Zaloguj

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1254346

Od siebie trzeba chcieć dużo i ludziom dać najwięcej”

Stanisław Witkiewicz

 

Szkolny Program Wychowawczy

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach

 

Obowiązuje od 01.09.2016 roku

 

Spis treści

 

 1. Misja Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach
 2. Główne cele pracy wychowawczej
 3. Model wychowawczej koncepcji szkoły
 4. Powinności wychowawcze każdego nauczyciela
 5. Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych
 6. Powinności wychowawców klasowych
 7. Treści wychowawcze zawarte w Statucie Szkoły
 8. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami
 9. Zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym
 10. Ceremoniał i tradycje szkoły
 11. Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego
 12. Harmonogram działań pedagoga
 13. Harmonogram działań prozdrowotnych
 14. Harmonogram działań okolicznościowych
 15. Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Misja szkoły

 

„Od siebie trzeba chcieć dużo i ludziom dać najwięcej” –taka jest myśl przewodnia Szkolnego Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.

Przyjęliśmy pogląd, że „sercem działalności edukacyjnej szkoły jest to, co dzieje się w relacji: nauczyciel – uczeń/uczniowie”. Dlatego nasz program wychowawczy zakłada, że od siebie będziemy wymagać dużo. Każdy bowiem nauczyciel jest wychowawcą i każdy wpływa na zachowanie, sposób myślenia i obyczaje uczniów, którzy są głównym podmiotem edukacji. Zdajemy sobie sprawę, że nie ma wychowania bez wymagań. One otwierają nowe perspektywy, uczą jak sprostać wyzwaniom, jak nie ulegać trudnościom, jak urzeczywistniać małe i wielkie cele. Pragniemy to uświadomić naszym uczniom, by podążali dalej w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. Naszą pracą wychowawczą chcemy pokazać, jak żyć wspólnie z innymi ludźmi i „być dla drugich”.

Realizując ten program, będziemy się starać, by nasz wpływ był podporządkowany celowi ogólnemu wychowania, tj. wszechstronnemu rozwojowi osobowości ucznia.

Szczegółowe cele wychowawcze będą realizowane w czasie zajęć zintegrowanych w nauczaniu początkowym, w blokach przedmiotowych w następnym etapie kształcenia w ramach nauczania różnych przedmiotów lub w postaci odrębnych zajęć. Umożliwią one integrowanie różnych dziedzin wiedzy i doświadczenia.

Najważniejszym założeniem naszego programu wychowawczego jest, by uczeń był twórczym podmiotem. Będziemy dążyć do tego poprzez stosowanie metod aktywizujących ustnych, pisemnych i innych działań. Ukształtują one ucznia jako człowieka myślącego samodzielnie, twórczo, krytycznie i odpowiedzialnie. Zaowocuje to w jego życiu indywidualnym i społecznym, niezależnie od dalszego profilu kształcenia.

W pracy wychowawczej będziemy wspomagać i uzupełniać rodziców, którzy „posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci”. Chcemy dążyć do tego, by kierunek naszej działalności wychowawczej był zgodny z ich wolą. Poszanowanie ideałów i pozytywnych wartości wyniesionych przez ucznia z domu rodzinnego będzie podstawowym zadaniem nauczyciela – wychowawcy.

 

Model wychowawczy koncepcji szkoły obejmuje trzy kręgi tematyczne:

 1. Kim jestem? – dziecko jako jednostka.
 2. Ja i inni – dziecko w grupie.
 3. Świat wokół mnie – dziecko w środowisku kulturalno-przyrodniczym.

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach będzie człowiekiem, który: od siebie chce dużo i ludziom daje najwięcej.

Proponowany przez nas Szkolny Program Wychowawczy ma charakter otwarty i w czasie realizacji może być modyfikowany w zależności od potrzeb, a także sugestii uczniów, rodziców, nauczycieli.

 

OD SIEBIE CHCE DUŻO I DAJE NAJWIĘCEJ 

 

 

 

II. Główne cele pracy wychowawczej

 

 1. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i zdrowotnego uczniów.
 2. Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie.
 3. Kształtowanie kompetencji umożliwiających uczniom aktywne funkcjonowanie w środowisku kulturalno-przyrodniczym.

