Zaloguj

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1254367

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA
W RÓŻNYCH SYTUACJACH
OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MIERZĘCICACH

 

OPRACOWANIE: 

Szkolny zespół profilaktyki i zachowań patologicznych w składzie:

               1. Anna Studentkowska -Tokarska– koordynator ds. bezpieczeństwa
               2. Bożena Jach
               3. Anna Brdak- Krupa
               4. Beata Fryc

 

 

Mierzęcice 2014 rokSpis treści:

Spis treści

1.    PROCEDURY POSTEPOWANIA DOTYCZĄCE ZASAD ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY I ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

2.    PROCEDURY POSTEPOWANIA DOTYCZĄCE ZASAD USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI DZIECI LUB ICH ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ.

3.    PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZWALNIANIA UCZNIÓW NA ZAWODY, KONKURSY I INNE IMPREZY..

4.    PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE SAMOWOLNEGO OPUSZCZANIA ZAJĘĆ LUB SZKOŁY PRZEZ UCZNIA (WAGARY). 

5.    PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE NIESPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.

6.    PROCEDURY POSTĘPOWANIA GDY UCZEŃ UNIEMOŻLIWIA PROWADZENIE LEKCJI.

7.    PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI INNYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW, KTÓRE ZAGRAŻAJĄ BEZPIECZEŃSTWU ICH SAMYCH LUB INNYCH OSÓB, W TYM NAUCZYCIELA.

8.    PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEMOCY W SZKOLE.

9.    PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEMOCY W DOMU.

10.      PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH (ból głowy, brzucha, wymioty itp.).

11.      PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA LEKKIEGO WYPADKU, NIE WYMAGAJĄCEGO INTERWENCJI LEKARZA.

12.      PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA  WYPADKU POWODUJĄCEGO CIĘŻKIE USZKODZENIE CIAŁA.

13.      PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM NA TERENIE SZKOŁY.

14.      PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PALENIA PAPIEROSÓW PRZEZ UCZNIA.

15.      PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA SPOŻYCIA ALKOHOLU LUB ZAŻYCIA NARKOTYKÓW PRZEZ UCZNIA.

16.      PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA POSIADANIA PRZEZ UCZNIA SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ NARKOTYK.

17.      PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SUBSTANCJI PRZYPOMIN

JACEJ NARKOTYK.

18.      PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY LUB ZNISZCZENIA MIENIA 

19.      PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA INFORMACJI O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO.

 

  

1.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZASAD ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY I ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

 1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.
 2. Wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców w formie zapisu w teczce wychowawcy deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych. W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej rodzice ( opiekunowie prawni ) składają pisemną deklarację u wychowawców świetlicy o sposobie i osobach uprawnionych do odbioru dziecka ze szkoły.
 3. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.
 4. W przypadku stwierdzenia, że rodzic  (opiekun)  zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym nanietrzeźwość, należy:
 1. niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły,
 2. nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,
 3. wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,
 4. jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzić odmawia opuszczenia
 5. szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać
 6. policję.

Nauczyciel sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

 

   5. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:

 1. niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami),
 2. zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub innego rozwiązania problemu,
 3. po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję.

Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

   6. Takie same zasady ( punkt 5) obowiązują w sytuacji, gdy rodzic (opiekun) nie odbiera dziecka ze szkoły po ustalonych – kończących pracę  godzinach pracy świetlicy szkolnej .

   7. Uczeń po zajęciach lekcyjnych oczekujący na autobus lub na przybycie rodzica zobowiązany jest do samodzielnego  przejścia na świetlicę szkolną gdzie pozostaje pod opieką nauczyciela świetlicy

   8. Uczniowie klas młodszych ( korzystający z opieki świetlicowej –zgodnie z deklaracją złożoną przez rodzica/prawnego opiekuna ) odprowadzani są na świetlicę przez wychowawcę lub wyznaczonego przez dyrektora pracownika.

   Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

 

2.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZASAD USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI DZIECI LUB ICH ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ

 

 1. Za usprawiedliwianie (lub nie usprawiedliwianie) nieobecności uczniów w szkole odpowiedzialni są wychowawcy klas. Mogą to zrobić tylko na pisemną prośbę rodzica/opiekuna prawnego lub po przedstawieniu mu zwolnienia lekarskiego.
 2. Rodzic ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie do siedmiu dni od chwili powrotu dziecka do szkoły, nie dłużej jednak niż do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca.
 3. Wychowawca zobowiązany jest posiadać prośbę o usprawiedliwienie na piśmie w celu ewentualnego zweryfikowania jego oryginalności.
 4. Wychowawca może zwolnić ucznia z części zajęć tylko, jeśli rodzic osobiście stawi się w szkole w celu zwolnienia lub na pisemną jego prośbę nie budzącą wątpliwości o wiarygodności zwolnienia i podpisu rodzica.
 5. Rodzic zwalniający dziecko z części zajęć zobowiązany jest do wpisu tego faktu do Księgi Zwolnień Uczniów znajdującej się w Sekretariacie Szkolnym.

 

 

3.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZWALNIANIA UCZNIÓW NA ZAWODY, KONKURSY I INNE IMPREZY

 

Nauczyciel chcący zwolnić ucznia podejmuje następujące działania:

 1. Sporządza w 2 egzemplarzach imienną listę uczestników, uwzględniając na niej cel zwolnienia, czas wyjścia i powrotu. Jeśli zwolnienie wiąże się z wyjściem poza teren szkoły postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi organizowania wycieczek szkolnych.
 2. Przedstawia sporządzoną listę uczestników wychowawcy. Ten, jeśli nie ma zastrzeżeń, potwierdza zwolnienie podpisem.
 3. Przedstawia sporządzoną listę dyrektorowi. Listy zostają opatrzone
  w sekretariacie szkoły pieczęciami.
 4. Jeden egzemplarz listy pozostawia w sekretariacie, drugi zaś wywiesza na tablicy w pokoju nauczycielskim w celu poinformowania pozostałych nauczycieli o zwolnieniu.
 5. W dziennikach lekcyjnych wpisuje zwolnienie zainteresowanym uczniom.

    

Komentarz:
Zgodnie z obowiązującym prawem nauczyciel – opiekun nie może przewozić uczniów prywatnym środkiem transportu bez pisemnej zgody rodziców. Przewozu mogą dokonywać  zawodowi kierowcy. Może więc się on odbywać wynajętym autobusem, busem lub publicznymi środkami komunikacji.
W przypadku wyjść zbiorowych uczniowie nie uczestniczący w wyjściu a obecni w szkole pozostają pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

  

4.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE SAMOWOLNEGO OPUSZCZANIA ZAJĘĆ LUB SZKOŁY PRZEZ UCZNIA (WAGARY)

 

Nauczyciel  w przypadku zauważenia faktu lub otrzymania informacji o samowolnym opuszczeniu zajęć przez ucznia, podejmuje następujące działania:

 1. Niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego, a w razie jego nieobecności dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca lub pedagog (dyrektor szkoły) informuje zobowiązany jest ustalić miejsce pobytu ucznia w czasie nieobecności na zajęciach. Wychowawca również jeśli to możliwe (nie prowadzi zajęć) uczestniczy w ustalaniu miejsca pobytu ucznia.
 3. Jeżeli uczeń nie przebywa na terenie szkoły, wychowawca lub pedagog (dyrektor) natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zdarzeniu. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości kontaktu z rodzicami i ustalenia miejsca pobytu ucznia zawiadamia policję.

