Zaloguj

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1254361

Regulamin zajęć dodatkowych

 

REGULAMIN ZAJĘĆ  DODATKOWYCH
prowadzonych przez nauczycieli, instruktorów w ramach programów zewnętrznych  na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach

 

 & 1 
 1. Uczestnikami programu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.
 2. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły w godzinach  i dniach ustalonych z dyrektorem szkoły przez prowadzących zajęcia.
 3. Prowadzący zajęcia  zobowiązani są do wywieszenia harmonogram  godzin zajęć  na tablicy  szkolnej  po  uzgodnieniu i zatwierdzeniu go przez dyrektora szkoły.
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela/instruktora ,zgłoszenie tego faktu dyrektorowi i  w miarę możliwości powiadomienie rodziców  i uczniów.

 

& 2  

Zajęcia odbywają się według ściśle ustalonego harmonogramu  w określonych grupach liczących od 1 do 30 uczniów i prowadzone są przez nauczycieli uczących w szkole lub instruktorów zewnętrznych .

 

& 3 
 1. Uczestnicy i prowadzący zajęcia zobowiązani są znać i przestrzegać Regulamin Zajęć    Dodatkowych.
 2. Nauczyciele i instruktorzy zobowiązani są zapoznać uczestników zajęć z ogólnymi zasadami BHP    oraz zasadami  korzystania z pomieszczeń szkolnych.

 

 & 4 

 1. Nauczyciele  i instruktorzy prowadzący zajęcia są zobowiązani prowadzić wymaganą dokumentację i stosować się do wszelkich wskazówek osoby nadzorującej realizację programu zgodnie z warunkami zawartej w tym celu umowy.
 2. Ponadto obowiązkiem prowadzącego jest:
 • Nadzór i opieka nad uczestnikami przed i po zajęciach (od momentu wejścia do czasu opuszczenia terenu szkoły).
 • Każdorazowe sprawdzenie pomieszczenia w którym odbywają się zajęcia po skończonych zajęciach i zgłoszenie ewentualnych usterek  obecnemu pracownikowi szkoły lub do godziny 15.00 w sekretariacie szkoły.
 • Zapoznanie swoich podopiecznych z  regulaminem  obiektu i pomieszczeń, z których będą korzystać.
 • Dbanie o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz  zachowanie ładu i czystości na obiekcie , w szatni i pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia.
 • Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń przed przystąpieniem do zajęć i po ich zakończeniu.
 • Uczestnicy zajęć wchodzą do pomieszczeń klasowych i sportowych tylko w obecności nauczyciela lub instruktora.
 • Nauczyciel i instruktor ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników zajęć w czasie ich trwania do czasu odebrania uczestnika zajęć przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 • Do godziny 15.15. uczeń po zajęciach może samodzielnie udać się na świetlicę szkolną lub samodzielnie wyjść ze szkoły zgodnie z deklaracją rodzica lub prawnego opiekuna złożoną na świetlicy szkolnej.

 

& 5

Prowadzący i uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia i szkody powstałe w trakcie korzystania z obiektu , pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego.

 

& 6

Wstęp i przebywanie w pomieszczeniach  szkolnych uczniów bez  nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia jest zabronione.

 
& 7 

Prowadzący zajęcia jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, powinien dostosować stopień trudności stosowanych ćwiczeń do możliwości  swoich podopiecznych oraz zaleceń specjalistycznych.

 

& 8

Za wartościowe rzeczy pozostawione na terenie szkoły lub w szatniach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

  

Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2013 roku.