Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1262933

Szkolny System Bezpieczeństwa 

Część pierwsza

 

  

Bożena Jach - dyrektor szkoły 

Zatwierdziła Rada Pedagogiczna

i pracownicy szkoły

 

Zatwierdziła Rada Rodziców

 

Dnia 10.09.2012 rok

 

 

Dnia 10.09.2012 rok

Spis treści.  

 1. Postępowanie wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego.
 2. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o wagary.
 3. Procedura organizacji dyskotek szkolnych.
 4. Postępowanie w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń używający wyrobów tytoniowych.
 5. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 6. Postępowanie w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje się substancja przypominającą wyglądem narkotyk.
 7. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
 8. Postępowanie w przypadku przejawów demoralizacji ucznia.
 9. Postępowanie w przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego lub przestępstwa.
 10. Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.
 11. Postępowanie dyrektora szkoły, w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.
 12. Postępowanie w przypadku zachowań agresywnych ucznia wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
 13. Postępowanie w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia społecznego (szkolnego).
 14. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji.
 15. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
 16. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia.
 17. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia poczucia bezpieczeństwa.
 18. Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych.
 19. Podejrzenie samobójstwa.
 20. Postępowanie w przypadku znalezienia na terenie szkoły niebezpiecznych materiałów (broni, materiałów wybuchowych)
 21. Postępowanie w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego (wskazówki do prowadzenia rozmów ze zgłaszającym o podłożeniu bomby)
 22. Postępowanie w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty.

 

Szkolny System Interwencji

  1. Założenia:

 • Działanie w ramach prawa (prawo zewnętrzne i wewnętrzne szkoły)
 • Angażowanie osób kompetentnych
 • Wykonywanie przez wszystkich swoich obowiązków
 • Przestrzeganie ustalonych kolejności i form działania
 • Niezakłócanie przebiegu realizacji zadań szkoły

  2. Cele systemu interwencji:

 • Bezpieczeństwo osób związanych ze szkołą
 • Pomoc w wychodzeniu z sytuacji kryzysowej
 • Zapobieganie zdarzeniom krytycznym

  3. Zadania systemu interwencji:

 • Eliminacja lub zmniejszenie poziomu zagrożenia bezpieczeństwa
 • Umożliwienie uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły wykonywania ich obowiązków

   4. Zadania szczegółowe:

 • Wyeliminowanie wagarów
 • Poprawa jakości kontaktów rówieśniczych w zakresie kultury słowa
 • Wyeliminowanie bójek, jako metod rozwiązywania konfliktów
 • Zapobieganie nałogom- a w szczególności paleniu papierosów i spożywania napojów alkoholowych
 • Poprawa poziomu pracy własnej ucznia (przygotowywanie się do lekcji, odrabianie prac domowych)
 • Eliminacja ewentualnych przypadków zażywania narkotyków
 • Ograniczenie przebywania na terenie szkoły osób niepożądanych i nieuprawnionych
 • Wyeliminowanie ewentualnego rozprowadzania narkotyków na terenie szkoły
 • Eliminacja niebezpiecznych zachowań uczniów (bieganie po korytarzach szkolnych)
 • Poprawa klimatu szkoły
 • Zwiększenie poziomu zaangażowania rodziców w życie szkoły
 • Poprawa frekwencji na wywiadówkach z rodzicami
 • Poprawa wymiany informacji (rzetelność i szybkość) między szkołą a rodzicami

  5. Podmioty systemu:

 • Zidentyfikowane grupy zagrożenia
 • Uczeń
 • Rodzic
 • Grupa rodziców
 • Nauczyciel
 • Zespół nauczycieli
 • Rada Pedagogiczna
 • Dyrektor
 • Zespół kierowniczy szkoły
 • Zespół administracji i obsługi szkoły
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski
 • Pedagog szkolny
 • Higienistka szkolna
 • Koordynator ds. bezpieczeństwa

  6. Narzędzia systemu:

 • Obserwacje
 • Monitoringi
 • Rozmowy
 • Umowy
 • Kontrakty
 • Debaty
 • Komunikaty
 • Uchwały
 • Zarządzenia
 • Nadawanie uprawnień
 • Przekazywanie spraw instytucjom zewnętrznym

 

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.