 

III. Model wychowawczej koncepcji szkoły

 

I. Nauczanie zintegrowane – „Przyjazny początek”

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci a nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój. Początek pobytu dziecka w szkole ma charakter szczególny – powinien być miejscem przyjaznego spotkania dzieci o różnym stopniu rozwoju. Zadania wychowawcze nauczyciela nie są ujmowane w podziale na klasy, ponieważ wychowanie jest procesem ciągłym. Winny one być realizowane w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) dziecka, ponieważ to dom rodzinny jest w pierwszej kolejności odpowiedzialny za wychowanie.

 

Kręgi tematyczne

Zadania i treści

Kim jestem? – dziecko jako jednostka

 1. Rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie własnych stanów emocjonalnych i uczuć; dostrzeganie swoich potrzeb i możliwości, bez nadmiernych postaw roszczeniowych; podnoszenie poczucia własnej wartości, pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.
 2. Dostrzeganie pojawiających się problemów i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji; konstruktywne dawanie sobie rady z trudnościami, panowanie nad sobą; umiejętność negocjacji z innymi.
 3. Kształtowanie umiejętności właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia ze strony osób dorosłych (w tym przemoc fizyczna, psychiczna).
 4. Kształtowanie własnej woli, by nadmiernie nie podlegać niewłaściwym wpływom.
 5. Rozwijanie potrzeby przekazywania innym swej wiedzy, bez nadmiernej zarozumiałości.
 6. Kształtowanie postaw preferujących zdrowy styl życia; rozwijanie świadomości na temat tego, jakie zachowania sprzyjają zdrowiu, a jakie mu zagrażają.
 7. Dbanie o estetykę wyglądu i stroju, przy jednoczesnym zachowaniu umiaru, bez nadmiernego przywiązywania uwagi do wystawności ubioru i bez wywyższania się nad inne dzieci, mające skromniejszy ubiór.
 8. Prezentowanie wzorów osobowych postaci rzeczywistych oraz bohaterów literackich, historycznych i filmowych.
 9. Ukazywanie, wdrażanie i zachęcanie do bezinteresowności, wdzięczności, uczciwości, szlachetności, tolerancji, lojalności, współczucia, przyjaźni, miłości, szacunku, odpowiedzialności, prawdomówności, dobra.

10. Pomaganie dziecku w akceptacji roli ucznia odpowiedzialnego za powierzone mu zadania, rozumiejącego polecenia nauczyciela i stosującego się do nich.

11. Zachęcanie do podejmowania prób samooceny oraz oceny zachowania innych osób w codziennych sytuacjach szkolnych

Ja i inni – dziecko w grupie

 1. Pomaganie dziecku w odnajdywaniu jego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie szkolnej, w nawiązywaniu bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi, we włączaniu się w zabawy i inicjowanie zabaw.
 2. Przyzwyczajanie do konstruktywnej współpracy i współdziałania w grupie i w zespole.
 3. Przyzwyczajanie do zachowań akceptowanych społecznie, do podporządkowywania się regulaminom, przyjętym zasadom i normom współżycia społecznego; wprowadzanie w kulturę bycia.
 4. Budzenie wrażliwości na problemy innych ludzi, wyrabianie odpowiedzialności za innych, zwłaszcza młodszych, słabszych, potrzebujących pomocy, cierpiących niedostatek.
 5. Ukazywanie wartości wynikających z umiejętności komunikatywnego mówienia, słuchania innych i bycia słuchanym; pokazywanie możliwości skutecznego komunikowania się w sposób niewerbalny i za pomocą gestów, mimiki, wzroku.
 6. Uświadamianie znaczenia przebaczania, przepraszania, przyznawania się do winy (ale bez nadmiernych nacisków na dzieci, dla których przyznawanie się jest zbyt trudne do zniesienia z powodów emocjonalnych).
 7. Uczulanie na akceptowanie innych osób.
 8. Tworzenie okazji do wymiany poglądów, uczenie rozwiązywania konfliktów poprzez negocjacje, dochodzenia do kompromisu.
 9. Zapobieganie konfliktom; oddziaływanie w celu zmniejszenia agresji poprzez uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji ze strony innych oraz kontrolowania zachowań.
 10. Organizowanie sytuacji zachęcających do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów.
 11. Uświadamianie konieczności poszanowania cudzej własności.
 12. Kształtowanie u dzieci właściwego stosunku do wszystkich pracowników szkoły i okazywania szacunku dla ich pracy.
 13. Uczenie właściwych zachowań na uroczystościach i zabawach szkolnych; wspólne przeżywanie świąt.
 14. Stworzenie sytuacji sprzyjających integracji rodziny ze szkołą (uczestnictwo rodzin w uroczystościach szkolnych i innych spotkaniach).
 15. Wzmacnianie i pogłębianie więzi uczuciowych dziecka z rodziną, uświadamianie jego roli w rodzinie.
 16. Rozwijanie uczuć miłości, szacunku, wdzięczności , serdeczności wobec rodziców, rodzeństwa, dziadków i innych członków rodziny.
 17. Uświadamianie dziecku konieczności respektowania indywidualnych potrzeb członków rodziny, okazywania im troskliwości (np. w czasie choroby).
 18. Uświadamianie dziecku potrzeby wykonywania swych obowiązków w gospodarstwie domowym i zachęcanie go do pomagania rodzinie.
 19. Podkreślanie wartości wspólnego przeżywania rodzinnych uroczystości i spędzania wolnego czasu