 Działania wychowawcy w stosunku do uczniów wagarujących:

 1. Podejmuje rozmowę z uczniem w celu poznanie przyczyn wagarów i nakłania go do systematycznego uczęszczania do szkoły. Telefonicznie, w obecności świadków informuje rodziców ucznia o zaistniałym fakcie.
 2. Pisemne (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez sekretariat szkoły) powiadamia rodziców/opiekunów  o nieobecności dziecka i wzywa ich do stawienia się w wyznaczonym terminie w szkole.
 1. Rozmowa  wychowawcy, pedagoga, ( dyrektora ), rodzica/opiekuna  i ucznia, poinformowanie o konieczności spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko i podjęcie wspólnych ustaleń. Pisemne zobowiązanie ucznia do zaniechania samowolnego opuszczania zajęć a rodzica/opiekuna do współpracy ze szkołą. Ustala z rodzicami strategię postępowania. Sporządza notatkę ze spotkania.
 2. W przypadku stwierdzenia nie wypełniania obowiązku szkolnego przez ucznia obowiązuje zastosowanie zapisów Ustawy o Systemie Oświaty.
 1. W przypadku ponownego stwierdzenia wagarów ponowna rozmowa z uczniem i jego rodzicami/opiekunem.

  

 

5.  PROCEDURY POSTEPOWANIA DOTYCZĄCE NIESPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.
(Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Art.70 pkt1.)

2. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lub7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
(Ustawa o systemie oświaty Art. 15. 1. 2.)

3. Z niespełnieniem obowiązku szkolnego mamy do czynienia, gdy uczeń opuści
co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie jednego miesiąca.

 

Nauczyciel / wychowawca w przypadku stwierdzenia, że dziecko nie uczęszcza na zajęcia szkolne podejmuje następujące działania:

 1. Po stwierdzeniu faktu 5-cio dniowej nieobecności ucznia, wychowawca zobowiązany jest do ustalenia powodu nieobecności i w przypadku nieuzasadnionej absencji poinformowania pedagoga szkolnego.
 2. Pedagog szkolny lub wychowawca powinien nawiązać kontakt z rodzicami i poinformować
  o konsekwencjach prawnych wynikających z dalszej nieuzasadnionej nieobecności dziecka
  w szkole.
 3. W przypadku, gdy uczeń nie spełnia obowiązku szkolnego, szkoła podejmuje postępowanie egzekucyjne w trybie administracyjnym (powiadomienie Sądu Rodzinnego).
 4. W przypadku dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej należy ustalić faktyczne miejsce zamieszkania i szkołę, w której dziecko realizuje obowiązek szkolny.

  

 

6.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA GDY UCZEŃ UNIEMOŻLIWIA PROWADZENIE LEKCJI.

(wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela, korzystanie z telefonu komórkowego)

 

Nauczyciel, któremu uczeń uniemożliwia prowadzenie zajęć a podjęte kroki wynikające z regulaminu o ocenianiu zachowania nie przynoszą rezultatu podejmuje następujące działania:

 1. wzywa innego pracownika szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
 2. informuje wychowawcę oraz pedagoga lub dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji
 3. wychowawca wzywa rodziców ucznia
 4. wychowawca, pedagog i dyrektor przeprowadzają z rodzicami ucznia rozmowę na temat trudności dziecka oraz ewentualnych możliwościach pomocy. Wspólnie ustalają dalszy sposób postępowania (np. nałożenie kar statutowych,  zgłoszenie się rodziców z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej). Sporządzona zostaje notatka z rozmowy.
 5. Uczeń w obecności rodziców poinformowany zostaje o ustaleniach i zobowiązany do poprawy zachowania.

Czynności nauczyciela

*Upomnienie słowne.

*Powiadomienie wychowawcy klasy (nagana wychowawcy).

*W każdym przypadku powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów)

*W przypadku braku reakcji na interwencje nauczyciela i wychowawcy powiadomienie   pedagoga i dyrektora szkoły.

*W przypadku notorycznego złego zachowania ucznia, wezwanie rodziców do szkoły.

*Pedagog wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę z rodzicami, w czasie której ustalają dalsze działania wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami i szkołą oraz możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej.

*Uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do przestrzegania określonych w kontrakcie reguł zachowania oraz w obecności klasy przeprasza nauczyciela.

*Zakaz uczestnictwa w wycieczkach szkolnych i dodatkowych zajęciach sportowych.

*Dodatkowe prace społeczne na rzecz klasy i szkoły (sprzątanie klasy, porządkowanie ławek                      i krzeseł, zbieranie śmieci na korytarzach).

*Dodatkowe prace domowe z danego przedmiotu, przepisywanie regulaminu–obowiązków ucznia.

*Nagana udzielona przez dyrektora szkoły– obniżenie oceny z zachowania.

*Przeniesienie ucznia do równoległej klasy.

*Zakaz korzystania z przywileju „szczęśliwy numerek”.

Jeśli szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia Sąd Rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 

 

7.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI INNYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW, KTÓRE ZAGRAŻAJĄ BEZPIECZEŃSTWU ICH SAMYCH LUB INNYCH OSÓB, W TYM NAUCZYCIELA

(autoagresja, mówienie o samobójstwie, wyrażanie gróźb pod adresem kolegów i nauczycieli, kontakt z pornografią, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych, przemoc wobec nauczyciela itp.)

 

 

Nauczyciel / pracownik szkoły podejmuje następujące działania:

 1. powiadamia wychowawcę klasy
 2. wychowawca powiadamia pedagoga i dyrektora. Sporządza notatkę ze zdarzenia. W razie potrzeby zapewnia bezpieczeństwo uczniowi do czasu przekazania go rodzicom.
 3. wychowawca wzywa rodziców ucznia do szkoły lub w razie konieczności natychmiast kontaktuje się z nimi osobiście.
 4. wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 5. jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa dyrektor szkoły powiadamia policję.
  Jeśli analiza sytuacji dziecka wskazuje na zaniedbanie rodziców lub jego demoralizację powiadomiony zostaje Sąd Rodzinny i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 6. wychowawca o zdarzeniu informuje szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa

Nauczyciel jako urzędnik państwowy ma prawo do złożenia zgłoszenia o znęcaniu się nad nim do prokuratury. Znęcanie się takie jest traktowane jak przestępstwo a śledztwo wszczynane z urzędu natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia.

 

 

8. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEMOCY W SZKOLE

 

Nauczyciel / pracownik szkoły podejmuje następujące działania:

 1. Słownie i stanowczo reaguje na agresywne zachowanie ucznia i doprowadza do przerwania incydentu. Rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę. O zajściu powiadamia wychowawcę.
 2.  Wychowawca powiadamia pedagoga i dyrektora. 
 3. Wspólnie przeprowadzają rozmowy ze sprawcą i ofiarą zajścia:

- w formie konfrontacji

- lub oddzielnie ze sprawcą i ofiarą, jeśli istnieje jest  konieczność ochrony ucznia poszkodowanego

Wysłuchują również relacji ewentualnych świadków zdarzenia. Sporządzają notatkę lub zapis w dzienniku klasowym lub pedagoga .

 

Postępowanie z uczniem – ofiarą przemocy:

 1. Wychowawca wzywa rodziców ucznia do szkoły, informuje ich o zdarzeniu i poucza 
  o możliwości złożenia zawiadomienia na policję.
 2. Zostaje sporządzona pisemna informacja  z rozmowy.( dziennik pedagoga )

Komentarz:
Nauczyciel zawsze powinien stawać po stronie dziecka pokrzywdzonego, które musi mieć w kimś oparcie, nawet jeśli koledzy mają do niego zastrzeżenia. Podczas rozmów z dzieckiem – ofiarą przemocy należy unikać: przypisywania dziecku winy za zaistniałą sytuację, bagatelizowania problemu dziecka, dawania dobrych rad.

