Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1262900

Kalendarz wydarzeń szkolnych na rok szkolny 2016/2017

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialny

Sierpień

Od 24.08

31.08- nauczyciele

Przygotowanie budynku i klas do rozpoczęcia roku szkolnego – przeglądy.

Inspektor BHP, Dyrektor szkoły, pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele

29-31 sierpień

Przekazywanie uczniom i ich rodzicom podręczników na obowiązujący rok szkolny w Bibliotece szkolnej.

Bibliotekarz, wychowawcy klas.

Od 24.08

Przygotowanie pomieszczeń klasowych do Rozpoczęcia Roku szkolnego. 

Prace w Zespołach Rady Pedagogicznej- przygotowanie do nowego roku szkolnego 2016/2017: 

 • szkolny zestaw programów nauczania,
 • ramowy harmonogram pracy i szkoleń zespołów zadaniowych Rady Pedagogicznej,
 • plan Konkursów szkolnych,
 • plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • plan lekcji,
 • plan dyżurów nauczycielskich,
 • plan działań dydaktycznych dodatkowych wynikających z potrzeb szkoły.  

Dyrektor, nauczyciele

25.08.2016

( czwartek)

godz. 9:00

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej.

Omówienie rocznego planu  pracy na rok szkolny 2016/2017,podjęcie uchwały, akceptacja kalendarza szkolnego, wprowadzenie zmian w statucie szkoły. 

Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny: 

 • zaopiniowanie planu zajęć dydaktycznych i zajęć dodatkowych, przydziału czynności i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli,
 • zapoznanie ze znowelizowanymi aktami prawa i wytycznymi władz oświatowych,
 • przypomnienie regulaminów i procedur obowiązujących w nowym roku szkole.

Dyrektor szkoły

30.08

godz.10:00

Spotkanie z pracownikami niepedagogicznymi.

Dyrektor,

 

26.08

Narada dyrektorów ze Śląskim Kuratorem Oświaty.

Dyrektor

31.08

godz. 13.00

Spotkanie z Radą Pedagogiczną –kontrola przygotowania klas i uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

Dyrektor

Od  25.08

Przypomnienie regulaminów i instrukcji obowiązujących w szkole.

Wszyscy nauczyciele.

Do 30.08

Przegląd budynku i sporządzenie dokumentacji BHP. 

Inspektor BHP, dyrektor.

Od 24.08

Sporządzenie wstępnej dokumentacji nauczyciela(szkolny zestaw programów i planów zajęć dodatkowych, zeszyty wychowawców, programy i plany wynikowe, dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, wykazy uczniów poszczególnych klas- do pobrania w sekretariacie, gazetki informacyjne klasowe, plan wychowawcy.)

Wszyscy nauczyciele

31.08-1.09.

 Szkolenie wstępne BHP. Przypomnienie  Regulaminów BHP. 

Inspektor BHP

Do 28.08

Wstępne opracowanie treści kontraktów klasowych dla uczniów i rodziców.

Wychowawcy klas

Do 28.08

Przygotowanie informacji klasowych na gazetkach poszczególnych klas. Wizytówki na drzwiach poszczególnych klas.

Nauczyciele.

Do 28.08

 Pobranie z sekretariatu szkoły dzienników, teczek wychowawcy i materiałów dydaktycznych. 

Nauczyciele.

Do 31.08

 Założenie arkuszy ocen dla uczniów klas I oraz uczniom nowoprzyjętym. 

Wychowawcy.

 

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialny

Wrzesień 

1.09.2016

czwartek

Rozpoczęcie roku szkolnego.

           Godzina 9.15- klasy I-III

           Godzina 9:45 klasy IV-VI

 Sala Gimnastyczna. 

Dyrektor, nauczyciele

1.09.2016 

Rocznica wybuchu II wojny światowej – przypomnienie w formie krótkiej prelekcji.

Wychowawcy klas

Od 2.09.-9.09

 Analiza deklaracji uczniów do uczęszczania na koła zainteresowań, na świetlicę oraz na dożywianie. 

Wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy

5.09.2016

poniedziałek

godz.16.30

Ogólne spotkanie z rodzicami.