   W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa substancji psychoaktywnych, przejawia zachowania świadczące o demoralizacji (narusza zasady współżycia społecznego, popełnił czyn zabroniony, systematycznie uchyla się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, bierze udział w działalności grup przestępczych) nauczyciel powinien podjąć następujące działania.

 

 

 

POSTĘPOWANIE, GDY UCZEŃ NA TERENIE SZKOŁY NARUSZA ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO, POPEŁNIA CZYNY ZABRONIONE

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły (rodzic) przekazuje uzyskaną informację wychowawcy ucznia.
 2. Wychowawca informuje pedagoga i dyrekcję szkoły.
 3. Wychowawca wzywa rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje uzyskaną informację, przeprowadza rozmowę z rodzicami i w ich obecności z uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji wychowawca zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, a jego rodziców/prawnych opiekunów do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
 4. Jeżeli rodzice/opiekunowie odmawiają współpracy lub oddziaływania wychowawcze szkoły nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji nieletniego, szkoła pisemnie powiadamia sąd rodzinny lub Policję.

 

Podstawa prawna:

 1. Dz.U.nr 10 z 2002r. Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych statutów placówek oświatowych z dnia 31 stycznia 2002r. § 2 ust.1 pkt.1
 2. Dz.U.nr 26 z 2003r. Rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem z dnia 31 stycznia 2003r.

 

OGÓLNE PROCEDURY W PRZYPADKU NAGANNYCH ZACHOWAŃ NIEZGODNYCH Z REGULAMINEM SZKOŁY:

 

 1. Ustne upomnienie nauczyciela lub wychowawcy klasy,
 2. Upomnienie nauczyciela lub wychowawcy klasy wobec klasy lub szkoły, wpis do dziennika .
 3. Upomnienie dyrektora,
 4. Nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów z powiadomieniem rodziców,
 5. Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach szkolnych,
 6. Zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 7. Spotkanie zespołu wychowawczego z uczniem i jego rodzicami,
 8. Przeniesienia do równoległej klasy w swojej szkole,
 9. Obniżenie oceny z zachowania,
 10. W uzasadnionych przypadkach rażącego łamania postanowień Statutu Szkoły dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 

Uczeń ma prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni od daty ukarania poprzez:

 • Ustną prośbę do nauczyciela lub wychowawcy klasy,
 • Ustną lub pisemną prośbę do dyrektora szkoły,
 • Zwrócenie się do samorządu klasowego, szkolnego lub rady pedagogicznej o poręczenie,

odwołanie w formie pisemnej przekazane zostaje do dyrektora szkoły przez wychowawcę klasy.

 

POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD REALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

 1. Nauczyciel systematycznie nadzoruje frekwencję uczniów
 2. Odnotowuje każdą nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych.
 3. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecność dziecka w terminie ustalonym w systemie oceniania zachowania.
 4. Nie stosuje się usprawiedliwień nieobecności przypadających w różnych dniach miesiąca, pojedynczych godzin (tzw. usprawiedliwienia wszystkich nieobecności).
 5. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie, wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego.
 6. Pedagog szkolny podejmuje próbę nawiązania kontaktu z prawnymi opiekunami ucznia. Informacja może być przekazana telefonicznie, listownie lub osobiście - fakt ten należy odnotować w dokumentacji pedagoga; rodzice mogą też być poproszeni o zgłoszenie się do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka (załącznik nr 1).
 7. Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności ucznia poprzez:
  1. Rozmowę z rodzicami ucznia na terenie szkoły,
  2. Wywiad w domu rodzinnym ucznia, we współpracy z wychowawcą, pracownikami socjalnymi , kuratorem sądowym / policjantem - inspektorem ds. nieletnich.
  3. Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania zaradcze w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia.
  4. W przypadku braku współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami, a wychowawcą dotyczącej długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach (brak kontaktu telefonicznego i osobistego: rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkanie indywidualne, nie odbiera telefonów i informacji na piśmie) rodzic otrzymuje przesłaną listem poleconym informację od Dyrektora szkoły zawierającą:
   1. stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego,
   2. wezwanie do osobistego stawienia się w szkole i wyjaśnienia zaistniałej nieobecności dziecka
   3. nakaz posyłania dziecka do szkoły w wyznaczonym terminie
   4. informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.
   5. W przypadku, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, Dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego.
   6. Dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich, gdy obserwuje się brak współpracy rodziców w rozwiązaniu tego problemu lub gdy szkoła wykorzysta wszelkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych i nie przyniosą one oczekiwanego rezultatu. Może również, w trosce o bezpieczeństwo ucznia- zawiadomić policję o niespełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego oraz braku kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami- z prośbą o ustalenie miejsca pobytu dziecka (załącznik nr2).
   7. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

 

Procedura postepowania wobec ucznia uchylajacego się od realizowania obowiązku szkolnego jest zgodna z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.

