Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Uwaga! Niniejszy regulamin zostanie zmodyfikowany od przyszłego tzn. 2021 roku. 

REGULAMIN 

ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W  MIERZĘCICACH 

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE  

 

  Zasady naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej „Funduszem” i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy:

1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: U. z 2018 r., poz. 1316);

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz.349);

3) Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.1881);

4) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ).

 

§1

 

    W Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, określanego dalej jako „Szkoła”, tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

§2

 

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, określany dalej jako „Fundusz”, tworzy się z odpisów w wysokości:

1) 110% kwoty bazowej określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej corocznie w ustawie budżetowej - dla nauczycieli,

2) 5% pobieranych rent i emerytur - dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,

3) 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na jednego zatrudnionego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego jeśli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą-dla pozostałych pracowników.

 1. Środki Funduszu zwiększane są o:

1) odsetki bankowe,

2) darowizny i wpłaty osób fizycznych i prawnych,

3) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

4) wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej.

                                                                      

§3

 

 1. Środki Funduszu gromadzone są na rachunku bankowym BS Mierzęcice 50 859 10007 0380 0446 0002.
 2. Środki, o których mowa w § 2 ust. 1 przekazywane są na rachunek bankowy wymieniony w ust. 1, w następujących terminach:

1) 75% odpisu – do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego,

2) 25% odpisu - do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.

 

§4

 

 1. Środki Funduszu przeznaczone są na następujące świadczenia i inne cele:

1) Dofinansowanie wypoczynku w następujących formach:

   1. świadczenie urlopowe dla nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela art. 53 ust. 1a,
   2. dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin zorganizowanego we własnym zakresie,
   3. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
   4. dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego pracowników i ich rodzin w miarę posiadanych środków,
   5. dofinansowanie raz w całym cyklu nauki zorganizowanego wypoczynku dzieci w formie tzw. Zielonej szkoły“

  Z dofinansowania do wypoczynku, wypoczynku dzieci i młodzieży, osoba uprawniona może korzystać tylko raz w roku.

2) Zwrotną i bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe.

3) Zapomogi finansowe i losowe.

4) Pomoc rzeczowa (lub ekwiwalent pieniężny), paczki lub ekwiwalent pieniężny dla dzieci do 14 roku życia oraz w miarę posiadanych środków pracodawca może przyznać świadczenia świąteczne wszystkim uprawnionym na ich wnioski.

5) Działalność kulturalno-oświatową, wycieczki turystyczno-krajoznawcze i wypoczynek w dni wolne od pracy organizowany przez pracodawcę.

6) Dofinansowanie do przedszkola/żłobka

 1. Pomoc mieszkaniowa w formie pożyczki mieszkaniowej w wysokości: do 3500,00 zł na remont mieszkania lub domu. Szczegółowe warunki udzielania pomocy na cele mieszkaniowe ustalone są w umowie zawartej ze świadczeniobiorcą (załącznik nr 2).

§5

 

 1. Osoby uprawnione mogą ubiegać się o pożyczkę na cele mieszkaniowe z Funduszu raz na dwa lata.
 2. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 2 % w skali roku, a spłata ich nie może przekroczyć 2 lat od daty jej przyznania.
 3. Niespłacona kwota pożyczki podlega umorzeniu z chwilą śmierci pożyczkobiorcy.
 4. W uzasadnionej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pożyczkobiorcy spłata pożyczki może być okresowo zawieszona, ale nie dłużej niż na 6 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać umorzona w całości lub części, pod warunkiem spłacenia co najmniej połowy kwoty pożyczki.

