. Ocena opiera się na wymaganiach programowych:

1) ocenianie uczniów jest systematyczne.

2) ocena końcowa (semestralna lub roczna) jest wypadkową wiedzy i zaangażowania ucznia.

3) nauczyciele zaznajamiają uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i systemem oceniania.

4) rodzice znają zasady oceniania i są regularnie informowani o ocenach swoich dzieci.

5) szkolny system oceniania wspiera rozwój i karierę szkolną ucznia poprzez stwarzanie szansy na poprawę ocen.

6) w ocenianiu nauczyciel stwarza sytuacje problemowe wymagające łączenia wiedzy z różnych działów przedmiotowych.

7) warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.

8) na początku roku szkolnego dyrektor szkoły ustala terminy:

a) zebrań i konsultacji dla rodziców,

b) wystawienia ocen semestralnych i końcoworocznych,

c) konferencji klasyfikacyjnej.

 1. Na wniosek rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu jego rodzicom. Udostępnianie do wglądu rodzicom ucznia dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły. Dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie rodzicom ucznia dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Dokumentacja ta udostępniana jest rodzicom w obecności dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela. Udostępnianie do wglądu rodzicom ucznia dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się nie później niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie szkoły.
 2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w przypadku ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno  - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

 1. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych z zajęć obowiązkowych, dodatkowych, religii lub etyki są: zakres wiadomości i umiejętności, stopień zrozumienia materiału programowego, umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, wymagających twórczego podejścia do problemu, zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiąganie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności, wiedzy,   umiejętności i sprawności fizycznej, umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności.
 2. Przedmiotem oceny z innych zajęć edukacyjnych jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania się do lekcji, przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela, aktywnego udziału w lekcji.
 3. Każdy uczeń może być nieprzygotowany do lekcji dwukrotnie w  czasie  semestru.  Fakt   ten należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji.
 4. Naukę religii lub etyki organizuje się w szkole za zgodą rodziców /opiekunów prawnych, co jest wyrażone w formie pisemnego oświadczenia, które ma ważność do   ukończenia szkoły przez ucznia. Decyzja rodzica/prawnego opiekuna dotycząca tej kwestii może zostać zmieniona w czasie roku szkolnego.
 5. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków  wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

Ocenianie bieżące

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do 30 września,  informują uczniów oraz  ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych (semestralnych) i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć 

 1. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
 3. Nauczyciel  jest  zobowiązany  na podstawie pisemnej opinii poradni  psychologiczno -pedagogicznej lub  innej poradni  specjalistycznej dostosować   wymagania  edukacyjne  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u  którego  stwierdzono  specyficzne  trudności w  uczeniu  się  lub  zaburzenia,  odchylenia  rozwojowe, uniemożliwiające  sprostanie  wymaganiom  edukacyjnym  wynikającym  z  programu  nauczania.
 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo  indywidualnego nauczania należy  dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia na podstawie tego orzeczenia.
 5. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki,  należy w   szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
 8. Dla uczniów klas I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową, a ocenami cząstkowymi są: 1 - niedostateczny, 2 - dopuszczający, 3 - dostateczny, 4 - dobry, 5 - bardzo dobry, 6 - celujący.
 9. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach IV- VIII  ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6,

2) stopień bardzo dobry – 5,

3) stopień dobry – 4,

4) stopień dostateczny – 3,

5) stopień dopuszczający – 2,

6) stopień niedostateczny – 1.

 1. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się oceny ze znakiem „+”(plus), poza stopniem celującym, lub – (minus),  poza stopniem niedostatecznym, a także  stosuje się  zapisy informacji typu:

1) „nb” ( znak nieobecny)

2) „np” ( nieprzygotowany)

3) „ bz” ( brak zadania)

4) „ bs” ( brak stroju)

5) znak „ nb” stanowi informację dla ucznia i rodziców o braku oceny z określonej kategorii ocen, np. z obowiązkowego sprawdzianu, kartkówki, pracy domowej, nie wlicza się go do średniej ocen. 

 1. Dopuszcza się w ocenianiu bieżącym stosowanie systemu plusów i minusów. 
 2. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.
 3. Dopuszcza się w dzienniku lekcyjnym  zapis informujący  jakiego obszaru dotyczy ocena bieżąca oraz zapis daty wystawienia oceny.
 4. Oceny bieżące zapisuje się w dzienniku elektronicznym za pomocą cyfr arabskich, w kolorach ustalonych przez nauczyciela, przypisując im odpowiednią kategorię i wagę.
 5. Nauczyciel ma prawo zapisywać oceny bieżące w dokumencie innym niż dziennik lekcyjny, jednak pod koniec każdego tygodnia musi zaktualizować wpisy w dzienniku.
 6. W klasach IV – VIII obowiązują następujące wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych:

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania o podwyższonym stopniu trudności,

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował  wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale nie w pełnym zakresie,

b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4)  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie konieczne do dalszego kształcenia.

