Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1262947

Program Profilaktyczny

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach.

na lata szkolne 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

  

Profilaktyka – ogół działań zapobiegających powstawaniu u dzieci niepożądanych przyzwyczajeń i postaw, błędów w uczeniu się.

W ostatnich latach wzrost patologii we wszystkich obszarach życia człowieka wymusza wręcz podejmowanie działań, które osobom zdolnym pozwolą utrzymać funkcjonalność, osobom z pierwszymi przejawami trudności pomogą obronić się przed rozwojem dysfunkcji, a osobom z rozwinięta patologią stworzą możliwości poddania się terapii.

Przedstawiony program profilaktyki ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania agresji i używek, kształtowanie umiejętności życiowych, jak również zapobiegania sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole. Wskazuje na budowanie porozumienia szkoła – dom – środowisko, ich wspólnej aktywności wychowawczej i partnerstwa w podejmowaniu działań i decyzji wychowawczych przeciw agresji dziecięcej i uzależnieniom.

 

Poniższy program profilaktyczny:

 • uzupełnia program wychowawczy szkoły,
 • odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i środowisku,
 • ma przemyślany plan,
 • formy i sposoby działań zakresu profilaktyki pierwszorzędowej dostosowane są do wieku uczniów,
 • zawiera jasno określone zasady i formy współpracy wychowawczej z rodzicami,
 • uwzględnia predyspozycje do prowadzenia zajęć wychowawczych,
 • zawiera cele i założenia programu wychowania do życia w rodzinie,

 

PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art. 72.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka - art..3, art. 19, art. 33.
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr67,
 4. poz. 329 z późniejszymi zmianami).
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy
 6. programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
 7. w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458).
 8. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002 r. zmieniające rozporządzenie
 9. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
 10. (Dz. U. Nr 10 z 2002 r., poz.96).
 11. Rozporządzenie MENiS z dnia 19.07.2002 r. zmieniające rozporządzenie
 12. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących
 13. wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DU. Nr 121 z 2002 r., poz. 1037).
 14. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 15. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 16. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Założenia szkolnego programu profilaktyki:

 

 • aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń,
 • rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp.
 • podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach
 • zainicjowanych przez samorząd uczniowski, współorganizowanie imprez
 • ogólnoszkolnych i charytatywnych,
 • uczulanie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych,
 • włączanie w miarę możliwości rodziców do realizacji zadań wychowawczych,
 • udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym,
 • stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • dalsze diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń,
 • dalsze monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie niekorzystnym zachowaniom.

Utworzony Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 skierowany jest do każdego ucznia – zdolnego i potrzebującego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu każdy z nich poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

 

OBSZARY ODDZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY :

Cele główne programu:

 1. Wspomaganie wszechstronnego harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 1. potrafi unikać konfliktów, jest asertywny, dba o zdrowie fizyczne i psychiczne,
 2. unika nikotyny, alkoholu, narkotyków, zdrowo i higienicznie odżywia się,
 3. świadomie i umiejętnie korzysta ze współczesnych środków audiowizualnych,
 4. posiada umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia,
 5. otrzymuje pomoc materialno – finansową,
 6. utrwala wiadomości z zakresu profilaktyki podczas realizacji programów profilaktyczno– wychowawczych.

 

 1. Przebieg realizacji z podziałem na etapy
  1. Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej.

Do zadań profilaktycznych nauczycieli Szkoły Podstawowej 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach zaliczyć należy przede wszystkim:

 

 • zwracanie- podczas dyżurów- szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego
 • ryzyka: ubikacje, schody, itp.,
 • informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich
 • wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych
 • nauczycieli i pracowników szkoły,
 • obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na
 • przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia.
 • Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności
 • odmawiania i negocjacji,
 • dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów,radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

 1. Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych.

