Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach
plhrendeelmkptrotr

Regulamin wycieczek

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach 

 

Zasady ogólne

 

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły i stanowią ważną formę oddziaływania wychowawczego i poznawczego..
 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
  • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
  • poznawanie kultury i języka innych państw,
  • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
  • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
  • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
  • podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
  • poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
  • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
  • przeciwdziałanie patologii społecznej,
  • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowania w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, przy czym wycieczki należy organizować w dniach zajęć lekcyjnych, tzn. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przypadków, gdy wycieczka kilkudniowa kończy się w sobotę lub niedzielę.
 4. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów, wieku, stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 5. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek powinni zapewnić im odpowiednie warunki.
 6. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 7. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie:
  • celu wycieczki,
  • trasy,
  • zwiedzanych obiektów,
  • harmonogramu,
  • regulaminu. 
 1. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki lub imprezy, która zatwierdza dyrektor szkoły.
 2. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 4. Zawiadomienie powinno zawierać:
  • nazwę kraju,
  • czas pobytu,
  • program pobytu,
  • imię i nazwisko kierownika i opiekuna,
  • listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
 5. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Wzór pisemnej zgody rodziców stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 7. Szkoła organizująca wycieczkę lub imprezę zapewnia właściwą opiekę i bezpieczeństwo jej uczestnikom.
 8. Wszystkie organizowane wycieczki powinny być zaplanowane przez nauczyciela (wychowawcę klasy) w uzgodnieniu z rodzicami. 

 

Rodzaje wycieczek 

 

 1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:
  • wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełniania obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
  • wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
  • imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak biwaki, konkursy, turnieje,
  • imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych oraz posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
  • imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne, rajdy ,wyjazdy na konkursy przedmiotowe ,wyjazdy do kina ,teatru, na koncerty do filharmonii itp
 2. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne i imprezy krajoznawczo-turystyczne w szkole organizuje wychowawca klasy, opiekun samorządu uczniowskiego, koła przedmiotowego lub koła zainteresowań, opiekun organizacji szkolnej lub inny nauczyciel.
 3. Obozy wędrowne powinny być organizowane po trasach przygotowanych przez właściwe podmioty działające w zakresie turystyki kwalifikowanej.
 4. Zwiedzanie parku narodowego, parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody powinno odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych. 

 

Osoby uprawnione do organizowania i przeprowadzania wycieczek 

 

 1. Za bezpieczeństwo uczestników wycieczki odpowiedzialność ponoszą kierownik wycieczki i opiekunowie.
 1. Kierownikiem wycieczki lub imprezy krajoznawczo-turystycznej jest nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
  • ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
  • jest instruktorem harcerskim,
  • posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczki.
 1. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej jest osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3, bądź stopień trenera lub odpowiedniej dyscypliny sportu.
 2. Kierownikiem obozu wędrownego może być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem inna pełnoletnia osoba, posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3.
 3. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy. 

 

§ 4

Zadania kierownika wycieczki 

 

 1. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki lub imprezy należy:

 

Przed wyjazdem:

  • uzyskanie od rodziców pisemnej zgody na udział uczniów w wycieczce,
  • opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,
  • wypełnienie „Karty wycieczki” i przedstawienie jej do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły nie później niż na 1 dzień  przed planowanym terminem wycieczki,
  • sporządzenie listy uczestników wycieczki, odnotowanie na niej numeru Polisy Ubezpieczeniowej, a jeżeli nie wszyscy uczniowie są objęci powszechnym ubezpieczeniem młodzieży szkolnej, dodatkowe ubezpieczenie dla tych uczniów wykupione przez rodziców.
  • przedstawienie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,
  • zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i odpowiednimi przepisami,
  • zebranie środków finansowych potrzebnych na wycieczkę,
  • określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu,
  • dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy byli zaopatrzeni w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz byli odpowiednio ubrani,
  • zapewnienie apteczki pierwszej pomocy,
  • przydzielenie zadań uczestnikom wycieczki,
  • zorganizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników.

 

W czasie wycieczki:

 • zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki,
 • sprawowanie wraz z opiekunami nadzoru nad uczniami,
 • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę,
 • podejmowanie w razie wypadku wszelkich stosownych decyzji i odpowiedzialności za nie, udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy i zapewnienie pomocy lekarskiej. 

 

Po wycieczce:

 • dokonanie z uczestnikami oceny odbytej wycieczki,
 • sporządzenie merytorycznego i finansowego sprawozdania, przedstawienie go rodzicom na najbliższym zebraniu,
 • przedstawienie po zakończeniu wycieczki finansowego rozliczenia wycieczki dyrektorowi szkoły, z równoczesnym oddaniem notatki stopniu  realizacji celów wycieczki.( na odwrocie Karty wycieczki)

  

§ 5

Obowiązki opiekuna

 

 

1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel lub po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba (np. rodzice, „trójka klasowa”).

2. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:

 • sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
 • współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie pełnej realizacji programu i harmonogramu wycieczki (imprezy),
 • dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, od chwili rozpoczęcia wycieczki (innej formy turystycznej) do jej zakończenia,
 • Nadzór nad wykonaniem przez uczestników przydzielonych zadań,
 • Sprawdzanie stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

 

Finansowanie wycieczek

 

1. Wycieczki finansowanie mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł.

2. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez może być finansowane ze środków pozabudżetowych, w szczególności:

 • z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,
 • ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
 • ze środków wypracowanych przez uczniów,
 • ze środków przekazanych przez komitet rodzicielski lub radę szkoły, a także osoby fizyczne lub prawne,
 • rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik w terminie do 2 tygodni po zakończeniu wycieczki. 

 

Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki

 

 

1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez  niego osoba.

2. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.

 

 

§ 8

Dokumentacja wycieczki 

 

1. Karta wycieczki– załącznik nr 1.

2. Dwa egzemplarze listy uczestników – załącznik nr 2.

3. Pisemna zgoda rodziców – załącznik nr 3.

4. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki.

5. Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku dodatkowego ubezpieczenia).

6. Preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu. 

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 

 1. Organizator wycieczki lub imprezy jest zobowiązany do zapewnienia opieki i bezpieczeństwa jej uczestników i przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach.

2. Przy organizacji imprez i wycieczek poza teren szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stanu zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się odbywać.

3. Dla zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce organizator wyznacza opiekunów według następujących zasad:

 • 1 opiekun na 30 uczniów na wycieczce przedmiotowej lub turystyczno-krajoznawczej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości bez korzystania z publicznych środków lokomocji,
 • 1 opiekun na 15 uczniów na wycieczce przedmiotowej lub turystyczno-krajoznawczej poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji lub 1 opiekun na 25 uczniów poza miejscowość będącą siedzibą szkoły z korzystaniem z wynajętych środków lokomocji   ( np. wyjazd do teatru lub kina ),
 • 1 opiekun na 10 uczniów na imprezie turystyki kwalifikowanej (wycieczka górska, rowerowa, spływ kajakowy, rajdy, biwaki, obozy itp.),
 • 1 opiekun na 20 uczestników na obozie stałym specjalistyczno-sportowym.

4. Wszyscy uczestnicy szkolnych form turystyki i krajoznawstwa powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej – ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

5. Każda wycieczka (inna forma turystyczna) rozpoczyna się przed budynkiem szkoły i kończy się przed budynkiem szkoły. Zakończenie wycieczki na dworcu PKP, PKS lub w innym miejscu odbywa się tylko w przypadku zgłoszonego i pisemnie potwierdzonego osobistego odebrania dziecka przez rodzica /prawnego opiekuna w wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach.

6. Nie wolno prowadzić wycieczek z  dziećmi i młodzieżą podczas burzy, śnieżyc i gołoledzi.

7. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

8. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, na obszarze parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m. nad poziomem morza, organizowane przez szkołę mogą prowadzić tylko osoby uprawnione.

9. Osobą uprawniona do prowadzenia wycieczek, o których mowa w ust. 8 jest przewodnik turystyki górskiej mający uprawnienia przewodnika turystyki górskiej i narciarskiej PTTK.

10. Na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR lub TOPR wszystkie imprezy turystyczne i sportowe powinny być zgłoszone do GOPR lub TOPR co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.

11. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 10, powinno zawierać następujące dane:

 • określenie organizatora imprezy,
 • termin i czas trwania,
 • miejsce imprezy,
 • przewidywaną liczbę uczestników.

12. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.

13. Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

14. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.

15. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki.

16. Przed wyruszeniem na wycieczkę  należy  pouczyć jej uczestników o zasadach

bezpieczeństwa i sposobie zachowania sie w razie nieszczęśliwego wypadku.

8. Podczas wycieczek należy bezwzględnie   przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania sie

po drogach.

9. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać  tylko sprawne i dopuszczone do

przewozu osób pojazdy.

10. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych

wypadków.

11. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród  jego uczestników

wypadek, stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków

w szkołach i placówkach publicznych. 

 

Etapy organizacji wycieczki 

 

1. Okres przygotowawczy:

 • określenie celów i zadań wycieczki,
 • wybór terenu, środowiska i trasy,
 • wybór obiektów bazy noclegowej, żywieniowej i transportu,
 • organizacja kadry,
 • przygotowanie dokumentacji zgodnie z § 8 ust. 1 do 6,
 • przeprowadzenie naboru uczestników,
 • przygotowanie środków finansowych imprezy.