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował  wiadomości i umiejętności określonych  programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.

 1. Ocenianie bieżące osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I – VIII polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uczeń w ocenie bieżącej otrzymuje informację, co poprawnie wykonał , co osiągnął, w czym jest dobry oraz wskazówki, co poprawić, co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować i co rozwijać. Ogólne kryteria ustalania ocen bieżących w klasach  I –VIII:

1) Stopień celujący ( cel ), ( 6 ) – uczeń osiągnął szczególnie wiele, wykazał się bardzo dużą aktywnością twórczą, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu nieznanych dotąd problemów teoretycznych lub praktycznych, posiadła wiedzę i umiejętności stawiane przez podstawę programową, wykazuje się samodzielnością i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, jest niezwykle zainteresowany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych

2) Stopień bardzo dobry ( bdb ), (5 ) – uczeń spełnia w większości wymagania stawiane  przez podstawę programową, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w znanych sytuacjach, wykazuje duże zaangażowanie w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych.

3) Stopień dobry ( db ), ( 4 ) – uczeń spełnia podstawowe wymagania programowe, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, wykazuje przeciętnie zaangażowanie w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych

4) Stopień dostateczny (dst ), (3 ) – uczeń ma problemy ze spełnianiem niektórych podstawowych wymagań programowych, orientuje się w zadaniach i problemach, ma podstawowy zasób wiadomości i umiejętności, ale często potrzebuje ukierunkowania i pomocy ze strony nauczyciela wymaga częstego wsparcia i motywacji w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych

5) Stopień dopuszczający (dop ), ( 2 ) –uczeń spełnia minimalne wymagania programowe, osiągnął to przy pomocy nauczyciela, niechętnie angażuje się w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych

6) Stopień niedostateczny ( ndst. ), ( 1 ) – uczeń nie spełnia minimalnych wymagań programowych, wykazuje się brakiem zaangażowania w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 2. Nauczyciel realizujący zajęcia dydaktyczne prowadzi kontrolę stopnia opanowania materiału przez uczniów stosując różnorodne formy (sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na zajęciach, wykonywanie przez ucznia ćwiczeń, testy, umiejętność pracy w zespole, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, sporządzenie samodzielnej notatki, samodzielna praca z tekstem). 
 3. Sprawdziany pisemne są  punktowane, a ocena wynika z liczby osiągniętych punktów  następująco:

100% - ocena celująca

99% -91% - ocena bardzo dobra

 90%-76 %- ocena dobra

75%- 51% - ocena dostateczna

50% -38% -ocena dopuszczająca

37% - 0% - ocena niedostateczna

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną.
 2. Średnią ważoną wylicza się w następujący sposób:

1) Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen;

2) Średnią ważoną oblicza się jako iloraz;

3) Średniej ważonej przyporządkowuje się odpowiednio ocenę:

Średnia              stopień       

1,00 – 1,74      niedostateczny

1,75 – 2,74      dopuszczający

2,75 – 3,74      dostateczny

3,75 – 4,50      dobry

4,51 – 5,50      bardzo dobry

5,51 – 6,00      celujący

 

Formy aktywności             waga      

Sprawdzian                           6

Osiągnięcia w konkursach    6

Test kompetencji                   -

Kartkówka                             4

Projekty                                 4

Odpowiedź ustna                   3

Aktywność                             2

Zadanie                                  2

Zadanie domowe                   2

4)  Poprawy sprawdzianów i kartkówek mają taką samą wagę jak w pierwszym terminie;

5) Ocenę roczną wylicza się na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen za I i II okres roku;

6) Uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 1,75 otrzymuje ocenę pozytywną, z zastrzeżeniem:

a) aby uzyskać pozytywną ocenę śródroczną/roczną uczeń powinien otrzymać co najmniej 50% pozytywnych ocen ze sprawdzianów i co najmniej 50% pozytywnych ocen z innych prac pisemnych,

b) aby uzyskać pozytywną ocenę śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną z plastyki, techniki, muzyki uczeń powinien uzyskać określoną w PZO ilość ocen pozytywnych:

c) w przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w pkt 6 lit. a) b) uczeń może uzyskać pozytywną ocenę śródroczną/roczną nawet jeśli średnia ocen śródrocznych/rocznych jest niższa niż 1,75; przy czym o ocenie końcowej ostatecznie decyduje nauczyciel.

