Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1262946

Regulamin wycieczek szkolnych

 

REGULAMIN WYCIECZEK

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach

 

Zasady ogólne

 

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły i stanowią ważną formę oddziaływania wychowawczego i poznawczego..
 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
  1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
  2. poznawanie kultury i języka innych państw,
  3. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
  4. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
  5. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
  6. podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
  7. poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
  8. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
  9. przeciwdziałanie patologii społecznej,
  10. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowania w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, przy czym wycieczki należy organizować w dniach zajęć lekcyjnych, tzn. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przypadków, gd y wycieczka kilkudniowa kończy się w sobotę lub niedzielę.
 2. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów, wieku, stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 3. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek powinni zapewnić im odpowiednie warunki.
 4. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 5. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie:
  1. celu wycieczki,
  2. trasy,
  3. zwiedzanych obiektów,
  4. harmonogramu,
  5. regulaminu.
 6. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki lub imprezy, która zatwierdza dyrektor szkoły.
 7. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 8. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 9. Zawiadomienie powinno zawierać:
  1. nazwę kraju,
  2. czas pobytu,
  3. program pobytu,
  4. imię i nazwisko kierownika i opiekuna,
  5. listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
 10. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 11. Wzór pisemnej zgody rodziców stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 12. Szkoła organizująca wycieczkę lub imprezę zapewnia właściwą opiekę i bezpieczeństwo jej uczestnikom.
 13. Wszystkie organizowane wycieczki powinny być zaplanowane przez nauczyciela (wychowawcę klasy) w uzgodnieniu z rodzicami.

  

Rodzaje wycieczek

  

 1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:
 1. wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełniania obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
 2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
 3. imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak biwaki, konkursy, turnieje,
 4. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych oraz posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
 5. imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne, rajdy ,wyjazdy na konkursy przedmiotowe ,wyjazdy do kina ,teatru, na koncerty do filharmonii itp
 6. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne i imprezy krajoznawczo-turystyczne w szkole organizuje wychowawca klasy, opiekun samorządu uczniowskiego, koła przedmiotowego lub koła zainteresowań, opiekun organizacji szkolnej lub inny nauczyciel.
 7. Obozy wędrowne powinny być organizowane po trasach przygotowanych przez właściwe podmioty działające w zakresie turystyki kwalifikowanej.
 8. Zwiedzanie parku narodowego, parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody powinno odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych.

 

Osoby uprawnione do organizowania i przeprowadzania wycieczek

 

 1. Za bezpieczeństwo uczestników wycieczki odpowiedzialność ponoszą kierownik wycieczki i opiekunowie.
 2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy krajoznawczo-turystycznej jest nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
  1. ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
  2. jest instruktorem harcerskim,
  3. posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczki.
 • Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej jest osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3, bądź stopień trenera lub odpowiedniej dyscypliny sportu.
 • Kierownikiem obozu wędrownego może być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem inna pełnoletnia osoba, posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3.
 • Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.