 

 • pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych .Uruchomienie
 • akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,
 • podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów- godziny wychowawcze ,dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych ( przystanek ,autobus,kino, teatr, itp.),
 • współpraca z rodziną- inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, np. wywiadówki profilaktyczne,
 • realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, rozwijania umiejętności interpersonalnych,
 • wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych,
 • organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,
 • kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy,
 • szkoły i otoczenia.,
 • systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich
 • dzieci,
 • pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

 

 1. Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego 
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • wprowadzanie gotowych programów profilaktycznych typu: “Bezpieczna szkoła”, „Trzeźwy umysł „ itp.,
 • organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa,
 • lekarza,
 • pedagogizacja rodziców,

 

 1. Zadania profilaktyczne rodziców

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania profilaktyczne dla rodziców :

 1. każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.
 2. rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby
 3. pedagogiem szkolnym bądź Dyrektorem  SP w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.
 4. 3.rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.
 5. rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

 

W ramach realizacji podstawowych treści programu profilaktycznego na dany rok szkolny uwzględnia się następujące etapy działalności:

 

Lp.

Działania

Zamierzone osiągnięcia uczniów

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

1.      

utrwalenie zachowań 

asertywnych, 

uczenie konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów,

 

uczeń:

 • nie ulega presji rówieśników,
 • zachowuje własną autonomię,
 • konflikty rozwiązuje rzeczowo, nieinwazyjnie,
 • potrafi opanować negatywne emocje, nie jest agresywny,
 • posiada umiejętności prawidłowego porozumiewania się, jest życzliwy, okazuje innym szacunek,
 • słucha bez uprzedzeń i osądzania,
 • odnosi sukcesy na miarę swoich możliwości,
 • potrafi pokonywać trudności, łagodzi stres ćwiczeniami relaksującymi.

warsztaty, zajęcia o

charakterze

terapeutycznym,lekcje 

wychowawcze

wychowawcy klas,

pedagog szkolny,

lekarz higienistka

 szkolna,n- l muzyki, 

n – l w-f, wychowawcy

świetlicy

2.      

działania zmierzające do

opóźnienia inicjacji 

nikotynowej, alkoholowej,

 

uczeń:

 • zna zgubny wpływ nikotyny na organizm człowieka (palacza czynnego i biernego),
 • jest świadomy zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych.
 • apele profilaktyczne,
 • zajęcia prowadzone przez higienistkę szkolną,
 • lekcje wychowawcze,
 • konkursy,
 • prelekcje lekarza, policjanta.
 

pedagog szkolny, wychowawcy,

higienistka szkolna,

wychowawcy świetlicy

3.      

uczenie świadomego

umiejętnego korzystania

ze współczesnych 

środków audiowizualnych

 

 

uczeń:

 • zna skutki nierozważnych zachowań,
 • konsekwencji długotrwałego korzystania z komputera,
 • odróżnienia prawdy od fikcji w grach komputerowych.

 

 • zajęcia informatyczne - lekcje wychowawcze,
 • zajęcia biblioteczne,
 • zajęcia świetlicowe
 • zajęcia warsztatowe.

wychowawcy klas, n- l

biblioteki, pedagog szkolny,

wychowawcy świetlicy

 

 

4.      

ukazanie uczniom 

rodzajów zagrożeń, 

uświadomienie przyczyn

i skutków wynikających 

z nierozważnego 

zachowania.

 

uczeń:

 • zna rodzaje zagrożeń,
 • potrafi bezpiecznie poruszać się po drodze,
 • przewiduje skutki swoich działań, weryfikuje własne postępowanie
 • wie, jak zachować się, gdy jest zaczepiany przez nieznajomych,
 • umie zachować rozwagę w nawiązywaniu znajomości,
 • umie bawić się bezpiecznie,
 • wie jak zachować się, kiedy jest sam w domu,
 • zna zasady umiejętnego reagowania w sytuacjach zagrożenia i udzielenia pierwszej pomocy,
 • pamięta ważne telefony (policja, straż miejska, pogotowie),
 • zna rodzaje służb dbających o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Mierzęcic,
 • wie do kogo zwrócić się o pomoc w różnych sytuacjach
 • realizacja programu „Bezpieczna szkoła”.
 
