Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1262976

Procedura rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  na rok szkolny 2017/2018

 

§ 1.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach prowadzone są wg kryteriów rekrutacyjnych na rok szkolny 2017/2018. Zasady zostały przygotowane w oparciu o zapisy Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z. 2017 r poz. 59).

 

§ 2.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach   zwana dalej „szkołą”, w czasie rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018, współpracuje z Wydziałem Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Mierzęcice w zakresie wykorzystania informacji zamieszkania dzieci w obwodzie naszej szkoły.

 

§ 3.

 1. Kandydatów do klasy I przyjmuje się:
   1. z urzędu – zamieszkałych*) w obwodzie szkoły podstawowej, (Zgłoszenie-Załącznik, nr 1)
   2. na wniosek rodzica / prawnego opiekuna kandydata – zamieszkałego  poza obwodem szkoły, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.( Wniosek -Załącznik nr 2)
 2. Rodzic/ prawny opiekun  kandydata do klasy pierwszej składa dokumenty w jednej szkole tj. w szkole podstawowej obwodowej lub w szkole podstawowej  poza obwodem.
 3. Dane kandydata gromadzone są w dokumentacji szkoły , do której zostały złożone dokumenty wymienione w § 4, celem przeprowadzenia działań rekrutacyjnych.

§ 4.

W terminach określonych harmonogramem rekrutacji, rodzic /opiekun prawny) kandydata  składa w szkole następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie do szkoły wg ustalonego wzoru (formularz dokumentu należy wypełnić i wydrukować ze strony internetowej www.sp1-mierzecice .pl  zakładka dla rodziców) lub pobrać w Sekretariacie szkoły.
 2. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych we wniosku, o którym mowa w pkt. 1. 

§ 5.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów tych przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uwzględniając kryteria wymienione w § 6, 7 i 8.

§ 6.

O przyjęciu do szkoły podstawowej kandydata spoza obwodu decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących kryteriów:

 1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata (dotyczy także realizacji obowiązku szkolnego rodzeństwa w Gimnazjum im. Czesława Miłosz w Mierzęcicach) - 5 punktów- potwierdzone przez dyrektora na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki.
 2. Dziecko obojga rodziców / prawnych opiekunów pracujących- 2 punkty - potwierdzone oświadczenie o zatrudnieniu.
 3. Kandydat realizował obowiązek przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny na terenie gminy Mierzęcice - 5 punktów – potwierdzone oświadczeniem rodziców / prawnych opiekunów, że dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w przedszkolu / szkole na terenie gminy Mierzęcice.

    

§ 7.

 1. Dyrektor szkoły określa ilość wolnych miejsc do przyjęcia dzieci z poza obwodu szkoły do klasy pierwszej, uwzględniając konieczność zapewnienia miejsc dla uczniów należących do obwodu SP1 Mierzęcice w klasach czwartych (uczniów z SP - Toporowice, SP - Boguchwałowice).

 

§ 8.

 1. Kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodzica / prawnego opiekuna  kandydata .

  2. System zapewnia kandydatowi spoza obwodu, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, zakwalifikowanie do wskazanej  we wniosku szkoły. Kandydat zostanie przyjęty do szkoły, gdy  liczba uzyskanych punktów była wystarczająca i szkoła dysponuje wolnymi miejscami .

   

§ 9.

 1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji.
 2. Rodzic /opiekun prawny kandydata umieszczonego na liście zakwalifikowanych do klasy pierwszej zobowiązany jest, z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji, do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie do szkoły podpisanego przez niego oświadczenia woli wg załączonego wzoru.
 3. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w ust. 3, rodzic kandydata (opiekun prawny) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata /opiekuna prawnego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Rodzic / opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

§ 10.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające stosując przepisy niniejszych zasad.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmie kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania uzupełniającego kandydat zostanie zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty.
 3. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego nastąpi w terminie określonym harmonogramem rekrutacji, nie później niż do 06.05.2017r.

   

  Mierzęcice 08.03.2017r.

___________________