Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Funkcjonowanie szkoły w okresie pandemii w sytuacji zagrożenia

1. W sytuacji, gdy dyrektor szkoły otrzyma powiadomienie o zakażeniu ucznia lub pracownika szkoły na COVID-19, wówczas w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno - epidemiologicznych.

 Funkcjonowanie szkoły w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zagrożenia

1. W sytuacji wystąpienia przypadku zakażenia SARS – COV-2 lub zachorowań na COVID - 19 wśród uczniów lub pracowników szkoły oraz uwzględniając lokalną sytuację epidemiologiczną, dyrektor, zgodnie z wytycznymi MEN, może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i kontynuowaniu zajęć w wybranej formie nauczania zdalnego.

2. Dopuszczalne są wówczas dwa warianty kształcenia:

a) kształcenie zdalne

  Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzi w całej szkole kształcenie na odległość (edukację zdalną).

b) hybrydowa (mieszana) forma kształcenia

  Dyrektor zawiesza zajęcia konkretnego oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub niektórych zajęć.

3. Wybór formy kształcenia będzie uwzględniał:

a) celowość oraz skuteczność działań podejmowanych przez wszystkich nauczycieli

b) indywidualne możliwości uczestniczenia uczniów w edukacji na odległość (m.in. organizacja miejsca pracy i uczenia się, posiadane umiejętności do brania udziału w lekcjach on-line)

c) zapewnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do pracy zdalnej (m.in. dostępność sprzętu, Internetu, niezbędnych programów)

d) organizację zajęć z uczniami w różnych oddziałach m.in. zapewnienie stałego i bieżącego kontaktu z uczniami i rodzicami dzięki różnorodnym rozwiązaniom

e) elastyczność zadań dostosowanych do możliwości ucznia

f) przejrzystość w zakresie oceniania uczniów zgodnie ze statutem

g) systematyczność w komunikowaniu się z uczniami/ rodzicami/opiekunami

 4. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach rekomenduje podczas pracy zdalnej:

a) wykorzystanie dziennika elektronicznego oraz  poczty elektronicznej do przesyłania zadań uczniom oraz do kontaktu z Gronem Pedagogicznym.

 b) prowadzenie zajęć w formie lekcji on – line na Platformie Microsoft 365 TEAMS.

 c) wykorzystanie komunikatorów do kontaktu i współpracy z uczniami i rodzicami.