Świat wokół mnie – dziecko w środowisku kulturalno - przyrodniczym

 1. Kształtowanie postaw przyjaznych wobec zwierząt; dokarmianie zwierząt w czasie zimy, opiekowanie się zwierzętami potrzebującymi pomocy.
 2. Uświadamianie, że nie należy niepotrzebnie niszczyć roślin, zapoznanie z zasadami zachowania się w parku, w lesie, w rezerwatach przyrody itp.
 3. Kształtowanie postaw ekologicznych poprzez ukazywanie wpływu przyrody na życie człowieka, a także budzenie odpowiedzialności za jej stan; zapoznanie z zasadami ochrony przyrody.
 4. Wdrażanie do właściwego zachowania w miejscach publicznych (na ulicy, na poczcie itp.).
 5. Budzenie szacunku dla pracy ludzkiej i jej wytworów.
 6. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, więzi z rodakami, uczuć patriotycznych, poszanowania symboli narodowych i państwowych oraz kultury i tradycji narodowych.
 7. Budzenie przywiązania i szacunku do wartości kulturowych, tradycji miejscowego regionu, więzi z naszymi przodkami i ich dziedzictwem.
 8. Uświadamianie potrzeby poszanowania kultury innych narodów i grup etnicznych w Polsce i poza nią; poszanowanie dla gwar regionalnych

 

W nauczaniu zintegrowanym nauczyciele dostosowują przekazywanie odpowiedniej wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Zadania i treści realizują poprzez różnorodne formy:

 • wycieczki tematyczne,
 • apele i uroczystości szkolne,
 • konkursy szkolne i pozaszkolne,
 • spotkania filmowe, teatralne,
 • akcje charytatywne,
 • aukcje prac dzieci.

II. Nauczanie blokowe (IV –VI)

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek (...)

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również

umiał bardziej być

nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.

Jan Paweł II

 

Kręgi tematyczne

Zadania i treści

Formy realizacji

Kim jestem? – dziecko jako jednostka

 1. Pomoc w samopoznaniu i samoocenie – rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron.
 2. Rozwijanie umiejętności akceptacji siebie.
 3. Uczenie radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych.
 4. Pomoc w nazywaniu uczuć i radzeniu sobie ze stresem.
 5. Wdrażanie postaw asertywnych.
 6. Utrwalanie zasad kultury osobistej i dobrego zachowania.
 7. Budzenie ciekawości poznawczej i rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.
 8. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów.
 9. Kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji.
 10. Kształtowanie własnych nawyków zdrowotnych i higienicznych.
 11. Promocja zdrowego stylu życia.
 12. Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniem od narkotyków.
 13. Uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych i odpowiedzialności za ochronę zdrowia swojego i innych ludzi.
 14. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów.
 15. Kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji.
 16. Kształtowanie własnych nawyków zdrowotnych i higienicznych.
 17. Promocja zdrowego stylu życia.
 18. Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniem od narkotyków.
 19. Uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych i odpowiedzialności za ochronę zdrowia swojego i innych ludzi.

- stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach wychowawczych i innych przedmiotach, np. dramy, dyskusji dydaktycznej, gier i zabaw

- ankiety i psychotesty

- prelekcje i pogadanki pedagoga szkolnego

- dialogi, dyskusje uczniów i nauczycieli w ramach realizacji elementów edukacji filozoficznej; happening, inscenizacja

- indywidualna opieka nad dziećmi z deficytami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz z rodzin dysfunkcyjnych

- współpraca z PPP

- prowadzenie teczki wychowawcy klasowego

- organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych wyzwalanie twórczej aktywności poprzez prezentację osiągnięć (galerie, festiwale, happeningi, pokazy mody)

- indywidualna praca z uczniem zdolnym

- przysposobienie czytelnicze i informacyjne (lekcje w bibliotece szkolnej i gminnej)

- prezentacja prac plastycznych i plakatów promujących zdrowy styl życia

- prelekcje pielęgniarki szkolnej i specjalistów nt. zdrowego odżywiania, higieny okresu dojrzewania

- gazetki, plakaty, broszury promujące życie bez uzależnień

- współpraca z policją i TZN (trening asertywnej odmowy)

- włączenie się w ogólnopolskie akcje prozdrowotne

- prelekcje pedagoga i specjalistów propagujące idee abstynencji

- organizowanie aktywnego wypoczynku (wycieczki, , obozy, zabawy i turnieje ruchowo-sprawnościowe)

Ja i inni – dziecko w grupie

 1. Kształtowanie umiejętności komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego.
 2. Wzmacnianie integracji grupy i poczucia przynależności do niej (zasady i normy współżycia, hierarchia wartości grupy).
 3. Kształtowanie i wzmacnianie postawy tolerancji.
 4. Zdobywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych przydatnych w życiu.
 5. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 6. Wdrażanie do samorządności i współudział w kierowaniu szkołą.
 7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
 8. Poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów.
 9. Kształtowanie umiejętności tworzenia prawidłowych i satysfakcjonujących związków z rodziną.
 10. Pomoc we właściwej ocenie relacji między osobami różnej płci.
 11. Przybliżenie zagadnień życia płciowego.

- stosowanie niekonwencjonalnych metod integrujących zespoły klasowe, np. gry dydaktyczne, metoda przypadków, inscenizacja

- umożliwienie uczniom wejścia w różne role (koordynatora, inicjatora, wykonawcy) podczas wspólnych imprez, wyjść i wycieczek

- podejmowanie wspólnych akcji charytatywnych, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, pomoc dla dzieci z domów dziecka, opieka nad zwierzętami ze schroniska

- mobilizowanie do uczestnictwa w Konkach.

- zdobywanie karty rowerowej, umiejętności turystycznych, bezpiecznego poruszania się w mieście i poza nim

- spotkania i uroczystości klasowe oraz szkolne kształtujące nawyki kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach

- prelekcje pielęgniarki i pokazy specjalistów dot. udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

- przeprowadzenie wyborów do SU

- różne formy samorządnych działań uczniów, np. apele, uroczystości, festyny

- prelekcje na temat praw w świetle Konwencji Praw Dziecka i Karty Praw Unii Europejskiej

- pogadanki tematyczne w radzeniu sobie z gniewem, agresją, przemocą

- praca wychowawcza w oparciu o analizę tekstów i przykładów literackich

- prelekcje i pogadanki o zjawiskach interpersonalnych w rodzinie (miłość, przemoc)

- cykl zajęć przybliżających zagadnienia życia płciowego człowieka realizowany na zajęciach przysposobienia do życia w rodzinie

Świat wokół mnie – dziecko w środowisku kulturalno-przyrodniczym

 1. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 2. Wpajanie szacunku dla tradycji i historii oraz symboli narodowych.
 3. Kultywowanie tradycji.
 4. Budzenie wrażliwości na piękno we wszystkich jego przejawach.
 5. Propagowanie postaw ekologicznych.
 6. Poznawanie geograficznej specyfiki regionu.
 7. Zapoznanie z historią regionu i wskazanie jej związku z historią i tradycją własnej rodziny.
 8. Pielęgnowanie lokalnych i regionalnych tradycji i świąt.
 9. Poznanie historii narodu.
 10. Prezentowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Polski.
 11. Zapoznanie z dorobkiem kulturowym narodu.
 12. Poznanie ciekawych miejsc w Europie i na świecie.
 13. Zainteresowanie obyczajami różnych narodów.
 14. Praktyczne włączanie się uczniów w aktualne wydarzenia na świecie.
 15. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.

