Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

,,Przez nas ilustrowane to,

co w wierszach Krzysztofa  Kamila Baczyńskiego zapisane"

  Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno – oświatowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane".

  Konkurs przeprowadzany jest w 100. rocznicę urodzin wielkiego poety,  wpisuje się także w obchody ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jako placówka, nosząca imię tego wybitnego poety, czujemy się zaszczyceni, mogąc upamiętnić jednego z najwybitniejszych polskich twórców, poetę pokolenia Kolumbów, powstańca warszawskiego, wielkiego Polaka.

  Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem:

 • Ministra Edukacji i Nauki,
 • Marszałka Województwa Lubelskiego,
 •   Lubelskiego Kuratora Oświaty,
 •      Prezydenta Miasta Puławy.

  Patronat medialny objęły:

 •      TVP 3 Lublin,
 •     Dziennik Wschodni,
 •      LPU 24.pl,  LPU radio, LPU telewizja, iPulawy.pl.

  Głównymi celami konkursu są: poznawanie i popularyzowanie twórczości i życiorysu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle ważnych dla Polski wydarzeń, w tym z okresu II wojny światowej i okupacji, a także uczczenie setnej rocznicy urodzin poety. Zadaniem uczestników jest zilustrowanie wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego z wykorzystaniem  dowolnej techniki plastycznej.

  Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa określają treści zawarte w regulaminie konkursu oraz w dostępnych do pobrania załącznikach. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami.

  Informacje na temat konkursu oraz plakaty do pobrania znajdują się w załącznikach.

  Termin nadsyłania prac : do 02 czerwca 2021r.

  Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału.

1

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

,,Przez nas ilustrowane to,

co w wierszach Krzysztofa  Kamila Baczyńskiego zapisane" 

 

 

 Rozdział I

Cele konkursu

§ 1.

1. Celem  Ogólnopolskiego  Konkursu  Plastycznego „Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane”, jest:

 • poznawanie i popularyzowanie twórczości i życiorysu Krzysztofa Kamila  Baczyńskiego na tle  ważnych  dla Polski  wydarzeń, w tym z okresu II wojny światowej
  i okupacji;
 • uczczenie setnej rocznicy urodzin poety;
 • wpisanie się w obchody ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;
 • rozwijanie wśród dzieci młodzieży wrażliwości artystycznej.

           

Rozdział II

Organizator

§ 2.

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach, ul. Aleja Mała 10, 24-100 Puławy, tel. 81 45 86 500,
  e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem:
 • Ministra Edukacji i Nauki,
 • Marszałka Województwa Lubelskiego,
 • Lubelskiego Kuratora Oświaty,
 • Prezydenta Miasta Puławy.
 1. Patronat medialny objęły:
 • TVP 3 Lublin,
 • Dziennik Wschodni,
 • LPU 24.pl,  LPU radio, LPU telewizja, iPulawy.pl.

Rozdział III

Zasady uczestnictwa

§ 3.

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV - VIII oraz wychowanków placówek kulturalno - oświatowych.
 2. Każda ze szkół lub placówek może przesłać prace dowolnej liczby uczestników.
 3. Każdy z  uczestników konkursu może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
 4. Praca konkursowa musi być wykonana indywidualnie. 

§ 4.

 1. Uczestnicy konkursu przygotowują graficzną formę interpretacji wybranego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
 2. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką np.: rysunek, szkic, grafika komputerowa, grafika tradycyjna, kolaż.
 3. Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub w przypadku grafiki komputerowej - A4. Na odwrocie powinien znaleźć się tytuł pracy (interpretowany wiersz) oraz dane autora pracy (imię i nazwisko, szkoła/placówka, klasa) oraz imię i nazwisko opiekuna.

§ 5.

 1. Prace konkursowe należy przesłać do 02.06.2021 roku na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Puławach,

ul. Aleja Mała 10,

24-100 Puławy

      z dopiskiem „K. K. Baczyński - konkurs” (decyduje data stempla pocztowego).

 1. Prace konkursowe należy przesłać wraz z właściwymi, czytelnie wypełnionymi załącznikami (załącznik 1, 2).
 2. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów oraz zwrotu kosztów wynikających z przygotowań pracy konkursowej.
 3. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone jedynie prace spełniające wymogi przedstawione w regulaminie. 
 4. W przypadku pytań można się kontaktować z koordynatorem konkursu pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozdział IV

Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród

§ 6.

 1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach. 
 2. Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy:
 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • estetyka wykonania,
 • walory artystyczne,
 • kreatywność,

               -  oryginalność.

§ 7.

 1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów konkursu (miejsca I - III) w dwóch kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas IV - VI
 • uczniowie klas VII – VIII.

§ 8.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.06.2021 roku.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Nagrody oraz dyplomy w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu zostaną przesłane pocztą na adresy szkół.

Rozdział V

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych

§ 9.

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przesłanej pracy konkursowej.
 2. Uczestnik  konkursu  (rodzice/opiekunowie prawni) potwierdza znajomość
  i akceptację regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora oraz wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie internetowej i oficjalnym profilu w mediach społecznościowych organizatora, a także na publikację pracy w formie wystawy. Zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 regulaminu. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 10.

 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych
  i promocyjnych konkursu.
 2. Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację prac w formie wystawy przez organizatora.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

    Załączniki: