Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1262917

REGULAMIN DZIAŁANIA  RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach 

 

Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami, Statutu Szkoły wprowadza się Regulaminu działania Rady Rodziców .

 

ROZDZIAŁ  I

§ 1

W Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach działa Rada Rodziców.

 

ROZDZIAŁ  II

§ 2

1.    Celem  Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2.    Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

3.    Kompetencje Rady Rodziców:

1) opiniowanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb       danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

c)   Planu Organizacji pracy szkoły ,

2)  Występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki,

3)  Pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

4)  Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

5)  Zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu     na działalność szkoły, wśród nich:

a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,

b) uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

c) uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

d) dokonywanie wyboru przedstawicieli Rady Rodziców do prac konkursowych

   na   stanowisko Dyrektora szkoły,

e) opiniowanie pracy nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego,

f) wybór firmy ubezpieczeniowej  uczniów na każdy rok szkolny 

( na  zebraniu  podsumowującym rok szkolny)

6) Określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ  III

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

§ 3

1. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest zebranie plenarne. Jest ono zwoływane nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

3. Zebranie rodziców klasy wybiera spośród siebie Radę Oddziałową, składającą się z 2 lub3 osób. 4. Na zebraniu klasowym wybierany jest również przedstawiciel Rady Oddziałowej , reprezentujący dany oddział na spotkaniach przedstawicieli klas Rady Rodziców.

5.Przedstawicielem Rady Oddziałowej może być rodzic wybrany do Rady Oddziałowej lub inny wskazany przez ogół rodziców danego oddziału.

 6. Przedstawiciele Rad Oddziałowych Szkoły wybierają  spośród siebie Zarząd Rady Rodziców, jako organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz spośród zastępców Rad Oddziałowych wybierana jest Komisja Rewizyjna, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

7.Zarząd Rady Rodziców składa się z 4 członków, - przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika .

8. Spośród zastępców Rad Oddziałowych dokonuje się wyboru 2 członków komisji rewizyjnej.

9. Wybór Zarządu Rady Rodziców odbywa się w trybie jawnym lub tajnym w zależności od postanowień przedstawicieli Rad Oddziałowych.

8. Komisja rewizyjna  konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu zastępców Rad Oddziałowych.

   

§ 4

1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa rok, od dnia wyboru we wrześniu do 15 września następnego roku.

 

ROZDZIAŁ  IV

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

i jej organy wewnętrzne

§ 5

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów .

2. Listę uczestników posiedzenia oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.

 

ROZDZIAŁ  V

Wybory  do organów Rady Rodziców

§ 6

1. Wybory do Zarządu  Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym – decydują  o trybie zebrani.

Prezydium Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną wybiera spośród siebie zebranie plenarne.

2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

3. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

 

ROZDZIAŁ  VI

Procedura wyboru przedstawiciela Rady Rodziców do składu komisji konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej  Nr 1 w Mierzęcicach

§ 7

1. Wybór przedstawicieli  Rady Rodziców SP1 Mierzęcice  do składu komisji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły odbywa się na posiedzeniu Przedstawicieli Rad Oddziałowych  Rady Rodziców, a decyzja zapada przez głosowanie jawne lub tajne  zwykłą większością, przy stanie obecności co najmniej 1/2 regulaminowej liczby członków. W przypadku braku regulaminowej liczby członków po 15 minutach przeprowadza się wybór przedstawiciela do składu komisji z obecnej liczby członków.

2. Przedstawiciele Oddziałowi  Rady Rodziców powołują ze swego grona dwuosobową komisję skrutacyjną.

3. Zgłaszanie kandydatów :

a) na listę kandydatów może zostać zgłoszony każdy przedstawiciel Rady Rodziców SP1 Mierzęcice  , który wyraził ustnie lub pisemnie (jeśli nie może wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie,

b) zgłaszanie kandydatów odbywa się w trybie jawnym.

4. Wybór przedstawicieli Rady Rodziców do składu komisji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły   :

a) wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym,- decydują o trybie zebrani.

b) z listy kandydatów przedstawiciele Rady Rodziców wybierają nazwisko lub nazwiska swoich  kandydatów przez wpisanie ich nazwiska/ nazwisk na przygotowanej przez przewodniczącego Rady Rodziców  kartkach wyborczych,

c) na przedstawicieli składu Rady Rodziców do komisji konkursu na stanowisko dyrektora  szkoły  powołuje się osoby, które otrzymały największą liczbę głosów,

d) przy równej liczbie głosów  rozstrzygających dokonania wyboru zarządza się  ponowne głosowanie.