- stosowanie niekonwencjonalnych metod na lekcjach historii i społeczeństwo oraz podczas innych zajęć (drzewko decyzyjne, gry i zabawy symulacyjne, dyskusje i debaty)

- aktywne uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, regionalnych i szkolnych (apele, uroczystości)

- kultywowanie obrzędów religijnych – jasełka, szkolne i klasowe spotkania wigilijne

- prace plastyczne, literackie, montaże słowno-muzyczne podtrzymujące tradycje rodzinne

- czytanie różnorodnych tekstów kultury i ich interpretacja na lekcjach j. polskiego, muzyki, plastyki

- poranki literackie, montaże słowno-muzyczne; koncerty prezentujące dorobek kulturowy

- konkursy plastyczne, recytatorskie, wiedzy o teatrze i filmie

- wyjścia do teatru, sal wystawowych, kina, muzeum

- zabawy, konkursy, szkolne i ogólnopolskie akcje ekologiczne (zbiórka surowców wtórnych, „Sprzątanie Świata – Polska”)

- wprowadzanie elementów wychowania regionalnego na lekcjach różnych przedmiotów (języka polskiego, historii i społeczeństwa, przyrody, plastyki, muzyki)

- filmu. przeźrocza, zdjęcia, pamiątki ukazujące walory turystyczno-krajoznawcze regionu, Polski, ciekawych miejsc na świecie

- wycieczki zawodoznawcze, przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne

- zabawy, happeningi, festyny szkolne prezentujące zwyczaje, obyczaje i tradycje rodzinne oraz ich związek z kulturą i cywilizacją europejską

- akcje charytatywne, korespondencja, aukcje własnych prac,

- apele, sesje, zajęcia propagujące idee integracji Polski z Unią Europejską.

 

 

IV. Powinności wychowawcze każdego nauczyciela

 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspomagając i uzupełniając rodziców, powinni dążyć do tego, aby uczniowie:

  1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
  2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.
  3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
  4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętnie godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych.
  5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
  6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie.
  7. Przygotowali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
  8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

 

V. Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych

 

język polski

 

a) kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych prywatnych i publicznych,

b) rozwijanie zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego

c) rozbudzanie motywacji czytania i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury,

d) wprowadzanie w tradycję kultury narodowej i europejskiej,

e) uczenie istnienia w kulturze, w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym,

f) pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania umiejętności i wiedzy,

g) integrowanie różnych doświadczeń kulturowych;

 

historia

 

a) budzenie zainteresowania uczniów przeszłością, i poszanowanie prawdy historycznej,

b) wyrabianie szacunku i tolerancji dla różnych kultur i tradycji,

c) poznawanie podstawowych wartości patriotycznych i narodowych,

d) kształtowanie tożsamości narodowej i europejskiej, rozbudzanie dumy z osiągnięć narodu i dorobku cywilizacyjnego ludzkości,

e) rozwijanie komunikacji społecznej, uzasadnianie własnych poglądów,

f) uświadomienie własnych praw i obowiązków wobec innych,

g) poznawanie wartości umożliwiających zrozumienie mechanizmów życia politycznego, gospodarczego i społecznego,

h) rozwijanie poczucia więzi ze wspólnotą lokalną;

 

sztuka (muzyka, plastyka)

 

a) rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności muzycznych i plastycznych,

b) stymulowanie różnych form aktywności muzycznej i plastycznej,

c) poznawanie muzyki i obyczajów własnego regionu, przybliżanie dziedzictwa kulturowego regionu, w którym znajduje się szkoła,

d) poznawanie pieśni historycznych i muzyki narodowej,

e) zapoznanie z polskim i światowym dziedzictwem muzycznym i plastycznym,

f) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

g) kształcenie świadomego odbioru sztuki,

h) kształcenie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości narodowej,

i) wstępne przygotowanie do życia w rzeczywistości określanej jako” cywilizacja obrazu” – odczytywanie znaków, symboli, metafor transmitowanych przez media i reklamę,

j) wykształcenie umiejętności oceny artystycznego dorobku własnej ojczyzny na tle dokonań europejskich, bez znamion poczucia niższości,

k) kształtowanie postaw twórczych,

l) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych i plastycznych;

 

język angielski i język niemiecki

 

a) rozwijanie kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie w języku obcym (środowisku obcojęzycznym),

b) zrozumienie i szacunek dla innych kultur (tradycje, zwyczaje, obyczaje niemieckie związane np. z urodzinami, ze świętami, z innymi codziennymi sytuacjami znanymi uczniowi,

c) rozwijanie krytycznego, logicznego myślenia,

d) przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języków obcych,

e) uczenie szacunku dla wspólnego dobra,

f) rozpoznawanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów i hierarchizacja wartości,

g) rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości, i tolerancji wobec innych kultur;

