Zaloguj

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1254345

REGULAMIN SZATNI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MIERZĘCICACH

§ 1.

 1. Z szatni mogą korzystać wyłącznie uczniowie szkoły.
 2. Do szatni uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem od strony placu szkolnego.
 3. Szatnia jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z ustalonym planem dla uczniów zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 4. Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do szatni, gdzie pozostawia odzież wierzchnią oraz zmienia obuwie na zastępcze.
 5. Czynności, o których mowa w punkcie 4, uczeń wykonuje w szatni.
 6. Uczeń, po zdjęciu wierzchniego okrycia oraz zmianie obuwia, udaje przed klasę w której rozpoczyna zajęcia w danym dniu.
 7. W szatni mogą przebywać tylko uczniowie, którzy dokonują czynności związanych z przebieraniem lub zmianą obuwia. Po dokonaniu tych czynności uczniowie bez zbędnej zwłoki opuszczają pomieszczenia szatni.
 8. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy. W czasie korzystania z szatni nie wolno biegać, krzyczeć, gasić światła, zamykać drzwi.
 9. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności oraz bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących i pracowników szkoły.
 10. Zapasowe kluczyki do indywidualnych szafek  uczniowskich

( w przypadkach założenia kłódki )podpisane numerem pozostają jako zapasowe u woźnej.

 1. W przypadku zagubienia kluczyka do szafki z zamkiem szkolnym, uczeń / jego rodzic zobowiązany jest niezwłocznie dobić nowy kluczyk na koszt własny.

 § 2.

 1. Podczas zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych szatnia jest  zamknięta.
 2. Pracownik obsługi –woźna otwiera szatnię wyłącznie w sytuacji, gdy:

1)     uczniowie klasy kończą bądź zaczynają zajęcia,

2)     uczniowie klasy pod opieką nauczyciela wychodzą na zewnątrz ,

3)     uczniowie wraz z nauczycielem udają się na zajęcia do sali pingpongowej.

4)     uczeń jest wcześniej zwolniony z zajęć przez wychowawcę na wniosek rodzica ucznia. Uczeń zwolniony informuje panią woźną lub pracownika obsługi o zwolnieniu z zajęć, a w przypadku jego nieobecności – nauczyciela danych zajęć, pedagoga szkolnego lub dyrektora.

 

§ 3.


Po zakończeniu lekcji uczniowie edukacji wczesnoszkolnej udają się do szatni pod opieką nauczyciela, z którym mają ostatnią lekcję ( i nauczyciel nie ma dyżuru) w tym dniu lub woźnej. Nauczyciel lub pracownik sprawujący nadzór nad uczniami ma obowiązek dopilnowania, by wszyscy uczniowie znajdujący się pod jego opieką,  zabrali z szatni ubranie wierzchnie i obuwie oraz  włożyli do szafki zmienne obuwie i nie pozostawiali

§ 4.

 1. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą. Za rzeczy wartościowe, odzież niezabezpieczoną i przedmioty pozostawione przez ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w szatni uczeń powinien niezwłocznie zgłaszać wychowawcy bądź pracownikowi obsługi pełniącemu dyżur w szatni.
 3. Niepodporządkowanie się zasadom określonym w niniejszym regulaminie ma wpływ na ocenę zachowania. 

§ 5.

 1. Rodzice przebywający w szatni nie powinni utrudniać uczniom:

1)     swobodnego dostępu do szafek,

2)     korzystania z ławek w holu szatni w celu zmiany obuwia,

3)     swobodnego opuszczenia pomieszczeń szatni.

§ 6.

 1. Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim uczniom oraz ich rodzicom najpóźniej w miesiącu lutym . Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.
 2. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają rozpatrzeniu przez dyrektora szkoły.