5. Sposób liczenia głosów :

a) za ważny uznaje się głos oddany na kartce wyborczej przygotowanej przez Przewodniczącego Rady Rodziców z wpisanym nazwiskiem/nazwiskami  z listy kandydatów ,

b) pusta kartka wyborcza oznacza wstrzymanie się od głosu,

c) po obliczeniu głosów komisja skrutacyjna stwierdza ważność wyborów i ogłasza wyniki, co odnotowuje się w protokole.

6. Jeżeli wybrany/ wybrani  prawomocną uchwałą przedstawiciel/ przedstawiciele Rady Rodziców  nie może z ważnych powodów uczestniczyć w wyznaczonym terminie w pracach komisji konkursowej, zastępuje go w tych czynnościach osoba, która w trakcie głosowania, o którym mowa w pkt 4, otrzymała kolejną, największą liczbę głosów.

 

ROZDZIAŁ  VII

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 8

Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane w każdym czasie na wniosek Oddziałowych Rad Rodziców z co najmniej 30 % ogólnej liczby klas, na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej złożony do Zarządu  Rady.

§ 9

Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy w roku. Na posiedzenie Zarządu zaprasza się dyrektora szkoły.

   § 10

Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów odbywają się z inicjatywy  dyrektora szkoły ,samych rodziców, Oddziałowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ  VIII 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 12

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł :

- ze składek rodziców,

- z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji do których zwróci się dyrektor , nauczyciele i Zarząd  Rady Rodziców,

- z dodatkowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla uczniów, rodziców i  mieszkańców środowiska szkoły,

 § 13

1. Wysokość składki Rady Rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na ogólnym zebraniu rodziców. Propozycje wysokości składki dla całej szkoły przedstawia Zarząd  Rady Rodziców na zebraniu ogólnym rodziców .Składka ta nie jest obowiązkowa.

2. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w pkt.1

3. Ustaloną składkę rodzice wpłacają  skarbnikowi klasowemu.

4. Fundusze Rady Rodziców gromadzone są na koncie bankowym.

§ 14

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie corocznych ustaleń , przekazanych  przez Zarząd Rady Rodziców.

2. Środki finansowe mogą być wydatkowane na:

- dofinansowanie i sfinansowanie  konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym ,

- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów w konkursach i nauce, zachowaniu.

- zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

- wydatki związane z finansowaniem wyjazdu uczniów na zawody sportowe,

  konkursy , olimpiady, zielone szkoły,

- drobne upominki  dla wszystkich uczniów związane ze  świętami ( Mikołajki,

   Dzień Dziecka ,Wielkanoc itp.)

3. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń, czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające. W takim przypadku Zarząd Rady Rodziców bez zgody ofiarodawców nie może wydatkować środków na inne cele.

4. Rada rodziców gromadzi i przechowuje środki pieniężne na koncie bankowym.

5. Do pobrania wypłaty  pieniężnej  wg zgromadzonych rachunków upoważniony  jest skarbnik Zarządu Rady Rodziców i upoważniona osoba przez Zarząd Rady Rodziców.( dwa podpisy pobrana środków pieniężnych, zgodnie z przyjętą procedurą wypłat )

6. Do księgi dochodów i wydatków wpisuje się wszystkie operacje finansowe w porządku chronologicznym.

7. Dokumenty stanowiące podstawę zapisu w księdze dochodów i wydatków przechowuje się w szkole.

8. Z działalności finansowej składane jest coroczne sprawozdanie na zebraniu przedstawicieli  Rad Oddziałowych Rady  Rodziców .

 

ROZDZIAŁ  IX

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Członkowie Rady Rodziców i jego  ogniw pełnią swoje funkcje społecznie.

2. Z zebrań Rady rodziców sporządza się zwięzły protokół .

 3.W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Zarząd Rady Rodziców zaprasza na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły.

4. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień  ustawowych  i statutowych społeczności rodzicielskiej .

 

§ 16

Przedstawiciele  Oddziałowych  Rad Rodziców, Zarządu Rady Rodziców i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać.

§ 17

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści :

 RADA RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MIERZĘCICACH 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem  7.09.2016 rok