Zaloguj

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1254348

PROCEDURA

ORGANIZACJI NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1

W MIERZĘCICACH

 

Powyższa procedura reguluje zasady i tryb organizowania nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.

§ 1. Podstawa prawna:

 1.  art. 71b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 2.  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 172, poz. 1072);
 3.  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

§ 2.

Cel:

 1. Ujednolicenia zasad organizacji nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.

§ 3.

Definicja.

Nauczanie indywidualne jest formą realizacji obowiązku szkolnego oraz nauki w szkole podstawowej.

Nauczanie indywidualne organizuje się dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

§ 4. Zakres.

Procedura obowiązuje wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.

§ 5. Zasady ogólne.

Wynikają z przepisów prawa oświatowego dotyczących nauczania indywidualnego

  1. Poradnia psychologiczno - pedagogiczna na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.
  2. Organem odpowiedzialnym za organizację nauczania indywidualnego jest dyrektor szkoły.
  3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), organizuje nauczanie indywidualne ucznia (załącznik nr 1), posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Zgodnie z art. 71b ust. 5c i 5d ustawy o systemie oświaty, nauczanie indywidualne dyrektor szkoły organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym, w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Dyrektor szkoły organizując nauczanie indywidualne, przestrzega zapisów rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu organizowania nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży oraz innych przepisów prawa oświatowego, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania, w szczególności w zakresie: 
   • przydzielania godzin nauczania indywidualnego nauczycielom z wymaganymi kwalifikacjami,
   • tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych nauczania indywidualnego.
  5.  Organizując nauczanie indywidualne dyrektor szkoły uwzględnia konieczność zapewnienia uczniowi realizację wybranych zajęć edukacyjnych wynikających ze szkolnego planu nauczania. Uczeń może być, na podstawie odrębnych przepisów, zwolniony z uczestnictwa z zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki/technologii informacyjnej.
  6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia nauczania indywidualnego, dyrektor szkoły może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków miejsca, w którym są organizowane zajęcia nauczania indywidualnego
  7. Zajęcia nauczania indywidualnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub w szkole. Zajęcia nauczania indywidualnego mogą być organizowane w szkole w zakresie określonym w orzeczeniu, w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
  8. Na podstawie dostarczonego orzeczenia, dyrektor szkoły opracowuje organizację nauczania indywidualnego .Dokument powinien zawierać:
    • Imię i nazwisko ucznia;
    • Datę jego urodzenia;
    • Oznaczenie typu szkoły oraz klasę, do której uczeń uczęszcza;
    • Numer orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego;
    • Określenie okresu czasu organizacji nauczania indywidualnego, wynikające z orzeczenia oraz powodu, dla którego jest ono organizowane;
    • Miejsce realizacji nauczania indywidualnego;
 1. W przypadku uczniów których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w zakresie określonym w orzeczeniu, organizację nauczania indywidualnego z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole oraz formy uczestnictwa w życiu szkoły. Godziny zajęć edukacyjnych realizowanych z oddziałem w szkole nie są wliczane do godzin nauczania indywidualnego.
 2. Ustalona przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, organizacja indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub nauczania indywidualnego stanowi podstawę do wydania przez dyrektora szkoły decyzji  w sprawie organizacji nauczania indywidualnego.
 3. Dyrektor szkoły organizuje nauczanie indywidualne bez zbędnej zwłoki.
 4. Godziny nauczania indywidualnego są wliczone do pensum nauczyciela i płatne są jak każda godzina ponadwymiarowa danego nauczyciela.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór wniosku rodziców o (prawnych opiekunów) o nauczanie

indywidualne;

 Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o nauczanie indywidualne

 

…………………………………………………….                                                          Miejscowość, dnia ……………………

(imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)

...............................................................

...............(adres zamieszkania) 

…………………………………………

.............(telefon kontaktowy) 

 

 

 

 
  Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki Nazwa Szkoły  
     
 

W związku z faktem wydania przez …………………………………………………………..……....

                                                  (nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej)

 
  orzeczenia nr: …………………………… o potrzebie nauczania indywidualnego mojego dziecka  
 

…………………………………………………………………………………………………………........

(imię i nazwisko, klasa)

 
  wnioskuję o zorganizowanie tej formy nauczania w okresie od ………………  do ………….........     .  
     
 

 

 

..…………………………………………….

 (podpis rodziców / prawnych opiekunów)