2. Okres realizacji wycieczki:

 • zbiórka uczestników wycieczki,
 • zajmowanie miejsc w środkach transportu powinno być rozplanowane tak, aby opiekunowie siedzieli przy drzwiach lub skrajnych przedziałach PKP, z zastrzeżeniem pełnienia dyżurów na korytarzu,
 • postoje autokaru na parkingach i miejscach do tego wyznaczonych,
 • na miejscu kierownik i gospodarz obiektu przydziela miejsca noclegu,
 • czas zwiedzania może być przeplatany chwilami indywidualnych zakupów i wypoczynku w atmosferze zwiedzanego miejsca pod nadzorem nauczyciela.
 • kierownik grupy powinien w każdej chwili znać miejsce pobytu swoich podopiecznych i odwrotnie,
 • wszyscy uczestnicy powinni wiedzieć w każdej chwili gdzie znajduje się opiekun,
 • realizacja programu wycieczki może ulec zmianie tylko w wyjątkowych przypadkach,

3. Okres zakończenia i rozliczenia wycieczki:

 • kierownik przekazuje pisemne sprawozdanie o realizacji wycieczki (imprezy) dyrektorowi szkoły lub innej osobie upoważnionej wraz z rozliczeniem środków finansowych, pobranego sprzętu – termin do 2 tygodni od zakończenia wycieczki (imprezy); w sprawozdaniu powinno się uwzględnić dydaktyczne i wychowawcze elementy pracy krajoznawczo – turystycznej.

 

Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników.

 

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemna zgodę od rodziców na udział

w wycieczce.

2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru

wycieczki.

3. W czasie wycieczki obowiązują  uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy

bezpieczeństwa.

4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych

środków odurzających.

5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie sie od grupy.

6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.

7. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje sie „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.

8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać  zaleceń  kierownika

wycieczki.  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora lub osobę wyznaczoną przez dyrektora.

2. Listę tych uczniów, wraz z rubrykami umożliwiającymi odnotowanie frekwencji, wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika lekcyjnego.

3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

4. Przewidziane programem wycieczki szkolne wpisujemy do dziennika lekcyjnego na zasadach dotyczących zajęć lekcyjnych oraz w rubryce wycieczki.

5. Udział klasy w wyprawach turystyczno - krajoznawczych i innych imprezach zapisujemy w dzienniku lekcyjnym  również jako ważne wydarzenie klasowe.  

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – karta wycieczki.

2. Załącznik nr 2 – wzór listy uczestników.

3. Załącznik nr 3 – pisemna zgoda rodziców .

 

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ....................................................................................................................................

                                                                                                                     (imię i nazwisko dziecka)

Uczennicy/ucznia klasy ............... w wycieczce do ........................................................................................................................

organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Mierzęcicach pod kierunkiem

nauczyciela tej szkoły p. ............................................................ .

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów uczestnictwa mojego dziecka w w/w imprezie w wysokości .......................................... zł.

Jednocześnie oświadczam, iż nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich umożliwiających

mojemu dziecku udział w w/w wycieczce/imprezie.

 

 

Mierzęcice, dnia .......................................

 

                                                                                                                                                     ......................................................

                                                                                                                                                                   (podpis rodziców)

 

 

Załącznik nr 2

 

Mierzęcice, dn. …………………

 

 LISTA UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYCIECZCE

………………..................................................…………………

w dniach: ……………...........………

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Klasa

Nr tel. rodziców

Przeszkolenie bhp

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis opiekuna grupy: ………………….........................……

  

Załącznik nr 1

 

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) z harmonogramem i preliminarzem

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) ..............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Trasa wycieczki (imprezy) ................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 

Termin ......................................

 

Ilość dni.........................

 

Klasa/grupa ....................................................

 

Liczba uczestników ..................................................................................................................

 

Kierownik (imię i nazwisko) .....................................................................................................

 

Liczba opiekunów: ..................................

 

Środek lokomocji ........................................................................................................................

 

Numer telefonu kontaktowego podczas wycieczki……………………………………………

     

OŚWIADCZENIE

 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa

na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

 

            Opiekunowie wycieczki (imprezy)                                                                                      Kierownik wycieczki (imprezy)

            (imiona i nazwiska oraz podpisy)

 

1........................................................................                                                                      ............................................................

                                                                                                                                                           

2....................................................................... /  imię i nazwisko  podpis                                                                               

 

3…………………………………………….

 

4……………………………………………

 

Zatwierdzam do realizacji zgodnie z Regulaminem Wycieczek SP1 Mierzęcice

i ogólnymi zasadami BHP.

Podpis dyrektora lub osoby uprawnionej…………………………………..........................................................................................

Biuletym - BIP

Program Erasmus+

Erazmus

Kalendarz wydarzeń

Wirtualna galeria sztuki

Galeria sztuki

Dzwonki

1

07 50 - 08 35

2

08 40 - 09 25

3

09 30 - 10 15

4

10 20 - 11 05

5

11 20 - 12 05

6

12 20 - 13 05

7

13 20  - 14 05

8

14 10 14 55

Klub Wolontariusza

Nauka słówek

logo instaling

Deutsch plus

logo deutsch plus

Nowe horyzonty

Licznik odwiedzin

2402360
DzisiajDzisiaj1382
WczorajWczoraj1944
Ten tydzieńTen tydzień4937
Ten miesiącTen miesiąc32330
WszystkieWszystkie2402360

Logowanie