 1. Sprawdziany pisemne obejmujące znaczną partię materiału dydaktycznego powinny być poprzedzone informacją dla ucznia odnośnie ich terminu oraz zakresu obowiązującego materiału. Informacje te należy podać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Nieobecność ucznia na zapowiedzianym sprawdzianie jest odnotowana w dzienniku lekcyjnym jako „nb”.
 3. Następny sprawdzian z tego samego przedmiotu może  się odbyć po podaniu wyników sprawdzianu poprzedniego.
 4. W ciągu 1 tygodnia może odbyć się do 3 sprawdzianów pisemnych z przerobionego działu z różnych przedmiotów. W tym samym dniu może odbyć się jeden sprawdzian pisemny.
 5. Sprawdzian z bieżących lekcji może być przeprowadzony bez uprzedzenia pod warunkiem, że obejmuje zakres najwyżej trzech ostatnich tematów, taki sprawdzian zwany jest także kartkówką.
 6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz z udzieleniem wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy się dalej uczyć, by pokonać trudności. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych najpóźniej do 14 dni roboczych od dnia ich napisania przez ucznia (uwaga: można zastosować różny czas oddawania uczniowi sprawdzonych i ocenionych prac ucznia w zależności od ich rodzaju i zakresu sprawdzanych treści). Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych. Po zakończeniu roku szkolnego prace uczniów są niszczone.
 7. Uczeń ma szansę poprawienia oceny bieżącej w  terminie i na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu tylko jeden raz.
 8. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z powodu choroby  zobligowany jest do napisania zaległego sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni po powrocie w terminie ustalonym z nauczycielem.
 9. Uczeń otrzymuje informację zwrotną o nabytej wiedzy. Nauczyciel uzasadnia każdą ustalona ocenę w czasie zajęć edukacyjnych w rozmowie bezpośredniej z uczniem po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia po jej sprawdzeniu i ocenieniu. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny  zachowania- do kryteriów oceny zachowania,

2) przekazać uczniowi informację o tym co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

 1. Nauczyciel przedmiotu zgłasza wychowawcy problemy wychowawcze, dydaktyczne dotyczące poszczególnych uczniów lub oddziału.
 2. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „zwolniony” albo „zwolniona”.
 5. Testom kompetencji  przypisuje się wagę 5 , która nie jest wliczana do średniej ważonej.

 

Informowanie rodziców o postępach ucznia

 

 1. Wychowawca oddziału  na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do 30 września,  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

2)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.   

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających zrealizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.  

 1.  Nauczyciel uzasadnia również ustalone oceny ucznia w rozmowie bezpośredniej z jego rodzicami lub na pisemny wniosek rodziców-  jeśli wyrażają taką wolę. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę pisemnie w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku w sekretariacie szkoły za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 
 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do oceny przewidywanej w ciągu 3 dni po uzyskaniu o niej informacji.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym: w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym, w czasie konsultacji nauczycieli, w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia, po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.
 4. Wychowawcy klas przed zebraniem z rodzicami uczniów wpisują wszystkie bieżące oceny ucznia  na wykazie przedmiotowym i przekazują go rodzicowi/prawnemu opiekunowi.
 5. Uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie  powinni znać ocenę śródroczną i roczną na tydzień przed terminem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
 6. O przewidywanej niedostatecznej ocenie rocznej (śródrocznej) uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie powiadamiani są w formie pisemnej miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego(semestru).
 7. Ocenę zachowania śródroczną i roczną w klasach IV – VIII wystawia wychowawca klasy w oparciu o system punktowy, samoocenę ucznia, ocenę zespołu uczniowskiego, opinię nauczycieli uczących w oddziale, uwagi członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły o zachowaniu ucznia.
 8. Wychowawca proponuje uczniowi przewidywaną ocenę zachowania semestralną  lub roczną nie później niż 7 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
 9. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

Klasyfikacja   śródroczna   i   końcoworoczna ( roczna) 

 1. Klasyfikacja uczniów przeprowadzana jest 2 razy w ciągu roku szkolnego: na koniec I semestru (klasyfikacja śródroczna) i na koniec roku szkolnego ( klasyfikacja końcoworoczna).
 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę  zachowania – wychowawca klasy, na podstawie systemu wewnątrzszkolnego oceniania,  pod uwagę brana jest również opinia Rady Pedagogicznej, uczniów danej klasy i innych pracowników szkoły.
 4. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w formie oceny opisowej.
 5. Oceny śródroczne i klasyfikacyjne końcoworoczne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne na siedem dni przed konferencją klasyfikacyjną.
 6. Na  miesiąc przed śródrocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele i wychowawca oddziału informują o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej  śródrocznej nagannej ocenie zachowania:

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami z wpisem oceny do elektronicznego dziennika lekcyjnego ;

2) rodziców ucznia:

a) poprzez informację w elektronicznym dzienniku lekcyjnym,

b) w formie pisemnej na zebraniu  rodziców z wychowawcą lub podczas konsultacji z pisemnym potwierdzeniem obecności rodziców,

c) w przypadku nieobecności rodziców na spotkaniu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 1. Na miesiąc przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele i wychowawca oddziału informują o przewidywanych rocznych ocenach  z zajęć edukacyjnych ( w tym ocenach niedostatecznych) i  przewidywanej rocznej ocenie zachowania ( w tym o ocenie nagannej):

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami z wpisem oceny do elektronicznego dziennika lekcyjnego;

2) rodziców ucznia:

a) poprzez informację w elektronicznym dzienniku lekcyjnym,

c) w formie pisemnej na zebraniu  rodziców z wychowawcą lub podczas konsultacji z pisemnym potwierdzeniem obecności rodziców.

d) w przypadku nieobecności rodziców na spotkaniu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 1. Wychowawca  oddziału jest zobowiązany skutecznie poinformować rodziców o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z       zajęć edukacyjnych.

1) jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani  w terminie 1 tygodnia przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym otrzymali informację;

2) sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców do przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych odbywa się w części pisemnej i w części ustnej z każdego z przedmiotów (z zastrzeżeniem ust. 3), dla których uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 2  dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców;

3)  sprawdzenie wiedzy i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

4) dyrektor szkoły informuje ucznia i jego rodziców o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych;

5) sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;

6) z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:

a) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające,

b) termin tych czynności,

c) zadania sprawdzające,

d) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę,

e) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

7) Uczeń, który nie przystąpił do czynności sprawdzających w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę ustaloną przez nauczyciela przed odwołaniem.

8) Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach;

9) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego 

 1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania:

1) jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, z którą zostali zapoznani w terminie 1 tygodnia przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym otrzymali informację;

2) dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 2 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców;

3) dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu;

4) roczna klasyfikacyjna ocena zachowania ustalana jest w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

5) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny;

6) dyrektor powiadamia ucznia i jego rodziców o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

7) z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:

a) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny,

b) termin spotkania zespołu,

c) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału,

d) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

8) pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.

 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z wyjątkiem  klasy programowo najwyższej w szkole danego typu.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest uzasadnić pisemnie ustaloną przez siebie ocenę niedostateczną śródroczną i roczną.
 3. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz ocena zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mogą być wyrażone stopniem lub ocenami opisowymi.
 4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki  w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez :

1) skorzystanie z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

2) zajęcia wspomagające,

3) zajęcia z pedagogiem szkolnym.

 

§ 60

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że  roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia konferencji klasyfikacyjnej.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 61

 

 1. Sposób przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i  umiejętności ucznia:

1) sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);

2) w skład komisji, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych wchodzą :

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,

c) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne jako członek komisji.

3) nauczyciel, który prowadzi dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach z prac komisji. W takim przypadku dyrektor szkoły jako osobę egzaminującą powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia, może to być nauczyciel innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tamtej szkoły;

4) sprawdzian składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,  zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, które  mają przede wszystkim formę zadań praktycznych;

5) z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu tzn. ocenę ustaloną przez komisję;

6)  do protokołu załącza się pisemne prace oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

7) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami;

8) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny;

9) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna;

10) wynik sprawdzianu, zatwierdza rada pedagogiczna na zwołanym zebraniu  klasyfikacyjnym.

 

§ 62

 

 1. Sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, w przypadku zgłoszenia przez rodziców zastrzeżeń dotyczących niezgodnego z przepisami prawa trybu ustalania tej oceny:

1) w skład komisji  ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d) pedagog szkolny,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców.

2) komisja ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

3) z prac komisji sporządza się protokół zawierający:  skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

4) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

5) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

6) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

7) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest zatwierdzana przez  radę pedagogiczną na zwołanym zebraniu klasyfikacyjnym.

 

§ 63

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

 1. Na klasyfikację końcową składają się.

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej,

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole,

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.
 2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§ 64 

Egzamin klasyfikacyjny

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności  może  zdawać  egzamin klasyfikacyjny.
 3. Tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego -  warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 4. Procedura egzaminu klasyfikacyjnego:

1) złożenie do dyrektora szkoły wniosku przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.

2) dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu po uzgodnieniu go z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).

3) ustalenie terminu egzaminu klasyfikacyjnego – nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4) powołanie przez dyrektora komisji egzaminacyjnej w składzie: dyrektor albo jego zastępca – jako przewodniczący komisji, nauczyciel przedmiotu, wychowawca. Jeżeli uczeń zdaje egzamin z 2 lub więcej przedmiotów, w jej skład wchodzą nauczyciele tych przedmiotów.

5) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (w charakterze obserwatorów) rodzice ucznia.

6) egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7) ocena uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną roczną w danym roku szkolnym. Ocena ta jest ocena ostateczną.

8) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

9) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

10) wynik egzaminu klasyfikacyjnego zatwierdza Rada Pedagogiczna na specjalnym posiedzeniu klasyfikacyjnym.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć dydaktycznych, w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
 2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek poza szkołą nie obejmuje zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczeń, który spełnia obowiązek poza szkołą nie ma ustalonej oceny  zachowania.
 4. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu lub szkoły publicznej innego typu można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny.
 5. Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej  uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy szkoły publicznej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.

 

§ 65 

Egzamin poprawkowy

 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnieść podanie z prośbą  o egzamin poprawkowy do dyrektora szkoły w terminie do 3 dni roboczych od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)  dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako   egzaminujący

3) członkowie komisji: nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia  edukacyjne oraz wychowawca klasy.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału   w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, w tym że powołanie nauczyciela z  innej szkoły następuje w porozumieniu  z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji,

2) termin egzaminu poprawkowego

3) pytania egzaminacyjne,

4) wynik egzaminu,

5) ocenę ustaloną przez komisję. 