1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104;z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42,poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292)


 

Załącznik nr 1

Pan/i..........................................

Upomnienie

w sprawie nieregularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne

Wobec tego, że Pana/i syn/córka..............................................................................

nie uczęszcza do szkoły, a tym samym nie wypełnia obowiązku szkolnego określonego postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292)

wzywa się Pana/nią do regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne.

Niepodjęcie przez dziecko nauki w terminie siedmiodniowym spowoduje zastosowanie wobec Pana/i środków przymusowych przewidzianych w art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucji w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z późn. zm.) poprzez nałożenie grzywny, w celu przymuszenia, w wysokości 5000,00 zł (pięciu tysięcy), która może być nakładana wielokrotnie do kwoty 10 000,00 zł (dziesięciu tysięcy).


 

Załącznik nr2

  

Wniosek

o wszczęcie egzekucji administracyjnej

Dyrektor szkoły......................................... w                    na podstawie art. 120 i 121 ustawy o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1996 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z późn. zm.) wnioskuje o wszczęcie egzekucji administracyjnej w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego przez ucznia/uczennicę

W załączeniu:

-    tytuł wykonawczy

-    dowody doręczenia upomnień


 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O WAGARY

 

 1. Powiadomienie rodziców o powtarzających się nieobecnościach ucznia.
 2. Wezwanie rodziców ucznia w celu ustalenia przyczyn opuszczania zajęć szkolnych przez dziecko.
 3. Poinformowanie, że za obowiązek szkolny swojego dziecka odpowiadają rodzice.
 4. Rozmowy motywująco - wychowawcze z uczniem.
 5. Jeżeli postępowanie w sprawie opuszczania lekcji szkolnych na płaszczyźnie: SZKOŁA - RODZIC - UCZEŃ okaże się nieskuteczne sprawa zostaje skierowana do:
  • Organu Prowadzącego i Nadzorującego (Urząd Gminy).
  • Policji.
  • Sądu

 

PROCEDURA ORGANIZACJI DYSKOTEK SZKOLNYCH

 Dyskoteka jest imprezą szkolną wynikająca z zgłoszenia dyrektorowi przez Samorząd uczniowski chęci organizacji dyskotek

 1. Uczestniczą w niej tylko uczniowie danej szkoły.
 2. Jest organizowana na terenie szkoły dla uczniów całej szkoły lub poziomu klas.
 3. Za organizację odpowiada wyznaczony nauczyciel lub grupa nauczycieli.
 4. Dyskoteka odbywa się w wyznaczonym czasie. Bezpieczny powrót ucznia do domu zapewniają rodzice.
 5. Opiekun samorządu opracowuje harmonogram dyżurów podczas dyskoteki.
 6. W dyżurach podczas organizowanych dyskotek w szkole biorą udział wszyscy nauczyciele i wyznaczeni przez dyrektora pracownicy obsługi.
 7. Monitorowane są wszystkie newralgiczne punkty szkoły (toalety, korytarze, wnęki, szatnie, itp.)
 8. Na dyskotece obowiązuje zmiana obuwia. Obowiązuje obuwie szkolne. Brak zmienionych butów powoduje zakaz wstępu na dyskotekę.
 9. Przedmioty wartościowe wnoszone są na własną odpowiedzialność.
 10. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające zdrowiu uczestników imprezy (m.in. wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy wyposażenia).
 11. W czasie dyskoteki uczniowie zachowują się zgodnie z przyjętymi normami społecznymi (brak agresji, wulgaryzmów).
 12. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania. Wyjście z budynku szkoły jest równoznaczne z rezygnacją z dyskoteki i udaniem się do domu.
 13. W przypadku stwierdzenia zachowań ryzykownych u ucznia bądź grupy uczniów uruchamiana jest właściwa procedura postępowania.
 14. Uczeń łamiący regulamin otrzymuje zakaz uczestnictwa w kolejnych dyskotekach oraz stosowane są wobec niego zapisy szkolnego systemu kar i nagród.
 15. W przypadku wtargnięcia osób trzecich na teren szkoły podczas dyskoteki zawiadamiana jest niezwłocznie policja.

