Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1262918

Program wychowawczy poszczególnych oddziałów

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach

na rok szkolny 2016/2017

 

Program zawiera :

 1. Informacje ogólne.
 2. Plan działań wychowawczych dla klas I, II, III.
 3. Plan działań wychowawczych dla klas IV, V, VI.

 

Pierwszoplanową rolę w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny. W nim to kształtuje się charakter, postawy, światopogląd, dom jest miejscem przekazywania systemu wartości.

Pierwszymi osobami wspierającymi rodziców w wychowaniu ich dzieci są nauczyciele, którzy wychowują przez własne postawy codzienne jak i celowe działania. Wychowawcy - planując działania - powinni zmierzać do tego, aby treści przyswajanego przez uczniów materiału i sposób przekazu uwzględniały najpełniejszy rozwój dziecka, obejmujący jego intelekt, sferę duchową, a także sprawność ruchową i dbałość o zdrowie.

Tak rozumiane zadania wychowawcze stały się podstawą do opracowania przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców wizji wychowania, która uwzględnia uwarunkowania kulturowe, historyczne, religijne, etyczne nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Po wspólnym określeniu wizji określono misję szkoły. Sprecyzowano cele wychowania, które nadają kierunek, w jakim będziemy zmierzać w procesie wychowania, informują jaki jest wychowanek obecnie i jaki powinien być w przyszłości.

 

 W związku z powyższym wytyczone zostały cele główne:

 

 1. Budowanie więzi uczniowskich: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się i znajdowanie sposobów przezwyciężania stresów.
 2. Zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.
 3. Rozbudzenie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego myślenia i sprawnego działania.
 4. Efektywna współpraca z domem i integracja ze środowiskiem lokalnym.

Program został dostosowany do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani (Dz. U. poz. 1249).

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I – III

Cele wychowawcze dla klas I – III

 1. Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania.
 2. Kształtowanie nawyków dobrego zachowania i efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.
 3. Umacnianie wiary we własne możliwości i wskazywanie prawidłowych zachowań w trudnych sytuacjach.
 4. Umacnianie przynależności do społeczności lokalnej i świadomości narodowej.
 5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczająca nas przyrodę.
 6. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.  

 

Cele operacyjne

Zadania  nauczyciela

Sposoby realizacji

Osoby realizujące

Ewaluacja

 KLASA  I

Ma poczucie przynależności do grupy, klasy, szkoły i rodziny.

 

1. Zorganizowanie uroczystości ślubowania na

2. Rozpoznanie środowiska rodzinnego, diagnoza potrzeb

3. Wzajemne poznawanie się oraz integracja zespołu klasowego.
   4. Rozpoznawanie zespołu klasowego i dostosowanie działań wychowawczych i edukacyjnych do potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 

 

Uroczystość- pasowanie na ucznia naszej

Karta informacji wstępnej, wizyta w domu ucznia w zależności od potrzeb, zasięgnięcie informacji od pedagoga, psychologa oraz w instytucjach tj. GOPS, policja

Wspólne gry i zabawy. Odpowiedzi na pytania np. Jaki jestem? Jakie są moje ulubione gry, zabawki.

Portrety własne i kolegów.

Wspólne organizowanie imprez klasowych oraz świąt rodzinnych (urodziny, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Święto Rodziny) przez uczniów i członków ich rodzin.

Nauczyciele, uczniowie ze starszych klas, bibliotekarz, wychowawcy świetlicy ,

wychowawca,

rodzice

wychowawca,

dzieci,

Zapis w Kronice szkolnej

Artykuł na stronie internetowej

Umie współdziałać w klasie  i grupie rówieśniczej.

1.Opracowanie zestawu norm panujących w grupie

 

 

 

 

 

 

2. Przedstawienie właściwych wzorów zachowań w różnych sytuacjach i kontaktach z rówieśnikami

Wspólne z uczniami stworzenie, zaakceptowanie i konsekwentne przestrzeganie Kodeksu Postępowania Ucznia dotyczącego praw i obowiązków: - staranności w wykonywaniu obowiązków – bezpieczeństwa i zdrowia

- dbałości o wygląd zewnętrzny – prawa do korzystania z pomocy

Przeprowadzanie pogadanek dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa przed rozpoczęciem każdej nowej formy zajęć.

Prowadzenie zajęć nt. tolerancji, akceptowania odmienności fizycznej i intelektualnej. /od kl. I – III/

Wsparcie uczniów niepełnosprawnych w radzeniu sobie z akceptacją własnej osoby./ od kl. I – III/

wychowawca, dzieci

 

  

wychowawca, rodzice

 

  

wychowawca, rodzice, pedagog, psycholog

ocena zachowania

Zna zasady korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej.

Zorganizowanie i przeprowadzenie lekcji bibliotecznych.