 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych wypowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 4. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, do klasy programowo wyższej, pod warunkiem, że ten przedmiot jest realizowany w klasie programowo wyższej zgodnie ze szkolnym planem nauczania.
 5. Na wniosek rodziców ucznia dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.
 6. Uczeń, który ma przystąpić do egzaminu poprawkowego, otrzymuje od nauczyciela przedmiotu zakres materiału obowiązującego na egzaminie. Uczeń własnoręcznym podpisem potwierdza odbiór otrzymanego zakresu materiału.
 7. Podczas egzaminu poprawkowego uczeń jest oceniany w skali od 1 do 6 zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania.

 

§ 66  

Promowanie  ucznia

 

 1. Klasyfikowanie końcoworoczne w kl. I – III  polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym  i  ustaleniu  jednej  oceny  klasyfikacyjnej  oraz  oceny  z zachowania w formie oceny opisowej.
 2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 3. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów). Opinia rodziców nie uniemożliwia radzie pedagogicznej podjąć uchwałę zgodną z wnioskiem wychowawcy.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 6. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu  z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej  wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
 8. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 9. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody   wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy po uzyskaniu   zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić  o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidywanych w programie nauczania dwóch klas.
 10. Uwzględniając  możliwości  edukacyjne   ucznia,  Rada  Pedagogiczna  może  jeden  raz  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
 11. Ocena z religii/etyki i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest liczona do średniej ocen.
 12. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej i  ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

 

§ 67 

Egzamin ósmoklasisty

 

 1. Uczniowie klas programowo najwyższych w szkole podstawowej w ostatnim roku nauki przystępują do egzaminu  opanowania wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 2. Egzamin oceniany jest zewnętrznie, wyniki dostarcza do szkoły Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

 

§ 68 

Ocenianie  zachowania  uczniów  w  szkole

 

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawców oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. Ocena zachowania ucznia jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych obowiązków szkolnych, frekwencji i jego kulturze osobistej, stosunku do nauczycieli, kolegów i innych osób oraz zaangażowania w życie wspólnoty szkolnej. Ocenianie zachowania uczniów jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.
 2. Ocenę ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i uczniów danego oddziału. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 3. Celami oceniania zachowania są:

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

2) pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu,

4) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno                      – wychowawczej.

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny  klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Ocenie zachowania w kl. I-III podlegają postawy w zakresie:

1)  wywiązywanie się z obowiązków szkolnych ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) schludny wygląd,

8) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły   podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

 1. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:

1) zachowanie wzorowe (wz) otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, a także:

a) przykładnie, systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje,

b) zawsze jest przygotowany do lekcji,

c) sumiennie i terminowo wywiązuje się z przydzielonych mu zadań,

d) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

e) stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

f) wykazuje inicjatywę i pomysłowość we wzbogacaniu życia klasy,

g) szczególnie wyróżnia się zachowaniem w szkole i poza nią,

h) troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,

i) z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,

j) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,

k) sam dostrzega, szybko i właściwie reaguje na własne błędy,

l) wyróżnia się kulturalnym i taktownym zachowaniem w szkole i poza nią.

m) reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, osiągając sukcesy;

n) jest laureatem szkolnych i pozaszkolnych konkursów i zawodów,

o) bierze czynny udział w dodatkowych pracach na rzecz szkoły i środowiska,

u) wykazuje się inicjatywą w organizacji imprez, akademii itd.

p) działa zgodnie Regulaminem używania telefonów komórkowych.

2) zachowanie bardzo dobre (bdb) otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej, a także:

a) wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

b) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków,

c) nie spóźnia się na lekcje,

d) wykonuje polecenia nauczyciela,

e) godnie reprezentuje szkołę,

f) dba o piękno mowy ojczystej, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,

g) aktywnie uczestniczy w życiu szkolnym,

h) nosi zmienne obuwie,

i) szanuje podręczniki, mienie i przybory szkolne,

j) potrafi właściwe ocenić swoje postępowanie,

k) dba o higienę osobistą i estetyką ubioru,

l) chętnie podejmuję zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły,

m) bierze czynny udział w pracach organizacji działających na terenie szkoły,

n) w przypadku nieobecności w szkole uzupełnia zaległości w nauce, uzupełnia notatki w zeszytach,

o) działa zgodnie z Regulaminem używania telefonów komórkowych

3) zachowanie dobre (db) otrzymuje uczeń, który:

a) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

b) uczestniczy w pracach organizacji działających na terenie szkoły,

c) usprawiedliwia wszystkie nieobecności szkolne,

d) spóźnia się na lekcje tylko w wyjątkowych przypadkach,

e) jest samodzielny w nauce,

f) stara się uczestniczyć w imprezach szkolnych,

g) uczestniczy w pracach organizacji działających na terenie szkoły,

h) wywiązuje się z zadań powierzonych przez nauczyciela,

i) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

j) właściwie zachowuje się w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,

