Zaloguj

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1254352

Procedura obiegu informacji

Procedura obiegu informacji

w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach

 

       I. Dyrektor – nauczyciele

1. Podstawową formą informowania nauczycieli przez dyrektora jest księga zarządzeń.

2. Księga zarządzeń znajduje się w pokoju nauczycielskim.

3. Nauczyciele są zobowiązani do zapoznania się z zarządzeniem dyrektora i potwierdzenie tego faktu podpisem pod zarządzeniem.

4. Informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach zawarte są w kalendarzu roku szkolnego, wywieszonym w pokoju nauczycielskim.

5. Wszystkie informacje o planowanym nadzorze pedagogicznym realizowanym przez dyrektora szkoły, zawarte są w Planie Nadzoru i  Planie  Pracy szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach na dany rok szkolny.

6. Plan Nadzoru Pedagogicznego i Plan Pracy znajduje się w pokoju nauczycielskim.

7. Informacje o zastępstwach za nieobecnych nauczycieli umieszczone są w księdze zarządzeń.

8. Zrealizowanie zastępstwa nauczyciel potwierdza podpisem.

9. Informacje o planowanych konkursach, zawodach itp. umieszczane są w pokoju nauczycielskim na tablicy ogłoszeń i w księdze zarządzeń.

10. Podczas narad rady pedagogicznej dyrektor przekazuje nauczycielom informacje o realizowanym nadzorze oraz podsumowuje pracę szkoły.

11.  Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania dyrektora szkoły o swojej nieobecności do godziny 7.40  jeżeli nieobecność jest nagła.

12.  W przypadku planowanej nieobecności (np. urlop okolicznościowy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem), nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia o niej dyrektora szkoły co najmniej dwa dni wcześniej.

 

     II. Dyrektor – uczniowie

1. Informacje o planowanych zastępstwach wywieszane są na  dolnym korytarzu    na tablicy ogłoszeń lub zapisane w księdze zarządzeń. Wychowawcy mają obowiązek przekazania informacji uczniom  o zmianie planu zajęć i zastępstwach co najmniej dzień wcześniej lub w przypadku braku takiej możliwości poinformowania uczniów o zastępstwie lub opiece na świetlicy za nieobecnego nauczyciela.

2. Informacje o pracy szkoły, planowanych imprezach, dotyczących wszystkich uczniów przekazywane są w formie wywieszenia Kalendarza Wydarzeń szkolnych na gazetce dolnego korytarza, również  na apelach szkolnych, oraz w czasie lekcji wychowawczych.

3. Krótkie informacje bieżące przekazywane są przez informację wychowawcy klasy.

4. Terminy zajęć pozalekcyjnych wywieszone są na tablicy ogłoszeń.

5. Na początku roku szkolnego dyrektor informuje uczniów o wszystkich sprawach związanych z organizacją roku szkolnego, planowanych wydarzeniach szkolnych oraz przyjętymi zasadami zachowania się uczniów w szkole zgodnie z przyjętymi zapisami w Statucie Szkoły ,Regulaminami i Procedurami.

6. Na gazetce znajdującej się na dolnym korytarzu umieszone są wszystkie informacje związane z bieżącymi informacjami dla uczniów i ich rodziców.

7. We wszystkich  sprawach  uczniowskich pierwszą instancją jest wychowawca klasy, następnie pedagog szkolny i  opiekun samorządu.

 

     III. Dyrektor – rodzice

1. Dyrektor szkoły organizuje zebranie dla wszystkich rodziców na początku roku szkolnego.

2. Zapoznaje na nim rodziców z organizacją szkoły i jej osiągnięciami.

3.  Dyrektor szkoły uczestniczy w zebraniu rodziców klas trzecich, podczas którego rodzice podejmują decyzję o wyjeździe uczniów na Zieloną Szkolę.

4.  Dyrektor przyjmuje rodziców w godzinach pracy w szkole.

8.  Rodzic składa do dyrektora:

a. podanie o zgodę i wyznaczenie terminu egzaminu klasyfikacyjnego,

b.  udokumentowane podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego i drugiego języka obcego,

c.  podanie o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego.

d.  udokumentowane podanie o zorganizowanie nauczania indywidualnego .

e.  podanie o  indywidualny tok nauki

     IV. Wychowawca – rodzice

1. Na początku każdego roku szkolnego podczas zebrania z rodzicami wychowawca:

a. omawia wewnątrzszkolny system oceniania, ze szczególnym podkreśleniem kryteriów ocen z zachowania,

b. planuje wspólnie z rodzicami wycieczki i wyjazdy do kina, teatru, filharmonii na koncerty itp.

c. zasady bezpieczeństwa uczniów w szkole ,w drodze do i ze szkoły, bezpiecznego wjeżdżania samochodami na plac szkolny z uwzględnieniem przyjętych zasad.

d. sposobu kontaktowania się z wychowawcą i nauczycielami.

e. Ustalenia ,sprecyzowanie i podpisanie Kontraktu z wychowawcą.

f.  sposobu  usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania ucznia z zajęć,

2. Na każdym zebraniu wychowawca omawia postępy w nauce oraz przedstawia wszystkie nieobecności ucznia.

3. Rodzice mają prawo do uzyskania informacji o sytuacji szkolnej swojego dziecka podczas zebrań, konsultacji oraz  dyżurów nauczycieli zaplanowanych terminowo na każdy semestr.

 

    V. Nauczyciel – uczniowie

Wychowawca zapoznaje uczniów z:

1. ceremoniałem szkoły,

2. prawami i obowiązkami ucznia.

3. wyróżnieniami i karami zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

4. wewnątrzszkolnym systemem oceniania, ze szczególnym podkreśleniem kryteriów ocen z zachowania,

5. sposobem usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania ucznia z zajęć,

6.      ofertą zajęć pozalekcyjnych.

Nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o wymaganiach edukacyjnych ze swojego przedmiotu oraz możliwościach poprawiania ocen.

 

Procedurę przyjęły wszystkie organy szkoły. 

…………………………………………

podpis dyrektora szkoły

 

…………………………………………

podpis przewodniczącego rady rodziców

 

…………………………………………

podpis przewodniczącego rady samorządu uczniowskiego