  16.   W razie wystąpienia zachowań zagrażających bezpieczeństwu uczniów dyrektor ma prawo przerwać dyskotekę.

  17.   Uczniowie, którzy zostali ukarani przez wychowawcę zakazem uczestnictwa w dyskotece lub naganą Dyrektora Szkoły nie mogą brać udziału w szkolnych dyskotekach.

   18.   W przypadku ciągłej niesubordynacji uczniów podczas dyskotek lub zaistnienia czynu zagrażającego bezpieczeństwu w szkole dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu organizacji dyskotek i zabaw szkolnych na czas określony, rok szkolny lub do odwołania.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ UŻYWAJĄCY WYROBÓW TYTONIOWYCH

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem i stosuje karę regulaminową w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 3. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z rodzicami.
 4. Uczeń, rodzice i wychowawca lub pedagog szkolny podpisują kontrakt.
 5. Wychowawca monitoruje respektowanie postanowień kontraktu.
 6. W przypadku braku poprawy i dalszej demoralizacji dyrektor szkoły informuje sąd do spraw nieletnich.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest powiadomić o swoich podejrzeniach wychowawcę klasy.

 1. Odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać go samego; stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 2. Wezwać pomoc medyczną w celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
 3. Zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 4. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku twierdzenia stanu nietrzeźwości policja może przywieźć ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 5. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu albo narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o tym policje lub sąd rodzinny.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ WYGLĄDEM NARKOTYK

 1. Nauczyciel z zachowaniem środków ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji i próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo należy znaleziona substancja.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.
 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją.

Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

 1. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 2. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policje, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancje i zabiera ją do ekspertyzy.
 3. Jeżeli uczeń wyda substancje dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją policji. Podejmuje próby ustalenia, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancje. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładna notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

Zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest:

 • posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • wprowadzanie do obrotu środków odurzających,
 • udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia,
 • wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.
 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZEJAWÓW DEMORALIZACJI UCZNIA

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć poniższe kroki:

 1. Przekazać informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca lub pedagog wzywa do szkoły rodziców ucznia i:
 • przekazuje im uzyskaną informacje,
 • przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności,
 • w przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem,
 • w toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym
 1. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.
 2. Podobnie, w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIA CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny

 1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
 2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
 4. Powiadomienie rodziców ucznia- sprawcy.
 5. Niezwłoczne powiadomienie policji, w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.
 6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazania ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając, porzuca go, lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

 

 

POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO

 1. Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń.
 2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
 3. Powiadomienie rodziców ucznia (podać zwięzły opis zdarzenia, aktualny tan fizyczny i psychiczny ofiary, działania, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia poszkodowanemu bezpieczeństwa). Rodzice muszą osobiście odebrać dziecko ze szkoły.
 4. Niezwłoczne wezwanie policji, w przypadku, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 

POSTĘPOWANIE DYREKTORA SZKOŁY, W PRZYPADKU, GDY POLICJA DOKONUJE ZATRZYMANIA NIELETNIEGO SPRAWCY CZYNU KARALNEGO PRZEBYWAJĄCEGO NA ZAJĘCIACH W SZKOLE

 1. Funkcjonariusz policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje legitymację służbową.
 2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem sporządzenia własnej dokumentacji.
 3. Policjant informuje dyrektora szkoły o przyczynie zatrzymania ucznia.
 4. Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawa, np. przesłuchanie, okazanie.
 5. Policja informuje rodziców nieletniego o wykonywanych czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu policji celem uczestniczenia w czynnościach.
 6. Dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach względem ich dziecka przez policję. W przypadku braku kontaktu telefonicznego sporządza pisemną informacje i przesyła do miejsca ich zamieszkania.
 7. Jeżeli rodzice nie mogą uczestniczyć w przesłuchaniach nieletniego, dyrektor wyznacza nauczyciela / pedagoga szkolnego do uczestnictwa w czynnościach, które są przeprowadzane w szkole lub w jednostce policji.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH UCZNIA WOBEC NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY

 1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasowego.
 2. W obecności pracowników wymienionych w pkt 1 procedury uczeń odbywa z nimi rozmowę wstępną.
 3. Jeżeli uczeń nie działał pod wpływem środków odurzających, procedura przebiega następująco jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia i dotyczy:
 • wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji,
 • uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,
 • rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,
 • jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach;4.