k) wykazuje się uczciwością, reaguje na zło,

l) nie używa wulgarnego słownictwa,

m) nosi zmienne obuwie,

n) szanuje podręczniki,

o) cechuje go właściwy stosunek do dorosłych, rówieśników i młodszych kolegów,

u) przestrzega zasad Regulaminu używania telefonów komórkowych

4) zachowanie poprawne (pop) otrzymuje uczeń, który:

a) niechętnie bierze udział w życiu klasy i szkoły,

b) przeważnie spełnia wymagania obowiązków szkolnych - osiąga pozytywne wyniki w nauce,

c) nie wagaruje,

d) stara się właściwie zachowywać w stosunku do swoich kolegów i wszystkich pracowników szkoły,

e) sporadycznie przeszkadza w czasie lekcji ,

f) sporadycznie narusza zasady regulaminu szkolnego, niekiedy spóźnia się,

g) jest odpowiedzialny za własne postępowanie i potrafi przyznać się do błędu,

h) otrzymuje niewielką ilość uwag dotyczących jego nieodpowiedniego zachowania na lekcjach, podczas przerw, i podczas zajęć organizowanych przez szkołę,

i) pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela i użyte środki wychowawcze,

j) odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły i innych osób,

k) nie używa wulgarnego słownictwa,

l) sporadycznie nie przygotowuje się do lekcji (nie odrabia prac domowych, nie przynosi wymaganych pomocy, podręczników itp.)

m) sporadycznie zwraca się do kolegów w sposób niekulturalny,

n) zdarza się, że nie zmienia obuwia w szkole,

o) podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce,

u) z reguły wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac,

p) nie zawsze działa zgodnie z Regulaminem używania telefonów komórkowych

5) zachowanie nieodpowiednie (ndp) otrzymuje uczeń, który:

a) prowokuje kłótnie, konflikty,

b) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły, nie przestrzega ustaleń wychowawcy i dyrektora szkoły,

c) używa wulgarnych słów,

d) ma oceny niedostateczne wynikające z lekceważącego stosunku do nauki,

e) niesystematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne - czasami wagaruje,

f) systematycznie lekceważy polecenia nauczyciela,

g) wywiera negatywny wpływ na innych uczniów,

h) odmawia wykonania poleceń nauczyciela,

i) przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty,

j) nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych, niszczy podręczniki, mienie szkolne lub mienie kolegów,

k) często nie przestrzega zasad Regulaminu używania telefonów komórkowych.

6) zachowanie naganne (ng) otrzymuje uczeń, który: 

a) otrzymał naganę dyrektora szkoły,

b) jest złośliwy wobec kolegów, prowokuje bójki,

c) wykorzystuje swoja przewagę fizyczną i psychiczną wobec słabszych w celu dominacji w grupie rówieśniczej,

d) stosuje szantaż lub zastraszenie,

e) pije alkohol, pali papierosy,

f) używa lub rozprowadza narkotyki na terenie szkoły lub poza nią,

g) często wagaruje, ma wiele godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień,

h) z rozmysłem niszczy mienie klasy i szkoły,

i) w życiu klasy pełni rolę destruktywną,

j) jest agresywny, kłamie, oszukuje, kradnie, dopuszcza się wyłudzeń pieniędzy,

k) świadomie narusza zasady należytego zachowania w szkole i poza nią, kompromituje szkołę,

l) nie przestrzega zasad Regulaminu używania telefonów komórkowych

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 2. Punktowy system ocen z zachowania dla klas IV – VIII przedstawia się następująco:

1) zachowanie wyjściowe – poprawne

2) wyjściowy kredyt - 100 punktów

3) skala ocen:

Zachowanie wzorowe             161 i więcej

Zachowanie bardzo dobre       131- 160

Zachowanie dobre                   101 - 130

Zachowanie poprawne              81- 100

Zachowanie nieodpowiednie    51- 80

Zachowanie naganne                50 i mniej

 1. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który posiada na koncie ( poza dodatnimi ) 30 pkt ujemnych.
 2. Sprawowania bardzo dobrego nie może otrzymać uczeń posiadający ( poza dodatnimi) 50 pkt ujemnych.
 3. Sprawowania dobrego nie może otrzymać uczeń posiadający( poza dodatnimi) 70 pkt ujemnych.
 4. Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej ocenę poprawną.
 5. Uczeń uzyskuje punkty dodatnie za:
Lp.Zachowania pozytywnePktCzęstotliwość
1 Udział w konkursie szkolnym 0-5 każdorazowo
2

Udział w konkursach przedmiotowych:

I etap (gminny)

II etap ( powiatowy)

III etap ( rejonowy, okręgowy)

IV etap (wojewódzki)

 

0-10

0-15

0-20

0-30

Punkty z kolejnych etapów nie sumują się.