Wybór trójek klasowych i przedstawicieli Rady Rodziców. Zapoznanie z Planem Nadzoru Pedagogicznego, Programem wychowawczym, Programem Rozwoju szkoły. Przedstawienie rodzicom głównych założeń pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Kalendarz Roku szkolnego 2016/2017 oraz informacja o terminach spotkań z rodzicami i terminach konsultacji.

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele

5.09.2016

Spotkania informujące z rodzicami.

Informacja dla rodziców o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, a także o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

Sprawy klasowe (planowane wycieczki ,sprawy organizacyjne, kontrakty)

Wychowawcy klas

5.09.2016

Spotkanie z rodzicami uczniów klas III  w sprawie wyjazdu na Zieloną Szkołę

Wychowawcy klas III

Dyrektor

  8.09.2016

czwartek

Apel samorządowy: prezentacja  samorządów klasowych, przedstawienie kalendarza imprez, apeli i harmonogramu konkursów szkolnych,

plan zajęć pozalekcyjnych i zajęć rozwijających. 

Opiekun Samorządu uczniowskiego,

dyrektor

  9.09.2016

   piątek

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Opiekun Samorządu wychowawcy

   10.09

sobota 

Wyjazd uczniów klas III na Zieloną Szkołę do Darłówka. 

 

Wychowawcy klas, opiekunowie, kierownik wyjazdu.

  11.09.2016

   niedziela

Dożynki Gminne. Występ uczniów SP1 Mierzęcice

Wychowawcy,

nauczyciele

12-24.09

poniedziałek

Zmiany planu lekcji dla klas IV-VI w związku z wyjazdem nauczycieli- opiekunów na Zieloną Szkołę klas III .

Renata Lebiocka

 23.09.2016

Początek astronomicznej jesieni. Święto ziemniaka.

Wychowawcy klas

26.09 2016

poniedziałek

Europejski Dzień Języków Obcych.

 Omawianie na godzinach wychowawczych konieczności i potrzeby nauki języków obcych –realizacja elementów Programu Wychowawczego SP1 Mierzęcice. ( realizacja 21-30.09) 

Wychowawcy klas.

29.09.2016

czwartek

Ogólnopolski Dzień Głośnego czytania.

Wszyscy nauczyciele na lekcjach.

29.09.2016

czwartek

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej. Twórcze metody integracji klasy.

Techniki rozwijające motywację wewnętrzną do nauki – jak inspirować siebie i uczniów. 

Analiza wyników Sprawdzianu klas VI w roku 2015/16

Dyskusja na temat sposobów i metod kontroli i oceny pracy uczniów.

Debata ogólna nad sposobami skutecznego zachęcania uczniów do systematycznej pracy .Sprecyzowanie wniosków .

Pedagog szkolny

 

Zespół humanistyczny, przedmiotów ścisłych i nauczania zintegrowanego. Pedagog szkolny.

do końca września

 Spotkanie z policjantem (bezpieczna droga). 

Inspektor BHP

do końca września

Badania wyników wstępnej wiedzy uczniów w poszczególnych klasach ze wszystkich przedmiotów -diagnoza wstępna do badania przyrostu wiedzy uczniów

indywidualnie wszyscy nauczyciele.

30.09.2016

piątek

 Dzień chłopaka. 

Wychowawcy klas.

 

   Termin

Wydarzenie 

Odpowiedzialny

Październik

1.10.2016

realizacja 30.09

Międzynarodowy Dzień Muzyki. Słuchanie muzyki  na przerwach.

 

Nauczyciele dyżurujący

5.10.2016

środa 16.30

Konsultacje z rodzicami.

Dyrektor, nauczyciele

4-7 .10 2016

Przeprowadzenie próbne ewakuacji szkoły.

Kontrola Księgi Obiektu Budowlanego. 

wychowawcy klas, inspektor BHP

7.09

piątek

Światowy Dzień Uśmiechu.

Cała społeczność szkolna

11.10.2016

wtorek

Dzień Bezpiecznego komputera. Pogadanki na godzinach wychowawczych.

Wychowawcy , nauczyciel informatyki, pedagog.

14.10.2016

Godz.8.00

 Dzień Edukacji Narodowej.

Poranek z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

Zespół nauczania zintegrowanego i zespół wychowawczy.

do 25.10.2016

 Spotkanie Rady Pedagogicznej.

Przedstawienie organowi prowadzącemu Projektu Planu Finansowego szkoły na nowy rok budżetowy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

Dyrektor

 

Od 19-21.10.

godz. 16.30

 Ślubowanie klasy pierwszej.

