Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach
plhrendemkpttr

 

Procedura rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  na rok szkolny 2020/2021

§ 1.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach prowadzone są wg kryteriów rekrutacyjnych na rok szkolny 2018/2019. Zasady zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe (Dz. U. z  2017 r. poz. 59 z późn. zm) oraz Uchwały NR XXXI/227/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2017 r. z późn.zm.

§ 2.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach   zwana dalej „szkołą”, w czasie rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019, współpracuje z Wydziałem Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Mierzęcice w zakresie wykorzystania informacji zamieszkania dzieci w obwodzie naszej szkoły.

§ 3.

 1. Kandydatów do klasy I przyjmuje się:
  1. z urzędu– zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej (Zgłoszenie-Załącznik nr 1);
  2. na wniosek rodzica / prawnego opiekuna kandydata – zamieszkałego  poza obwodem szkoły, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami (Wniosek-Załącznik nr 2).
 2. Dane kandydata gromadzone są w dokumentacji szkoły, do której zostały złożone dokumenty wymienione w § 4, celem przeprowadzenia działań rekrutacyjnych.

§ 4.

W terminach określonych harmonogramem rekrutacji, rodzic /opiekun prawny) kandydata  składa w szkole następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie do szkoły wg ustalonego wzoru (formularz dokumentu należy wypełnić i wydrukować ze strony internetowej https://sp1-mierzecice.pl  zakładka dla rodziców) lub pobrać w Sekretariacie szkoły.
 2. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych we wniosku, o którym mowa w pkt 1.

§ 5.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów tych przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uwzględniając kryteria wymienione w § 6, 7 i 8.

§ 6.

O przyjęciu do szkoły podstawowej kandydata spoza obwodu decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących kryteriów:

 1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata (dotyczy także realizacji obowiązku szkolnego rodzeństwa w Gimnazjum im. Czesława Miłosz w Mierzęcicach) - 5 punktów- potwierdzone przez dyrektora na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki.
 2. Dziecko, którego oboje rodzice / prawni opiekunowie lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko  pracują- 2 punkty - potwierdzone oświadczenie o zatrudnieniu.
 3. Dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest osobą uczącą się w trybie dziennym – 2pkt – potwierdzenie oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów, że jest osobą uczącą się w trybie dziennym.
 4. Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta – 2 punkty – potwierdzone orzeczeniem sądu rodzinnego ustanawiającym nadzór kuratora lub zaświadczeniem wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.
 5. Kandydat realizował obowiązek przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny na terenie gminy Mierzęcice - 5 punktów – potwierdzone oświadczeniem rodziców / prawnych opiekunów, że dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w przedszkolu / szkole na terenie Gminy Mierzęcice.

§ 7.

 1. Dyrektor szkoły określa ilość wolnych miejsc do przyjęcia dzieci spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej, uwzględniając konieczność zapewnienia miejsc dla uczniów należących do obwodu SP1 Mierzęcice w klasach czwartych (uczniów z SP - Toporowice, SP - Boguchwałowice).

§ 8.

 1. Kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodzica / prawnego opiekuna  kandydata.
 2. System zapewnia kandydatowi spoza obwodu, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, zakwalifikowanie do wskazanej  we wniosku szkoły. Kandydat zostanie przyjęty do szkoły, gdy  liczba uzyskanych punktów była wystarczająca i szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 9.

 1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji.
 2. Rodzic /opiekun prawny kandydata umieszczonego na liście zakwalifikowanych do klasy pierwszej zobowiązany jest, z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji, do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie do szkoły podpisanego przez niego oświadczenia woli wg załączonego wzoru.
 3. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w ust. 3, rodzic kandydata (opiekun prawny) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata /opiekuna prawnego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Rodzic / opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

§ 10.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające stosując przepisy niniejszych zasad.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmie kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania uzupełniającego kandydat zostanie zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty.
 3. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego nastąpi w terminie określonym harmonogramem rekrutacji, nie później niż do 29.06.2018 r.

Mierzęcice 26.02.2019 r.

___________________

Biuletym - BIP

Program Erasmus+

Erazmus

Kalendarz wydarzeń

Dzwonki

1

07 50 - 08 35

2

08 40 - 09 25

3

09 30 - 10 15

4

10 20 - 11 05

5

11 20 - 12 05

6

12 20 - 13 05

7

13 20  - 14 05

8

14 10 14 55

Klub Wolontariusza

Nauka słówek

logo instaling

Deutsch plus

logo deutsch plus

Nowe horyzonty

Licznik odwiedzin

2171445
DzisiajDzisiaj996
WczorajWczoraj1589
Ten tydzieńTen tydzień6235
Ten miesiącTen miesiąc32000
WszystkieWszystkie2171445

Logowanie