Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1262956

Regulamin uzyskania karty rowerowej 

przez ucznia szkoły podstawowej nr 1 w Mierzęcicach 

 

 1. Kartę rowerową może uzyskać uczeń, który osiągnął wymagany wiek 10 lat oraz wykazał się posiadaniem niezbędnych kwalifikacji, szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Do sprawdzenia kwalifikacji ucznia ubiegającego się o kartę rowerową są: nauczyciel wychowania fizycznego i techniki  powołany  przez dyrektora szkoły lub  policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.
 3. Sprawdzanie kwalifikacji uczniów odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania technicznego i fizycznego (komunikacyjnego) oraz zajęć pozalekcyjnych  realizowanych  w postaci zajęć teoretycznych z zakresu wiedzy o ruchu drogowym oraz umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych oraz zajęć praktycznych z zakresu wiedzy technicznej oraz doskonalenia umiejętności jazdy rowerem .
 4.  Praktyczna nauka jazdy rowerem może być prowadzona w czasie zajęć z wychowania fizycznego.
 5. Zajęcia z pierwszej pomocy odbywają się z udziałem pielęgniarki szkolnej.
 6. Udokumentowania spełnienia wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje się w dzienniku lekcyjnym danej klasy podczas  przeprowadzonych zajęć w w/w zakresie.
 7. Uczeń szkoły podstawowej, aby uzyskać uprawnienia na kartę rowerową jest zobowiązany zdać egzamin z części:
  1. teoretycznej – w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora,
  2. praktycznej - w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych.
 1. Część teoretyczną przeprowadza się w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań.
 2. Część teoretyczna egzaminu polega na wybraniu jednej prawidłowej z trzech możliwych odpowiedzi.
 3. Czas trwania części teoretycznej egzaminu wynosi 35 minut.
 4. Wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 20 pytań.
 5. Część praktyczną egzaminu dla osób szkolonych przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego.
 6. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.
 7. Czas trwania części praktycznej egzaminu wynosi 10 minut.
 8. Wynik części praktycznej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
 9. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń, który uzyskał wymagany wynik egzaminu, składa w sekretariacie szkoły wniosek o wydanie karty rowerowej wraz z pisemną zgodą rodzica na wydanie karty oraz zdjęcie opisane imieniem i nazwiskiem ucznia.
 10. Dyrektor wydaje uczniowi kartę rowerową, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej, Dz. U. z 2013 r., poz. 512.

 

Załącznik nr 1

Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty Rowerowej.

Uczeń zna:

 • znaki drogowe dotyczące pieszych i rowerzystów,
 • elementy drogi,
 • hierarchię ważności norm, znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
 • sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,
 • pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem,
 • zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
 • wpływ prawidłowej obsługi i techniki jazdy na bezpieczeństwo,
 • przyczyny powstawania wypadków,
 • zasady zachowania się pieszych i rowerzystów na wskazanej drodze,
 • zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,
 • zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,
 • zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,
 • przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,
 • wpływ warunków drogowych na bezpieczeństwo,
 • sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych,
 • wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczną prędkość pojazdu,
 • sposoby poprawy widoczności ludzi i przedmiotów,
 • oznakowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych,
 • obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych, pracujących na drogach,   przewożących dzieci i materiały niebezpieczne,
 • skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,
 • zasady zachowania szczególnej ostrożności wobec pojazdów niebezpiecznych,
 • zasady poruszania się w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
 • zasady oceniania stanu technicznego obowiązkowego wyposażenia roweru.

 

Ponadto uczeń:

 • wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru,
 • prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,
 • opanował właściwą technikę jazdy,
 • prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania, mijania,
 • prawidłowo korzysta z wyposażenia apteczki,
 • na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 • ocenia sytuację na drodze, zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania,
 • potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonania manewrów,
 • odróżnia zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu oraz przewiduje skutki lekceważenia przepisów drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
 • rozróżnia związki między zachowaniem się uczestników ruchu, a czynnikami pośrednimi (droga, warunki atmosferyczne, natężenie ruchu) wpływającymi na bezpieczeństwo na drogach.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania .

Mierzęcice  03.02.2016 rok 

________________

* Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Również WORD je egzaminuje i wydaje im karty rowerowe.