 

matematyka

 

a) rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia,

b) wyrabianie aktywnej postawy ucznia,

c) uświadomienie znaczenia i przydatności matematyki, jej piękna, potęgi i uniwersalizmu,

d) kształtowanie umiejętności komunikowania się poprzez pracę w grupach,

e) wdrażanie do wykorzystania w procesie nauki urządzeń technicznych (komputer, kalkulator),

f) rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,

g) rozwijanie umiejętności opisywania w języku matematyki prostych sytuacji.

 

przyroda

 

a) zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,

b) zdobywanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonywania ich opisu,

c) poznawanie współzależności człowieka i środowiska,

d) wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko,

e) pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartość życia,

f) kształtowanie szacunku dla przyrody; 

 

technika

 

a) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań ogólnotechnicznych,

b) uczenie umiejętność korzystania z materiałów źródłowych oraz literatury technicznej,

c) rozwijanie postaw proekologicznych w stosunku do swojego środowiska,

d) wykształcenie umiejętności dbania o własne zdrowie,

e) kształtowanie postaw właściwych dla kulturalnego użytkowania drogi,

f) opanowanie właściwej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej,

g) organizowanie wielostronnej aktywności technicznej ucznia;

 

wychowanie fizyczne

 

a) wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,

b) rozwijanie i doskonalenie sprawności kondycyjno-koordynacyjnej,

c) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,

d) opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających samodzielną kontrolę, samoocenę i podejmowanie działań na rzecz samodoskonalenia się,

e) wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej,

f) kształtowanie zachowań prozdrowotnych,

g) wskazywanie pozytywnych aspektów kultury fizycznej i sportu,

h) budzenie szacunku dla osiągnięć sportowych Polaków;

 

religia

 

a) wychowanie w miłości do Boga poprzez konkretne praktyki życiowe: modlitwę, sakramenty święte, szacunek wobec znaków religijnych,

b) wychowanie w miłości do człowieka poprzez: uczenie szacunku dla człowieka, jego życia, pracy, czynienia dobra,

c) uczenie współpracy z innymi, odpowiedzialności za wspólnotę klasową i środowiskową,

d) wychowanie w miłości do samego siebie poprzez: poczucie własnej godności, szacunku dla siebie, rozpoznawanie i rozwijanie swoich talentów i zdolności, uczenie pracy nad własnym charakterem;

 

edukacja prozdrowotna

 

a) utrwalanie nawyków troski o własne zdrowie i umysł oraz odpowiedzialnego traktowania zdrowia innych,

b) promowanie zdrowego stylu życia,

c) uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych, chorych i starszych,

d) nabywanie umiejętności zapobiegania zagrożeniom cywilizacyjnym;

 

edukacja ekologiczna

 

a) rozumienie przyczyn i skutków degradacji środowiska naturalnego,

b) propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie,

c) dbałość o estetykę własnego otoczenia (mieszkania, szkoły, osiedla, miejscowości);

 

edukacja czytelnicza i medialna

 

a) utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji,

b) przygotowanie do samodzielnego i świadomego korzystania ze zbiorów bibliotecznych i mediów,

c) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;

 

wychowanie do życia w społeczeństwie

 

 • wychowanie do życia w rodzinie

a) ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka i swojej w niej roli,

b) uczenie oceny własnych cech charakteru, wyrażania uczuć i dostrzegania wartości istotnych w życiu człowieka,

c) przygotowanie do przemian w okresie dojrzewania;

 

 • edukacja regionalna

a) zainteresowanie kulturą, tradycjami i możliwościami rozwoju własnego regionu,

b) rozumienie znaczenia związków łączących tradycję rodzinną z tradycjami wspólnoty lokalnej,

c) kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego;

 

 • wychowanie patriotyczne i obywatelskie

a) kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,

b) uczenie szacunku dla dobra wspólnego,

c) kształtowanie szacunku dla własnego państwa.

 

edukacja filozoficzna

 

a) kształtowanie myślowej samodzielności ucznia oraz otwartości poznawczej,

b) uczenie wrażliwości moralnej, estetycznej, społecznej,

c) kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, dialogu i tolerancji;

 

edukacja europejska

 

a) budzenie i rozwijanie świadomości europejskiej,

b) kształtowanie szacunku i tolerancji wobec innych ludzi, narodów i państw oraz uświadamianie potrzeby współpracy,

c) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę środowiska i dziedzictwo kulturowe (regionalne, ojczyste i europejskie).