   4.  Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:

 • wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji,
 • uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,
 • uczeń otrzymuje naganną ocenę z zachowania,
 • rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,
 • sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana także przez rodziców/ prawnych opiekunów ucznia,
 • szkoła kieruje pismo do Sądu Rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania,
 • jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, on także zostaje poinformowany o zaistniałych okolicznościach;

Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie środków, do skierowania do ośrodka włącznie, a do kuratora oświaty kieruje wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu 14 dni od jej zaistnienia.

Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących i jest mu nadany numer. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia o tym rodziców.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA SPOŁECZNEGO (SZKOLNEGO)

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który uzyska informację o dewastacji lub stwierdzi dewastację mienia przez ucznia:

 1. Ustala okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy z osobą informującą o zaistniałym fakcie oraz oglądu sytuacji w miejscu zaistnienia szkody.
 2. Informuje o fakcie dyrektora szkoły
 3. Podejmuje próbę ustalenia sprawcy oraz oszacowania wartości szkody; w uzasadnionych przypadkach dyrektor powiadamia policję.
 4. W przypadku nie budzącego wątpliwości ustalenia sprawcy szkody wychowawca lub dyrektor szkoły wzywa do szkoły jego rodziców/opiekunów prawnych.

 

PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCANIU TOKU LEKCJI

Poprzez zakłócanie toku lekcji rozumieć należy wszystkie działania uczniów uniemożliwiające normalną realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej.

Zakłócenie toku lekcji może być także wynikiem zagrożenia powstałego w sali bądź poza nią, niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniami uczniów przebywających w sali.

 1. Jeżeli zachowanie pojedynczego lub kilku uczniów nie pozwala na normalną realizację zajęć, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego z informacją do pedagoga szkolnego, a w przypadku jego nieobecności w miejscu urzędowania, do sekretariatu szkoły. Sekretariat niezwłocznie informuje dyrekcję o zaistniałej sytuacji.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia może również skorzystać w tej sytuacji z pomocy pracownika niepedagogicznego, który jest zobowiązany takiej pomocy udzielić.
 3. Pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się w miejsce wskazane przez nauczyciela i ustalenia sprawców zakłócenia, a w razie konieczności wyprowadzenia sprawców do innego pomieszczenia w tym do pokoju pedagoga lub gabinetu dyrektora.
 4. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniem (uczniami) rozmowę dyscyplinującą i ustala konsekwencje zachowania, w zależności od popełnionego czynu.
 5. Jeżeli czyn ucznia był poważnym naruszeniem szkolnych zasad, wychowawca na wniosek pedagoga powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu.
 6. Jeżeli uczeń rażąco złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoły i wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły.
 7. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku zajęć były czyny określone w innych procedurach, procedury te stosuje się odpowiednio.

Podczas wypełniania niniejszej procedury nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie dopuścili się wykroczenia).

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE:

 1. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego.
 2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów szkolnych ucznia.
 3. Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.
 4. Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia wraz z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica.
 5. Dyrektor we współpracy z wychowawcą klasy przeprowadza diagnozę problemów wychowawczych i emocjonalnych ucznia.
 6. Wychowawca występuje do rodzica zgłaszając potrzebę przeprowadzenia badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.
 7. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, a dotyczącego ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.
 8. Na najbliższej konferencji Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje członków Rady o zaistniałym problemie i przedstawia podjęte działania.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA:

 1. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie.
 2. Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając uwagę na przeprowadzenie przez rodziców rozmowy z dzieckiem na temat przestrzegania praw człowieka, budowania pozytywnych relacji międzyludzkich.
 3. Zwraca się z prośbą o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły: przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego
 4. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca w porozumieniu z rodzicami dziecka kieruje je na badania psychologiczne, w celu otrzymania dalszych wskazówek dot. prowadzenia ucznia.
 5. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA

 

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów (bójka, pobicie) jest zobowiązany do:

 1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.
  • Rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary,
  • Zgłosić fakt do wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności w szkole do dyrektora,
  • Zaprowadzić ucznia do pielęgniarki szkolnej a w przypadku jej nieobecności udzielić poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy, jeżeli takiej wymaga.
 2. Wychowawca przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zdarzeniu agresywnym celem ustalenia przyczyn - konfrontacji zdarzenia.
 3. Wychowawca natychmiast wzywa do szkoły rodziców uczniów (zarówno sprawcy jak i ofiary zdarzenia).
 4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje uwagę do dziennika bądź też naganę wychowawcy klasy.
 5. Z rozmowy z uczniem i rodzicem pedagog szkolny sporządza notatkę, którą podpisuje zarówno uczeń, jaki i rodzic, a następnie zapisuje fakt agresji w teczce indywidualnej agresora.
 6. W przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej dyrektor szkoły zgłasza sprawę agresji fizycznej na policję celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec agresora.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są one zajęciami planowymi, czy też nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego prowadzącego dane zajęcia.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt sportowy, urządzenia techniczne, pomoce naukowe oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie zajęć, a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia nie ma prawa z nich korzystać w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący natychmiast powiadamia dyrektora szkoły lub jego zastępcę, a w razie ich nieobecności osobę zastępującą.

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, nie wymagającego interwencji lekarza (powierzchniowe zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.)

 1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu pielęgniarki szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który uległ wypadkowi o charakterze lekkim odprowadzić może inny uczeń lub pracownik obsługi szkolnej (np. p. sprzątaczka).
 2. W razie nieobecności pielęgniarki- ucznia należy odprowadzić do sekretariatu szkoły, gdzie pomocy udziela osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie..
 3. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły lub sekretarza szkoły.
 4. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania.
 5. Osoba udzielająca pierwszej pomocy ma obowiązek upewnić się, czy uczeń nie jest chory na hemofilię lub cukrzycę, bądź inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.
 6. Zdarzenia powyższe nie wymagają wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu powypadkowego.

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza:

 1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń wymaga specjalistycznej pomocy należy doprowadzić go do gabinetu pielęgniarki szkolnej lub wezwać ją na miejsce zdarzenia.
 2. W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe oraz powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły, sekretarza szkoły lub pedagoga szkolnego.
 3. Do czasu przybycia pielęgniarki lub pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.
 4. Dyrektor szkoły lub jego zastępca powiadamia o wypadku rodziców ucznia oraz inspektora BHP.
 5. Celem ustalenia okoliczności wypadku powołana komisja bada przyczyny jego powstania.
 6. Z prac komisji spisywany jest protokół, który powinien zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń .protokół sporządza inspektor BHP.
 7. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

PODEJRZENIE SAMOBÓJSTWA

 

 1. Zaufaj swojemu podejrzeniu, że młody człowiek może przejawiać skłonności samobójcze.
 2. Powiedz mu, że obawiasz się o niego i staraj się go wysłuchać.
 3. Zadawaj pytania bezpośrednie. Nie obawiaj się pytać wprost, czy myśli o samobójstwie, a jeśli tak, to czy je zaplanował.
 4. Staraj się nie okazywać, że to, co słyszysz, jest dla ciebie szokujące. Unikaj dyskusji o tym, czy samobójstwo jest dobre, czy złe ani nie prowadź poradnictwa, jeżeli nie masz do tego kwalifikacji. Nie przyrzekaj, że zachowasz zamiary dziecka w tajemnicy, ponieważ może okazać się to niewykonalne.
 5. Nie pozostawiaj dziecka samego, jeżeli uważasz, że zagrożenie samobójstwem ma charakter bezpośredni. Zapewnij dziecko, że coś z tym można zrobić, że jego samobójcze pragnienia nie są lekceważone i że czasem zagrożenie najprawdopodobniej minie.
 6. Zapewnij sobie pomoc specjalisty, terapeuty lub innej odpowiedzialnej osoby dorosłej. Wytłumacz dziecku, że pomoc jest w zasięgu ręki i że niezbędne jest zwracanie się o tę pomoc w sposób bezpośredni, kiedy tylko pragnienie samobójstwa staje się silne.
 7. Upewnij się, że dziecko jest bezpieczne i że osoby dorosłe odpowiedzialne za nie zostały powiadomione i zajęły się nim.
 8. Kiedy wydaje ci się, że dziecko uporało się z ostrą fazą kryzysu, śledź uważnie jego dalsze postępy. Wiele osób popełniło samobójstwo po tym, kiedy już wydawało się, że są odnowione i wzmocnione.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY NIEBEZPIECZNYCH MATERIAŁÓW (BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH)