3 Udział w innych konkursach 0-10 każdorazowo
4

Udział w zawodach sportowych:

Etap szkolny

Etap międzyszkolny

Etap gminny

Etap powiatowy

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

 

0-2

0-5

0-5

0-10

0-15

0-20

Każdorazowo, ale punkty z kolejnych etapów nie sumują się.
5 Udział w akademiach szkolnych 0-10 każdorazowo
6 Udział w apelach szkolnych 0-5 każdorazowo
7

Reprezentowanie szkoły w imprezach okolicznościowych na terenie gminy

0-15 każdorazowo
8

Aktywna praca w kołach zainteresowań (chór, koło teatralne, aktyw biblioteczny,  koło sportowe itp.)

0-10 jeden raz w półroczu
9

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym

0-10 jeden raz w półroczu
10

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym

0-10 jeden raz w półroczu
11

Czynny udział w pracach na rzecz klasy wykonanie gazetki

wzbogacanie wyposażenia pracowni (przyniesienie kwiatka, gąbki itp.)

0-5

0-10

każdorazowo

max 10 pkt w jednym półroczu

12 Pomoc koleżeńska w nauce 0-15

jednorazowa 2 pkt

systematyczna 15 pkt

13 Aktywne systematyczne czytelnictwo 0-15 eden raz w półroczu
14 Kultura osobista 0-15 eden raz w półroczu
15 Do dyspozycji wychowawcy klasy 0-15 eden raz w półroczu

 

 

 1. Uczeń otrzymuje punkty ujemne za: 

 

Lp.Zachowania negatywnePktCzęstotliwość
1 Przeszkadzanie na lekcji 1-5 każdorazowo
2

Niewykonanie polecenia nauczyciela

 1-5

każdorazowo

3

Ucieczka z lekcji:

Cały dzień

Pojedyncze godziny

 

15

10

każdorazowo
4 Nie przyniesienie usprawiedliwienia

 5

każdorazowo
5 Spóźnienie 1-5 do 5 spóźnień 1 punkt za każde,
powyżej 5 spóźnień 5 punktów za każde
6 Aroganckie odezwanie się do nauczyciela, pracownika szkoły 1-10 każdorazowo
7

Ignorowanie nauczyciela na ulicy

1-5 każdorazowo
8

Ubliżanie koledze

1-5 każdorazowo
9

Wulgarne słownictwo

 1-5 każdorazowo
10

Zaczepianie słowne lub fizyczne innych

 1-5 każdorazowo
11 Bójka 10-20 każdorazowo
12 Kradzież  50 każdorazowo
13 Niszczenie sprzętu i umeblowania
oraz budynku
10-15  każdorazowo + odpowiedzialność finansowa
14 Zaśmiecanie otoczenia 1-5  każdorazowo
15 Krzyki na korytarzu 1-5  każdorazowo
16 Bieganie po korytarzu 1-5  każdorazowo
17 Palenie papierosów  10 Każdorazowo, również dla towarzyszących palącemu.
18 Picie alkoholu i używanie środków odurzających 1-30  każdorazowo
19 Wyłudzanie pieniędzy  20 każdorazowo
20 Wychodzenie poza teren szkoły bez zezwolenia 10  każdorazowo
21 Niewłaściwe zachowanie na wycieczce, zawodach sportowych  1-15 każdorazowo
22 Brak obuwia zmiennego  2 każdorazowo
23 Przebywanie w szatni na przerwach w innym celu niż przebieranie  1-5 każdorazowo
24 Podrobienie podpisu, zwolnienia, oceny 30  każdorazowo
25 Niewywiązanie się z podjętych zobowiązań  5 każdorazowo
26 Używanie w szkole telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych niezgodne z postanowieniami zawartymi w Statucie szkoły  5 każdorazowo
27 Do dyspozycji wychowawcy klasy  0-15 jeden raz w półroczu

  

 

 1. O wystawionej ocenie z zachowania uczeń zostaje poinformowany przez wychowawcę tydzień przed ustalonym terminem konferencji klasyfikacyjnej, a o nagannej ocenie z zachowania na miesiąc przed terminem konferencji klasyfikacyjnej.
 2. Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia:

1) podstawą usprawiedliwienia nieobecności może być zaświadczenie lekarskie, pisemne wyjaśnienie rodziców (opiekunów) z podaniem przyczyny, odpowiednie dokumenty organów społecznych lub państwowych,

2) wszystkie usprawiedliwienia przechowuje do końca roku szkolnego wychowawca klasy

3) usprawiedliwienia nieobecności należy dokonać w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły

4) zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych następuje na podstawie pisemnego usprawiedliwienia lub osobistego odebrania dziecka z pisemnym potwierdzeniem tego faktu w sekretariacie szkoły.

 


  Aneks nr 1

 

§ 59 pkt 40

 

 1. Nauczyciel realizujący zajęcia dydaktyczne prowadzi kontrolę stopnia opanowania materiału przez uczniów stosując różnorodne formy (sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na zajęciach, wykonywanie przez ucznia ćwiczeń, testy, umiejętność pracy w zespole, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, sporządzenie samodzielnej notatki, samodzielna praca z tekstem).