 

VI. Powinności wychowawców klasowych

 

Powinnością wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami poprzez:

  1. Tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.
  2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.
  3. Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów w społeczności szkolnej.

 

Aby zrealizować wymienione zadania, wychowawca powinien:

  1. Otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka.
  2. Planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące uczniów.
  3. Konsultować, ustalać z uczniami i ich rodzicami treści oraz formy zajęć na godzinach wychowawczych.
  4. Zapoznać rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
  5. Współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadniać i koordynować ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, wychowanków uzdolnionych, mających niepowodzenia szkolne lub sprawiających trudności wychowawcze.
  6. Współpracować z rodzicami uczniów.
  7. Współdziałać z pedagogiem szkolnym i innymi osobami kompetentnymi w rozpoznawaniu zainteresowań, uzdolnień, potrzeb i trudności uczniów.
  8. Być rzecznikiem spraw ucznia w kontaktach z innymi ludźmi.

 

VII. Treści wychowawcze zawarte w Statucie Szkoły

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach jest dokumentem nakładającym na placówkę, poszczególne jej organy, pracowników i rodziców obowiązek oddziaływania wychowawczego na uczniów. Zadań zawartych w Statucie nie wyodrębniamy w sposób szczegółowy, bo byłyby one powtórzeniem treści rozdziałów niniejszego programu, dla których Statut był jedną z podstaw ich sformułowania.

 

VIII. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci. Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły opiera się na:

   1. Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły, zatwierdzaniu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu swoich opinii o nim.
   2. Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły .
   3. Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych.
   4. Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez pedagogizację i profilaktykę.
   5. Współdecydowaniu o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych.
   6. Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli z rodzicami.
   7. Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
   8. Wskazywaniu instytucji wspierających problemy rodzinne: pomoc finansowa i materialna rodzinom ubogim oraz profilaktyczna i terapeutyczna .
   9. Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy.
   10. Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.

 

IX. Zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym.

 

Współpraca szkoły z samorządem terytorialnym odbywa się poprzez:

   1. Zapewnienie przez samorząd odpowiednich warunków realizacji wychowawczych zadań szkoły określonych w ustawach i statutach.
   2. Ustalenie potrzeb i priorytetów szkoły oraz możliwości ich zaspokojenia przez organ prowadzący.
   3. Przekazywanie szkole środków ponad gwarantowane przez państwo na realizację w różnych formach zadań wychowawczych (np. na zajęcia pozalekcyjne, pomoce dydaktyczne).
   4. Realizowanie zamierzeń wychowawczych organów władzy samorządowej w zakresie bezpieczeństwa, programów antyalkoholowych, antynikotynowych, antynarkotykowych i innych.
   5. Współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wspierania finansowego i materialnego uczniów z rodzin ubogich i patologicznych.
   6. Organizowanie wspólnie z GOK ,GOPS ,Gminną Biblioteką Publiczną działań profilaktycznych, reedukacyjnych i terapeutycznych w stosunku do rodzin patologicznych.
   7. Współdziałanie z instytucjami wspierającymi wychowanie: organizacjami młodzieżowymi, w tym harcerskimi; instytucjami kulturalnymi, między innymi: bibliotekami, , kinem, teatrem.
   8. Kształtowanie lokalnych więzi społecznych poprzez rozbudzanie zainteresowań ważnymi i aktualnymi wydarzeniami z życia lokalnej społeczności.
   9. Współdziałanie z organami władzy samorządowej w zakresie edukacji obywatelskiej uczniów.