 

Postępowanie z uczniem – sprawcą przemocy:

 1. Wychowawca wzywa rodziców ucznia do szkoły. Informuje ich o zajściu oraz decyzji rodziców ofiary co do ewentualnego zgłoszenia zajścia na policję. Zostaje też sporządzona informacja a rodzice zobowiązani do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Rodzice ucznia – sprawcy zostają poinformowani, że w przypadku powtórzenia się zdarzenia szkoła zawiadomi policję lub Sąd Rodzinny.

 

 

9. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEMOCY W DOMU

 

Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy
w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.
 (Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Art. 12. pkt 1. )


Nauczyciel / pracownik szkoły, który ma podejrzenie wystąpienia u ucznia fizycznej lub psychicznej przemocy domowej podejmuje następujące działania:

 1. zapewnia uczniowi bezpieczne warunki, opiekę i wsparcie osoby dorosłej
 2. powiadamia wychowawcę a ten pedagoga i dyrektora szkoły
 3. wychowawca wspólnie z pedagogiem i dyrektorem wysłuchują relacji ucznia
 4. wychowawca wspólnie z innymi osobami (higienistka, pedagog, dyrektor) oceniają stan ucznia i ewentualnie udzielają mu niezbędnej pomocy lub wzywają pomoc medyczną
 5. dyrektor szkoły powiadamia policję i opiekę społeczną a wychowawca rodziców/opiekunów prawnych dziecka. O zajściu powiadomiony zostaje też szkolny koordynator
  ds. bezpieczeństwa.
 6. podobny tryb postępowania obowiązuje również w sytuacji, gdy uczeń zgłasza, że doświadczył w domu innego rodzaju przemocy i odmawia powrotu do domu lub informuje nauczyciela, że rodzice/opiekunowie są pod wpływem alkoholu i nie mogą wykonywać czynności opiekuńczych wobec ucznia.

  

 

10.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH
(ból głowy, brzucha, wymioty itp.)

 

 

Nauczyciel / pracownik szkoły podejmuje następujące działania:

 

 1. Powiadamia o zdarzeniu higienistkę szkolną i  wychowawcę klasy a ten dyrektora szkoły.
 2. Powiadomione osoby wspólnie decydują o dalszym postępowaniu z uczniem (pozostawieniu w szkole lub zwolnieniu do domu). Decyzję o ewentualnym wezwaniu pogotowia ratunkowego i rodziców podejmuje dyrektor szkoły.( w przypadku nieobecności dyrektora koordynator do spraw bezpieczeństwa lub wychowawca lub pedagog szkolny)
 3. W przypadku decyzji o odesłaniu ucznia do domu wychowawca kontaktuje się
   z rodzicami i prosi o osobiste odebranie dziecka.
 4. Do momentu odebrania ucznia przez rodziców pozostaje on pod opieka higienistki szkolnej lub wychowawcy lub nauczyciela ,który nie prowadzi lekcji lub wyznaczonej przez dyrektora osoby.
 5. Wychowawca lub osoba wyznaczona do sprawowania opieki nad dzieckiem chorym zobowiązana jest do sprawowania tej opieki do chwili odebrania dziecka przez rodzica lub osoby upoważnionej przez rodzica / prawnego opiekuna lub zabrania dziecka przez pogotowie ratunkowe. W tym przypadku osoba wyznaczona do opieki zobowiązana jest do informowania rodziców o decyzji udzielenia pomocy przez pogotowie.

 

Nauczyciel nie może podać uczniowi żadnych środków farmakologicznych.

   

 

11.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA LEKKIEGO WYPADKU, NIE WYMAGAJĄCEGO INTERWENCJI LEKARZA

                             (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.)

 

 

Nauczyciel / pracownik szkoły podejmuje następujące działania:

 1. Osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonej przez siebie osoby (w tym innego ucznia) doprowadza ucznia do gabinetu higienistki szkolnej. Jeśli higienistka jest nieobecna doprowadza poszkodowanego do sekretariatu szkoły.
 2. Osoba posiadające przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy udziela jej poszkodowanemu.
 3. Jeżeli przyczyna zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania.
 4. Nauczyciel/pracownik szkoły w czasie najbliższej przerwy o zdarzeniu informuje dyrektora
  i wychowawcę.