 

Wychowawca klas I

24-28.10

Poniedziałek- piątek

 Godziny wychowawcze poświęcone pamięci o zmarłych. Pogadanki w klasach na temat kultury zachowania się w miejscach publicznych.

 

K. Dyszy, wychowawcy.

do końca miesiąca

Analiza uczęszczania poszczególnych uczniów na

 zajęcia specjalistyczne i wybrane dodatkowe zajęcia szkolne. 

Pedagog, wychowawcy

 

 

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialny

Listopad

 7.11.2016

poniedziałek

16.30

Konsultacje z rodzicami. 

Wychowawcy ,wszyscy nauczyciele.

5.11.2016

Dzień postaci z bajek. Wystawa prac klas I-III

A .Psonka ,wychowawcy klas I-III. Nauczyciel plastyki.

10.11. 2016

czwartek

Poranek z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

T .Kusaj, wychowawcy klas IV-VI

20.11.2016

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Realizacja na godzinach wychowawczych od 16-20.11. 

Pedagog, wychowawcy klas

25.11.2016

piątek

Światowy Dzień Pluszowego Misia-zabawa z nauką dla uczniów klas I-III

E Serweta

Wychowawcy klas I-III

30.11.2016

środa

 Andrzejki .Zabawa z wróżbami dla dzieci.

Zapoznanie z ludowymi obrzędami. 

 Wychowawcy klas. Samorząd  uczniowski.

Zgodnie z ustaleniem z N. prowadzą- cym/miesiąc listopad/

Zajęcia otwarte .Aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych. Sposoby pracy indywidualnej i w grupach.

nauczyciele kl. IV-VI

 

do 30.11.2016

środa

Analiza wykorzystania budżetu w kończącym się roku budżetowym .

Dyrektor,

Rada Rodziców,

pracownicy administracji, nauczyciele.

Do końca miesiąca. Wnioski do 21.11.

 Złożenie wniosku dotyczącego dofinansowania form doskonalenia zawodowego.

 Plan doskonalenia zawodowego na nowy rok 2017.

Pisemne zgłaszanie wniosków przez nauczycieli. 

Dyrektor ,

nauczyciele.

 

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialny

 Grudzień 

5.12.2016.

poniedziałek

 Barbórka. Dzień górnika. 

Spotkanie z górnikiem. 

Wychowawcy kl. I-III.

 B. Gurowiec

 6.12.2016.

wtorek 

 Mikołajki.

 

Rada Rodziców

Wychowawcy klas.

28.11-5.12

    2016

 Szkolny Konkurs Ozdób Świątecznych.

Wystawa prac.( kategoria klas I-III i klas IV-VI)

Nauczyciele zajęć plastycznych, wychowawcy

Koordynator:

 klas  I-III  E. Serweta

 klas  IV-VI B .Jach

do 1.12.2016

Sprawdziany wiadomości  umiejętności  uczniów klas I-VI z poszczególnych przedmiotów-badanie przyrostu wiedzy uczniów.

 

Wszyscy nauczyciele

5.12.2016.

poniedziałek

godz.16.30

Wywiadówka.

 Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach semestralnych.

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

Powiadomienia wysyłane listem poleconym do rodziców, którzy nie stawili się na wywiadówkę. 

Występ artystyczny- krótki program przedstawiony przez uczniów klas I-III i IV-VI 

Dyrektor, nauczyciele,

wychowawcy klas.

22.12.2016

czwartek

 

 Szkolny konkurs kolęd.

Opłatek dla uczniów. Spotkania z wychowawcą.

Życzenia noworoczne. 

Nauczyciel muzyki, wychowawcy, katecheta

23.12-1.01.

2016-/17

 Zimowa przerwa świąteczna 

 

 

 

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialny

Styczeń

2.01.2017

poniedziałek

Powrót do szkoły po przerwie

 świąteczno - noworocznej. 

 

3.01 2017

   wtorek

Wystawianie ocen semestralnych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Wszyscy nauczyciele

  4.01.2017

 Egzaminy  poprawiające oceny niedostateczne w przypadku zgody nauczyciela przedmiotu i pisemnej prośby rodzica w w/w sprawie. 

Wszyscy nauczyciele

6.01.2017

   piątek

 Święto Trzech Króli.