 

X. Ceremoniał i tradycje szkoły

 

Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach. tworzą:

  1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
  2. Zakończenie roku szkolnego.
  3. Ślubowanie klas pierwszych.
  4. Hymn państwowy.
  5. Dzień patrona.
  6. Imprezy okolicznościowe:
   1. Rocznica wybuchu II wojny światowej (wrzesień),
   2. Sprzątanie Świata (wrzesień),
   3. Dzień Edukacji Narodowej (październik),
   4. Dzień Niepodległości (listopad),
   5. Jasełka szkolne, wigilie klasowe (grudzień),
   6. Dzień Babci i Dziadka ( styczeń)
   7. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (maj),
   8. Dzień Matki ( maj),
   9. Dzień Języków obcych,
   10. Piknik rodzinny- profilaktyczny.
   11. Dzień Dziecka (czerwiec).
   12. Dzień Ojca ( czerwiec)

 

XI. Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego

 

Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego:

   1. W Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach działa Samorząd Uczniowski, w skład którego wchodzi cała społeczność uczniowska szkoły.
   2. Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu uczniów, ma łączyć społeczność szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć odpowiednią atmosferę, zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.
   3. Samorząd Uczniowski działa na podstawie regulaminu.
   4. Samorząd Uczniowski współpracuje z organizacjami działającymi na terenie szkoły. Ważne decyzje podejmuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.
   5. Samorząd Uczniowski ma na terenie szkoły własną reprezentację, tj. Radę Samorządu Uczniowskiego.
   6. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest przez ogół uczniów w tajnych wyborach, które przeprowadzane są każdego roku. Kadencja RSU trwa rok. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępcy Przewodniczącego, sekretarz, skarbnik.

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

   1. Kształtowanie właściwego podejścia do nauki i zachowania, do procesu zdobywania wiedzy i umiejętności, do samorealizacji: konkursy popularnonaukowe, audycje tematyczne, olimpiady, wystawy szkolne i klasowe, koła zainteresowań, wytwarzanie pomocy naukowych itp.
   2. Uczestniczenie w planowaniu życia i pracy szkoły: organizowanie zebrań społeczności uczniowskiej, tworzenie władzy uczniowskiej, wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rady Samorządu Uczniowskiego, organizowanie narad klasowych, spotkań z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i innymi.
   3. Rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej -opieka nad klasami młodszymi.
   4. Organizowanie czasu wolnego: działalność rozrywkowa, artystyczna, kulturalno-oświatowa, sportowo-turystyczna.
   5. Uczestnictwo w gospodarowaniu szkołą: opieka nad klasami, opieka nad otoczeniem szkoły, akcje charytatywne .
   6. Uczestnictwo w kształtowaniu wewnętrznych relacji interpersonalnych: udział w tworzeniu prawodawstwa szkolnego, rozstrzyganie konfliktów uczniowskich, udział, na zaproszenie, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, wyrażanie opinii o pracy nauczyciela.

 

XII. Harmonogram działań pedagoga

    1. Działania wychowawcze:
   1. dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
   2. dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
   3. udzielanie rodzicom porad ułatwiających im wychowanie własnych dzieci,
   4. przeprowadzanie prelekcji dla uczniów i rodziców,
   5. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
   6. opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
   7. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

     

    1. Działania korekcyjno - wyrównawcze:
   8. organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,
   9. organizowanie pomocy w wyrów ywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.

     

    1. Indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna:
   10. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
   11. pomaganie uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
   12. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
   13. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
   14. wnioskowanie o skierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

     

     

XIII. Harmonogram działań prozdrowotnych

 

Klasy I– III

 

  1. Higiena rąk i zębów.
  2. Bezpieczeństwo na drodze jako pieszy.
  3. Higieniczne i estetyczne posiłki.
  4. Zabawy ruchowe na powietrzu.
  5. Prawidłowa postawa ciała.
  6. Organizacja odrabiania lekcji.
  7. Odpoczynek i relaks.

    

   Klasy IV–VI

    

  8. Higiena ciała.
  9. Choroby zakaźne.
  10. Pierwsza pomoc w niektórych urazach.
  11. Bezpieczeństwo na drodze jako rowerzysta.
  12. Produkty sprzyjające zdrowiu i szkodliwe dla zdrowia.
  13. Nikotynizm drogą do innych uzależnień.
  14. Skutki spożywania alkoholu.
  15. Rodzaje środków odurzających i trening asertywnej odmowy.
  16. Mądre korzystanie z mediów.

 

 

XIV. Harmonogram działań okolicznościowych

Opracowany jest w formie Kalendarza wydarzeń szkolnych na dany rok szkolny i przedstawiany na stronie internetowej szkoły.

 

XV. Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego

 

 1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.
 2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadza pedagog szkoły podstawowej.
 3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających w czasie realizacji programu.
 4. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczym zatwierdzane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

   

  Modyfikacja Programu Wychowawczego obowiązuje w drodze Uchwały RP

  Dnia 18.01.2016 roku ze względu na zmiany ustawowe.