  

Komentarz:
Nauczyciel powinien upewnić się, czy uczeń nie choruje na hemofilię, cukrzyce lub inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia. Nie może też podać uczniowi żadnych środków farmakologicznych. Jego działania ograniczają się jedynie do opatrzenia rany i niedopuszczenia do sytuacji zagrożenia życia oraz poinformowania wychowawcy i dyrektora.

  

  

12.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA  WYPADKU POWODUJĄCEGO CIĘŻKIE USZKODZENIE CIAŁA

(głębokie rany z krwotokami, złamania, poparzenia itp.)

 

Nauczyciel / pracownik szkoły podejmuje następujące działania:

 1. Natychmiast wzywa pogotowie ratunkowe oraz zawiadamia o fakcie higienistkę  i dyrektora szkoły a ten wychowawcę. Jeśli posiada odpowiednie umiejętności udziela pierwszej pomocy. Zapewnia poszkodowanemu wsparcie psychologiczne (rozmawia, podtrzymuje na duchu, uspokaja) i zabezpiecza miejsce zdarzenia.
 2. Higienistka lub inna przeszkolona z zakresu pierwszej pomocy osoba udzielają poszkodowanemu pomocy.
 3. Dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.
 4. Wychowawca o zdarzeniu informuje rodziców/opiekunów ucznia.
 5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor powołuje komisję badającą przyczyny wypadku.
  Z ustaleń komisji sporządzony zostaje protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.

 

Komentarz:
Nauczyciel powinien upewnić się, czy uczeń nie choruje na hemofilię, cukrzyce lub inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia. Nie może też podać uczniowi żadnych środków farmakologicznych. Jego działania ograniczają się jedynie do udzielenia pierwszej pomocy (wsparcie psychologiczne, zatamowanie krwawienia, ułożenie
w odpowiedniej pozycji, sztuczne oddychanie i masaż serca) i niedopuszczenia do sytuacji zagrożenia życia oraz poinformowania  higienistki, dyrektora i wychowawcy.

   

 

13.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM NA TERENIE SZKOŁY

 

Nauczyciel / pracownik szkoły, który był świadkiem lub otrzymał informację o wypadku ze skutkiem śmiertelnym  podejmuje następujące działania:

 1. Natychmiast wzywa pogotowie ratunkowe oraz zawiadamia o fakcie higienistkę  i dyrektora. Ocenia stan ofiary i jeśli zauważy oznaki życia podejmuje akcję ratunkową. Zabezpiecza miejsce zdarzenia.
 2. Dyrektor szkoły wzywa policję i powiadamia wychowawcę a także organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 3. Dyrektor szkoły o zdarzeniu informuje rodziców/opiekunów ucznia.
 4. Dyrektor szkoły osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonych osób dba, by do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony w sposób umożliwiający pełne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.
 5. Dyrektor powołuje komisję badającą przyczyny wypadku. Z ustaleń komisji sporządzony zostaje protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.
  Z wnioskami tymi zapoznana zostaje rada pedagogiczna szkoły.

  

 

14.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PALENIA PAPIEROSÓW PRZEZ UCZNIA

 

Nauczyciel / pracownik szkoły podejmuje następujące działania:

 1. Powiadamia o zajściu wychowawcę.
 2. Wychowawca informuje pedagoga oraz dyrektora i sporządza notatkę o zdarzeniu. Przeprowadzają również z uczniem rozmowę profilaktyczną i zobowiązuje go pisemnie do zaprzestania palenia.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów  ucznia ( telefonicznie lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) i przekazuje im uzyskaną informację.
 4. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z rodzicami w obecności ucznia 
  i przypominają, że zgodnie z regulaminami szkolnymi konsekwencją  palenia papierosów jest otrzymanie punktów ujemnych z zachowania.