1) w przypadku prowadzenia zajęć szkolnych w formie nauki zdalnej ocenie podlegają sprawdziany , testy pisane w formie zdalnej na dostępnych platformach edukacyjnych , kartkówki pisane w formie zdalnej na dostępnych platformach edukacyjnych, ćwiczenia, karty pracy, prezentacje multimedialne oraz wszelkie zadanie wykonywane przez uczniów i przekazywane nauczycielom w formie elektronicznej.

 

 

 Aneks nr 2

 w § 59 pkt 32 - otrzymuje brzmienie:  

 

 1. Dopuszcza się w ocenianiu bieżącym stosowanie systemu plusów i minusów. Po uzyskaniu przez ucznia sześciu znaków, do dziennika zostaje wpisana ocena z aktywności według następującego kryterium:

a) ocena celująca – 6 plusów

b) ocena bardzo dobra – 5 plusów oraz 1 minus

c) ocena dobra – 4 plusy oraz 2 minusy

d) ocena dostateczna – 3 plusy oraz 3 minusy

e) ocena dopuszczająca – 2 plusy oraz 4 minusy

f) ocena niedostateczna – 1 plus oraz 5 minusów

 

w  § 59 pkt 43 - otrzymuje brzmienie:

 

 1. Średnią ważoną wylicza się w następujący sposób:

1) Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen;

2) Średnią ważoną oblicza się jako iloraz;

3) Średniej ważonej przyporządkowuje się odpowiednio ocenę:

 

      Średnia     stopień   

1,00 – 1,74      niedostateczny

1,75 – 2,74      dopuszczający

2,75 – 3,74      dostateczny

3,75 – 4,50      dobry

4,51 – 5,50      bardzo dobry

5,51 – 6,00      celujący

            

Formy aktywności              waga  

Sprawdzian                           6

Osiągnięcia w konkursach    6

Test kompetencji                   -

Kartkówka                             4

Projekty                                 4

Odpowiedź ustna                  4

Aktywność                            3

Zadanie                                 2       

Zadanie domowe                   2

 

4)  Poprawy sprawdzianów i kartkówek mają taką samą wagę jak w pierwszym terminie;

5) Ocenę roczną wylicza się na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen za I i II okres roku;

6) Uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 1,75 otrzymuje ocenę pozytywną, z zastrzeżeniem: 

a) aby uzyskać pozytywną ocenę śródroczną/roczną uczeń powinien otrzymać co najmniej 50% pozytywnych ocen ze sprawdzianów i co najmniej 50% pozytywnych ocen z innych prac pisemnych,

b) aby uzyskać pozytywną ocenę śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną z plastyki, techniki, muzyki uczeń powinien uzyskać określoną w PZO ilość ocen pozytywnych:

c) w przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w pkt 6 lit. a) b) uczeń może uzyskać pozytywną ocenę śródroczną/roczną nawet jeśli średnia ocen śródrocznych/rocznych jest niższa niż 1,75; przy czym o ocenie końcowej ostatecznie decyduje nauczyciel.

 

w § 68 pkt 17 - otrzymuje brzmienie: 

Ocenianie  zachowania  uczniów  w  szkole

 

 1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia:

1) podstawą usprawiedliwienia nieobecności może być zaświadczenie lekarskie, pisemne wyjaśnienie rodziców (opiekunów) z podaniem przyczyny, odpowiednie dokumenty organów społecznych lub państwowych,

2) wszystkie usprawiedliwienia przechowuje do końca roku szkolnego wychowawca klasy

3) usprawiedliwienia nieobecności należy dokonać w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły

4) zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych następuje na podstawie pisemnego usprawiedliwienia (przekazanego w formie papierowej lub za pomocą dziennika elektronicznego) lub osobistego odebrania dziecka z pisemnym potwierdzeniem tego faktu w sekretariacie szkoły.

5) rodzice ( prawni opiekunowie) mogą dokonywać usprawiedliwienia nieobecności ucznia w formie  e- usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym.

 

  Rada pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie zmian – wprowadzenia aneksu do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.  Uchwała nr 8/27/08/2020.

 

Biuletym - BIP

Program Erasmus+

Erazmus

Kalendarz wydarzeń

Wirtualna galeria sztuki

Galeria sztuki

Dzwonki

1

07 50 - 08 35

2

08 40 - 09 25

3

09 30 - 10 15

4

10 20 - 11 05

5

11 20 - 12 05

6

12 20 - 13 05

7

13 20  - 14 05

8

14 10 14 55

Klub Wolontariusza

Nauka słówek

logo instaling

Deutsch plus

logo deutsch plus

Nowe horyzonty

Licznik odwiedzin

2402271
DzisiajDzisiaj1293
WczorajWczoraj1944
Ten tydzieńTen tydzień4848
Ten miesiącTen miesiąc32241
WszystkieWszystkie2402271

Logowanie