Dzień wolny od pracy. 

 

11.01.2017

    środa

 Konferencja klasyfikacyjna RP .

 Podsumowanie wyników nauczania i wychowania w pierwszym semestrze 2016/2017. 

Indywidualne pisemne przedstawienie wyników badania przyrostu wiedzy uczniów z poszczególnych przedmiotów-ogólne wnioski. 

Wszyscy nauczyciele

12.01.2017

czwartek

 Spotkanie z rodzicami –wywiadówka. 

Przekazanie informacji dotyczącej wyników klasyfikacji za I półrocze 2016/17 roku. 

Ankietowanie rodziców –ewaluacja. 

Dyrektor, wszyscy nauczyciele.

B. Gurowiec, przewodniczącavzespołów

16-29.01 2017

Ferie zimowe

 

   do 27.01

 Przegląd budynku. 

Inspektor BHP

 

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialny

Luty

1-2.02

2017

 Dzień Babci i Dziadka .( 21/22 styczeń czas Ferii Zimowych)

Uroczyste obchody.

Planowane obchody 1-2 luty 2017 

Wszyscy nauczyciele

Klas I-III,

do 6.02

2017

 Spotkania zespołów przedmiotowych – podsumowanie wyników przyrostu wiedzy uczniów.

Analiza uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych.

Analiza czytelnictwa w poszczególnych klasach z uwzględnieniem czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej. 

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

do 6.02

2017

Dokonanie oceny zajęć edukacyjnych z podstawą programową i ramowym planem nauczania

 Przewodniczący zespołów przedmiotowych

7.02.2017

wtorek

 Konferencja Rady Pedagogicznej. 

 Podsumowanie pracy za I półrocze..

Wszyscy nauczyciele

14.02.2017

wtorek

 Walentynki. Poczta Walentynowa. 

 

Samorząd uczniowski.

Aktyw biblioteczny.

21.02.2017

wtorek

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Występ uczniów z koła recytatorskiego-poranek. 

Wychowawcy świetlicy, Aktyw biblioteczny.

Nauczyciele języka polskiego.

 

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialny

Marzec

 1-3.03.2017

Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych.

 1. Psonka

8.03.2017

środa

Dzień Kobiet.

Wystawa prac plastycznych i literackich.

Wychowawcy klas nauczyciel plastyki, nauczyciele świetlicy

Termin ustala komisja konkursowa UG

Turniej wiedzy pożarniczej. Etap szkolny i gminny.

K. Dyszy

M.Niedbał

11.03.2017

realizacja

10.03-piątek

Dzień sołtysa .Zaproszenie sołtysów celem poznania pracy organu pomocniczego UG.

Uczniowie klas IV-VI

  Dyrektor,

Wychowawcy klas,pedagog.

14.03.2017

wtorek

godz.16.30

Konsultacje dla rodziców.

Wszyscy nauczyciele

21.03.2017

wtorek

 

Pierwszy dzień wiosny .

Konkurs Szkolny na najładniejszą kukłę Marzanny-wystawa prac przed szkołą.

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia wychowawcze  obowiązkowe. 

 R. Urbańczyk

A. Psonka

  wychowawcy

27.03.2017

poniedziałek

 Międzynarodowy Dzień Teatru. Wyjazd do teatru edukacyjnego .

Realizacja-marzec/kwiecień 

Dyrektor, wychowawcy klas

Do końca miesiąca

31 marzec

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego.( dyrektor) 

Informacja pisemna nauczycieli o ukończonych formach doskonalenia zawodowego (do 24.03.2017).

Dyrektor 

                                                   

Marzec

 Turniej Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Etap powiatowy. 

Dyrektor, A. Tokarska, R. Lebiocka,

 

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialny

Kwiecień

 

 2 kwietnia 2017.

 

Międzynarodowy Dzień Książek dla dzieci.

Czytanie literatury  dla dzieci. Wieczorki literackie.

Realizacja 4-11.04.2016

wychowawcy

3-10.04.2017

Konkurs ozdób wielkanocnych.

Wychowawcy klas, nauczyciel plastyki, wychowawcy świetlicy 

10.04.2017

Poniedziałek

godz. 16.30

Konsultacje dla rodziców.

Wszyscy nauczyciele

13.04-18.04.2017 r

Wisenna przerwa świąteczna.