 

§6

 

 1. Środki nie wykorzystane do końca III kwartału danego roku na poszczególne cele wymienione w § 4 ust. 1, mogą być w IV kwartale dowolnie przesuwane.
 2. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

                                                                                                                                             

§7

 

 1. Świadczenia przyznawane z funduszu nie są świadczeniami należnymi i nie mają charakteru roszczeniowego. Wyjątek stanowią świadczenia urlopowe dla nauczycieli, które są świadczeniami obligatoryjnymi nie mającymi związku z sytuacją materialną nauczyciela.
 2. Wysokość świadczeń jest zależna od dochodu i określa je załącznik nr 1.
 3. Dyrektor lub wicedyrektor przyznaje świadczenia oraz środki na inne cele przewidziane niniejszym Regulaminem, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w szkole.
 4. Decyzja pracodawcy dotycząca rozpatrzenia wniosku jest ostateczna.
 5. W razie odmownego załatwienia wniosku Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor może, na prośbę wnioskodawcy podać osobie uprawnionej przyczyny odmowy. Osoba ta może w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wystąpić z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

§8

 

 1. Uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są:

1) pracownicy i ich rodziny,

2) emeryci i renciści oraz osoby przebywające na świadczeniu kompensacyjnym, emeryturze pomostowej – byli pracownicy Gimnazjum w Mierzęcicach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach i ich rodziny.

3) małżonek po zmarłym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej.

 1. Członkami rodziny w rozumieniu ust. 1 są małżonek pracownika, a także dzieci pracownika, w tym przysposobione oraz dzieci innych osób poddane ich prawnej opiece – także pełnoletnie jeżeli uczą się lub studiują w systemie stacjonarnym i nie osiągają własnych dochodów, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.
 2. W razie zbiegu uprawnień i braku możliwości przyznania świadczeń wszystkim uprawnionym, pierwszeństwo w korzystaniu ze środków Funduszu przysługuje:

1) posiadającym rodziny wielodzietne,

2) mającym dzieci specjalnej troski,

3) o najniższych dochodach.

 

§9

 

 1. Wniosek o świadczenie z Funduszu składa zainteresowana osoba uprawniona lub członek jej rodziny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za tę osobę, Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor, przedstawiciel organizacji związkowej lub inny członek ZFŚS.
 2. Wniosek powinien zawierać:

1) wskazanie rodzaju świadczenia,

2) opis okoliczności będących powodem starania się o przyznanie świadczenia, potwierdzonych, w miarę możliwości, stosownymi zaświadczeniami.

 1. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS składają oświadczenia o dochodach za ubiegły rok pomniejszony o podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne , składki na ubezpieczenie społeczne wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe do dnia 31 marca danego roku wg załącznika nr 3.
 2. Oświadczenia złożone w roku bieżącym tracą swoją ważność z dniem 31 marca następnego roku kalendarzowego (z wyłączeniem przypadków nagłego, drastycznego pogorszenia się sytuacji materialnej, finansowej i rodzinnej).
 3. Nie złożenie oświadczenia skutkuje zakwalifikowaniem osoby uprawnionej do grupy o najwyższych dochodach.

 

§10

 

 1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków działalności socjalnej, sporządzony przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi w terminie do 28 lutego każdego roku.
 2. Środkami Funduszu administruje Dyrektor Szkoły.

 

§11

   

  Sprawy nie zawarte w niniejszym regulaminie regulują odrębne przepisy.

 

§12

 

  Traci moc dotychczasowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

§13

 

  Regulamin wchodzi w życie w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, z dniem 10.09.2018 r.


 Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS

TABELA DOPŁAT DO ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS 

WYSOKOŚĆ DOCHODU NA OSOBĘ BRUTTO**   (ZŁ)

% WSKAŹNIK DOPŁATY Z FUNDUSZU DO:

WCZASÓW    PRACOWNICZYCH we własnym zakresie (naliczane od kwoty 1200 zł)

KOLONII I OBOZÓW MŁODZIEŻOWYCH (naliczane od kwoty 1350 zł)

WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRACODAWCĘ

WCZASÓW ZORGANIZOWANYCH   (naliczane od kwoty 1500 zł)

Do 2000,00

 60

70

60

40

2001,00 - 2500,00

50

60

50

30

2501,00 powyżej

40

50

40

20