 

 1. Należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom - w przypadku zagrożenia przeprowadzić ewakuacje osób i mienia.
 2. Uniemożliwić dostęp osób postronnych do przedmiotów.
 3. Wezwać policję.
 4. Poinformować siły policyjne o rozkładzie pomieszczeń w obiekcie i o ich wyposażeniu oraz umieszczeniu tego wyposażenia.
 5. Pod żadnym pozorem nie dotykać i nie przemieszczać podejrzanych niebezpiecznych przedmiotów lub ładunków.
 6. Zachować spokój i opanowanie, nie dopuścić do paniki.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

(WSKAZÓWKI DO PROWADZENIA ROZMÓW ZE ZGŁASZAJĄCYM O PODŁOŻENIU BOMBY).

 1. Zachować spokój i nie odkładać słuchawki.
 2. Natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.
 3. Podczas rozmowy starać się uzyskać od zgłaszającego jak najwięcej informacji.
 4. Tak prowadzić rozmowę, aby stworzyć możliwość zidentyfikowania sprawcy, chociaż w przybliżeniu.
 5. Należy ocenić czas przyjęcia ostrzeżenia, płeć dzwoniącego, akcent, stan - pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, tło rozmowy, itp.
 6. Należy dążyć do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:
  • Czy Pan/Pani podłożyła bombę?
  • Kiedy bomba wybuchnie?
  • Gdzie jest w tej chwili bomba?
  • Jak bomba wygląda?
  • Jakiego typu jest to bomba?
  • Co spowoduje wybuch?
  • W którym miejscu bomba jest umieszczona?
  • Dlaczego Pan/Pani podłożyła bombę?
  • Skąd Pan/Pani telefonuje?
  • Gdzie Pan/Pani się w tej chwili znajduje?
  • Jak się Pan/Pani nazywa?
 7. Nie należy rozpowszechniać samowolnie informacji o otrzymanym zgłoszeniu o podłożeniu bomby; może to spowodować panikę wśród personelu lub osób postronnych, co utrudni działania policji oraz ewentualna ewakuację.
 8. Osoba przyjmująca zgłoszenie staje się świadkiem zdarzenia i będzie na te okoliczność przesłuchiwana przez policję.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OTRZYMANIA PODEJRZANEJ PACZKI LUB KOPERTY

 1. Nie wolno opróżniać zawartości wszelkich podejrzanych przesyłek, nie przenosić paczki lub koperty.
 2. Nie wolno wdychać oparów, dotykać sprawdzać smaku, przypatrywać się z bliska.
 3. Należy umieścić ja w jednym, a następnie drugim plastikowym worku, szczelnie je zamykając (zawiązać, zakleić taśmą).
 4. Powiadomić policję lub straż pożarną.
 5. Cechy charakterystyczne dla niebezpiecznych przesyłek:
  • twarda koperta,
  • otwory w kopercie,
  • nierównomierne rozłożenie wagi,
  • wewnętrzna koperta,
  • wystające druty lub folia,
  • zapach,
  • podejrzane opakowanie,
  • tłuste plamy, zaolejenia, przebarwienia,
  • emitowane dźwięki.
  • odręczny lub nieczytelny adres,
  • nieprofesjonalnie napisany adres,
  • zastrzeżenia (poufne, do rąk własnych itp.
  • zawyżona opłata,
  • błędy ortograficzne,
  • brak adresu nadawcy (brak jakichkolwiek znaków, kto może być nadawcą)

Pozostałe podstawy prawne stosowanych procedur:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z / oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą /.
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/.
 4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./
 5. Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania demoralizacji
 6. przestępczości nieletnich.
 7. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/.