 

18-21.04. 2017. 

Konkurs „Mistrz ortografii kl. IV-VI”.

A. Psonka, B. Kukuła

   20.04.2017

czwartek

 Dzień otwarty. Promocja szkoły.

Zaproszenie klas „0” do szkoły.

R. Urbańczyk

E. Urban

Nauczyciele kl. I – II

  28.04.2017

piątek

Realizacja

24-28.04 

 Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Wystawa prac –Konkurs ekologiczny.

T, Kusaj, M .Niedbał

28.04.2017

piątek

Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Święta Pracy, Święta Flagi Rzeczpospolitej.

T. Kusaj,

Zespół humanistyczny

Kwiecień

Ustala Komenda Policji Będzin 

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Etap okręgowy.

Dyrektor,  A. Tokarska, R. Lebiocka,.

 

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialny

Maj

Maj 

 

 Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy- lekcje w bibliotece.

A. Psonka ,wychowawcy

4.05.2017

czwartek

 Dzień strażaka.

Spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej w Mierzęcicach -klasy I-III 

E. Urban

Wychowawcy klas I-III

  do 9.05.2017

  wtorek

Wstępne informacje nauczycieli skierowane do uczniów  o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania proponowane na zakończenie roku.  

Wychowawcy . nauczyciele wszystkich przedmiotów.

18.05.2017

czwartek

 

Wywiadówka.

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

Powiadomienia wysyłane listem poleconym do rodziców, którzy nie stawili się na wywiadówkę. 

Wychowawcy

 16.05.2017

wtorek 

Konferencja RP- informacja  o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów, z zachowania i przewidywanych ocenach niedostatecznych.

Wychowawcy, nauczyciele.

 do 31.05.2017

Test wiadomości i umiejętności w klasach III

R. Urbańczyk

E. Urban

 26.05.2017

piątek

 Dzień Matki – konkurs ,,Dla Ciebie Mamo !”. Wystawa prac.

 

Wychowawcy klas, nauczyciel plastyki

 

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialny

Czerwiec

  1.06.2017

czwartek

 

Dzień Dziecka.

 Konkurs ,,Mam hobby”.

 Udział uczniów w pokazie swoich umiejętności

 i   zamiłowań.

 Odkrywanie talentów. 

Wychowawcy, Pedagog

3.06.2017

realizacja 2.06 - piątek 

Dzień dobrej oceny.

Przewodniczący klas, uczniowie.

 od 1.06.2017 

Powołanie komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Dyrektor

Do 09.06.

2017

piątek

Termin wystawiania ocen na koniec roku szkolnego. Informacja dla uczniów i rodziców.

Powiadomienie pisemne rodziców o ocenach niedostatecznych i procedurach odwoławczych oraz procedurach organizacyjnych egzaminu poprawkowego.

Nauczyciele, wychowawcy

 14.06.2017

środa 

Konferencja klasyfikacyjna.

Powiadomienie rodziców o ewentualnych ocenach niedostatecznych i braku promocji do następnej klasy

Dyrektor szkoły, wychowawcy ,pedagog, wszyscy nauczyciele.

od 21-29.06

Wycieczki klasowe. Zaplanowanie z rodzicami we wrześniu 2016 roku. 

Wychowawcy.

    23.06.

2017

piątek 

Dzień ojca. Konkurs literacki i plastyczny.

 Wystawa prac.

Przewodniczący klas, wychowawcy.

13.06.2017

Wyznaczenie terminów egzaminów poprawkowych. Powołanie komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy. 

Dyrektor

do 08.06.2017

Przekazanie uczniom wykazu zestawu podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

wychowawcy

23.06.2017

piątek.

 Zakończenie Roku Szkolnego 2016/17 

Dyrektor, wszyscy nauczyciele.

26.06.2017

poniedziałek 

Konferencja podsumowująca.

 

Dyrektor , wszyscy nauczyciele.

 

Lipiec, sierpień 2017

 

 do 27.06.2017 

wtorek

 Spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców.

Dyrektor.

 Przez okres wakacji

 Powołanie dyrektora szkoły na członka Komisji Kwalifikacyjnej nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Organ prowadzący,

Kuratorium Oświaty.

 Przez okres wakacji 

Przygotowanie dokumentacji i budynku do nowego roku szkolnego.

Dyrektor.