   

 

15.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA SPOŻYCIA ALKOHOLU LUB ZAŻYCIA NARKOTYKÓW PRZEZ UCZNIA

 

Nauczyciel / pracownik szkoły podejmuje następujące działania:

 1. Powiadamia dyrekcję o podejrzeniu spożycia alkoholu/ środków odurzających przez ucznia .
 2. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy (np. prosząc o przejście w inną część sali lekcyjnej). Nie pozostawia go samego. Stwarza warunki nie zagrażające jego życiu i zdrowiu.
 3. Dyrektor lub pedagog  zabiera ucznia z klasy i powiadamia o zajściu . Wspólnie decydują o wezwaniu lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia i ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
 4. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą zawiadamia rodziców/ opiekunów prawnych
   i zobowiązuje ich do odebrania dziecka. Zostaje też sporządzona notatka ze zdarzenia.
 5. 10.   W każdym przypadku, gdy uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia
  o tym policji lub Sądu Rodzinnego.

  

Komentarz:

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów orz Sąd Rodzinny.

 

  

16.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA POSIADANIA PRZEZ UCZNIA SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ NARKOTYK

 

Nauczyciel / pracownik szkoły, który powziął podejrzenie o posiadaniu przez ucznia substancji przypominającej narkotyk podejmuje następujące działania:

 1. Powiadamia wychowawcę oraz pedagoga i dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca w obecności nauczyciela, pedagoga i dyrektora żąda od ucznia przekazania tej substancji, pokazania zawartości torby szkolnej oraz kieszeni własnej odzieży, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.
  Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani torby ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 3. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości torby dyrektor szkoły wzywa policję, która wykonuje czynność przeszukania.
 4. Jeśli uczeń wyda substancję dobrowolnie, dyrektor - po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić,
  w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję.
 5. Sporządzona zostaje notatka ze zdarzenia i powiadomiony szkolny koordynator
  ds. bezpieczeństwa.
 6. Wychowawca . dyrektor lub pedagog powiadamia rodziców ( prawnych opiekunów o w/w zdarzeniu)

  

 

17.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SUBSTANCJI PRZYPOMINAJACEJ NARKOTYK

 

Nauczyciel / pracownik szkoły, który znalazł substancję przypominającą podejmuje następujące działania:

 1. Zachowując środki ostrożności  zabezpiecza substancję przez dostępem do niej  osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem. Próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należy. O fakcje powiadamia dyrektora .
 2. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z sytuacją decyduje o wezwaniu policji. 

  

 

18.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY LUB ZNISZCZENIA MIENIA

 

Nauczyciel / pracownik szkoły, któremu zgłoszono kradzież lub zniszczenie mienia, podejmuje następujące działania:

 1. Ustala okoliczności zdarzenia.
 2. Powiadamia wychowawcę klasy a ten pedagoga i dyrektora.
 3. Wychowawca wspólnie z pedagogiem i dyrektorem prowadzą czynności wyjaśniające,
  z zachowaniem zasad nietykalności osobistej ucznia – sprawcy.
 4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia – sprawcy. Informuje ich o zdarzeniu, podjętych działaniach i konsekwencjach czynu (zadośćuczynienie, kary  wynikające z regulaminu oceniania zachowania).
 5. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia poszkodowanego oraz informuje ich o zdarzeniu, podjętych działaniach i konsekwencjach czynu.
 6. Podobny tryb postępowania ma miejsce, gdy zniszczeniu lub kradzieży uległa własność szkoły.
 7. W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza kwotę zgodną z aktualnym stanem prawnym, sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana na policję.

   

 

19.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
OTRZYMANIA INFORMACJI O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

 

Nauczyciel / pracownik szkoły, który otrzymał informację o podłożeniu ładunku wybuchowego podejmuje następujące działania :

 1. Powiadamia dyrektora.
 2. Dyrektor decyduje o wezwaniu policji i  ewakuacji szkoły zgodnie z obowiązującą procedurą ewakuacji .