 • pogadanki,
 • apele,
 • konkursy,
 • lekcje wychowawcze
 • akcja „Sprzątanie Świata”.

wychowawcy klas i świetlicy,

pedagog szkolny,

 

5.      

zagrożenia,

 

 • pojmuje sens regulaminów i zasad bezpieczeństwa oraz umie je zastosować.
 • zna zagrożenia cywilizacyjne i sposoby zapobiegania degradacji środowiska naturalnego.

 

 

6.      

wparcie finansowo-

materialne dla uczniów z

rodzin o złej kondycji

 finansowej.

 

uczeń:

 • korzysta z obiadów refundowanych przez GOPS,
 • wyjeżdża na zielone szkoły i wycieczki,
 • otrzymuje paczki świąteczne, przybory szkolne, odzież,
 • uczeń - pierwszoklasista objęty jest programem MEN „wyprawka szkolna”.

współpraca z GOPS-Mierzęcice,

proboszczami kościołów,

pozyskiwanie prywatnych sponsorów.

 

pedagog szkolny, wychowawcy świetlicy

 

7.      

realizowanie programów 

profilaktyczno -

wychowawczych:

„ Bezpieczna szkoła”,

„ Trzeźwy umysł”, itp

uczeń:

 • pogłębia wiedzę z zakresu profilaktyki.

 

 • zajęcia lekcyjne,
 • zajęcia pozalekcyjne.

pedagog szkolny

 

 

 

EWALUACJA

 

Mierzalne wskaźniki ewaluacji:

 

 1. Zmniejszenie liczby zachowań agresywnych, utrwalone zachowanie asertywne.
 2. Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne.
 3. Wychowywanie ucznia wolnego od uzależnień.
 4. Świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu, TV.
 5. Prawidłowe reakcje w sytuacji zagrożenia.
 6. Materialne wspieranie uczniów z rodzin biednych.
 7. Pogłębianie umiejętności wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli na kursach,
 8. przekazywanie wiedzy uczniom.

 

Przewiduje się ewaluację Programu Profilaktyki po trzech latach jego realizacji.

Do tego celu posłużą:

 • ankiety, sondaże,
 • obserwacja,
 • rozmowy.

 

Odpowiedzialność za ewaluację i sporządzenie raportu:

 • członkowie zespołu opiekuńczo-wychowawczego.

 

DIAGNOZOWANIE PROBLEMÓW SZKOŁY

Praca profilaktyczna nie powinna być prowadzona jedynie w trybie doraźnych imprez i wyodrębnionych akcji, chociaż i to jest potrzebne i pożyteczne, lecz powinna stanowić zwarty blok działań profilaktycznych, realizowanych systematycznie i planowo.

Niezwykle istotne jest dostrzeganie specyfiki problemów, z jakimi borykają się nasi uczniowie. Stąd konieczność powtarzania badań po upływie rocznej realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1.

Poprzez analizę ankiet, obserwację i rozmowy z uczniami mamy możliwość otrzymania spektrum problemów szkoły – natężenia, specyfiki, różnorodności.

 

Odpowiedzialność za diagnozowanie problemów szkoły:

 • członkowie zespołu opiekuńczo-wychowawczego

 

Realizacja Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach

 

Program realizują i odpowiedzialni są za wykonanie zadań:

 • wychowawcy,
 • nauczyciele,
 • pedagog szkolny,
 • wychowawcy świetlicy,
 • nauczyciel biblioteki,
 • higienistka szkolna,
 • rodzice,
 • pracownicy Komendy Policji,
 • pracownicy opieki społecznej.
 • członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

 

 

Poszczególne zadania realizowane są na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, świetlicowych, bibliotecznych, apelach, wycieczkach, tzw. zielonych szkołach.

Duża swoboda w sposobie wykonania zadań daje realizatorom możliwość twórczego myślenia i kreatywności.

 

KOMPETENCJE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE NAUCZYCIELI

 

Profilaktyka to proces mający na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi ich prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. To m.in. uświadamianie, kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyborów, propagowanie zdrowego stylu życia. Problemy wymagają od nauczycieli ciągłego doskonalenia się, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. W związku z czym planuje się szkolenie Koleżanek i Kolegów na organizowanych kursach wychowawczo-profilaktycznych

.