Zapoznanie z regulaminem biblioteki.

Omówienie zawartości księgozbioru i zasad dot. korzystania z niego.

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej.

nauczyciele - bibliotekarz, wychowawcy, dzieci

Wpis do dziennika  z pracy biblioteki

KLASA II

Zna normy dobrego zachowania w klasie i w środowisku.

 

1. Przypomnienie klasowego regulaminu dobrego zachowania oraz odczytanie Kodeksu Klubu Bezpiecznego Puchatka

2. Przedstawienie tekstów literackich obrazujących pożądane formy zachowań

3. Utrwalanie pożądanych zachowań w miejscach publicznych.

Stosowanie się do opracowanego w klasie I zestawu norm postępowania oraz przestrzeganie Kodeksu Klubu Bezpiecznego Puchatka wykorzystanie prac plastycznych na szkolnym korytarzu, praca z programem multimedialnym.

Pogadanki. Ocena i udzielanie rad bohaterom książek, komiksów, historyjek, opowiadań wykorzystanie literatury dla dzieci

Pogadanki dotyczące stroju i odpowiedniego zachowania w kinie, teatrze, muzeum.

Korzystanie z biblioteki szkolnej i publicznej.

Wycieczki turystyczne i rekreacja. 

Opracowywanie klasowych regulaminów wycieczek.

wychowawca, rodzice 

 

 

wychowawca, rodzice  

 

 

wychowawca, rodzice

ocena zachowania

Uczeń przyjmuje różne role  w grupie i czuje się za nie odpowiedzialny.

1.Samoocena uczniów pod kątem zachowania.

2. Wybór samorządu klasowego.

3. Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w organizowanych imprezach okolicznościowych..

Karty samooceny.
Rozmowy  z uczniami.

Socjogramy – szkic.

Dokonanie wyboru przewodniczącego.

Odpowiedzialne wywiązywanie się z przydzielonych zadań.

Udział uczniów w programach edukacyjnych, konkursach, akcjach.

Zapoznanie z kalendarzem imprez okolicznościowych.

Udział uczniów w klasowych uroczystościach.

wychowawca, rodzice 

 

 

wychowawca, rodzice 

 

nauczyciele

obserwacja i analiza

 

 

reprezentowanie klasy

 

nagradzanie laureatów 

organizacja Dnia Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Dnia Kobiet, Święta Rodziny.

Uczeń świadomie korzysta z biblioteki

Zachęcanie do czytania.

Głośne czytanie w ramach programu "Cała Polska czyta dzieciom".

Organizowanie wyjść do biblioteki publicznej.

Udział w konkursach i projektach czytelniczych.

wychowawcy. uczniowie, bibliotekarze

sprawozdania, wyniki konkursów, dyplomy 

 

 KLASA III

Ma poczucie przynależności do rodziny, środowiska lokalnego i Ojczyzny.

1. Wybory do samorządu klasowego.

2. Zapoznanie z Kodeksem Praw i Obowiązków Ucznia.

3. Poznanie Konwencji o Prawach Dziecka i instytucji Rzecznika Praw Dziecka.

4. Ukazywanie piękna i bogactwa Ojczyzny.
Prezentowanie symboli narodowych.

Prezentacja kandydatów i dokonanie wyboru samorządu klasowego.

Omawianie spraw ważnych dla dzieci. Prezentacja Kodeksu.

Zapoznanie dzieci i dorosłych z prawami dziecka na bazie prezentacji multimedialnych, podręczników szkolnych.
Przygotowanie i udział w uroczystościach  okazji świąt narodowych. Zapoznanie z bohaterami narodowymi. Udział dzieci w konkursach. Prezentacja symboli narodowych.

wychowawca 

wychowawca, , uczniowie 

wychowawca, 

pedagog szkolny

wychowawca, dzieci

praca samorządu klasowego

 Kodeks

ocena  zachowania

konkurs „Znam prawa dziecka”  

organizowanie uroczystości

Potrafi właściwie zachować się w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody.

 Przedstawianie właściwych wzorów zachowań w kontaktach z otaczającą przyrodą.

Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Organizowanie różnych form zajęć promujących ekologię, w tym zajęć w środowisku naturalnym. Spotkania z ciekawymi ludźmi. Udział w konkursach organizowanych przez GOK.

wychowawca, rodzice

dyplomy, podziękowania, wyniki konkursów

Samodzielnie dokonuje wyborów czytelniczych.

1. Propagowanie czytelnictwa.

2. Promowanie czytelnictwa

Organizowanie konkursów: czytelniczych, recytatorskich, wiedzy.

Udział w projektach czytelniczych.

Monitorowanie czytelnictwa

uczniowie, wychowawcy, nauczyciele bibliotekarz

wyniki konkursów, dyplomy, sprawozdania

  

  

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS IV – VI

Cele wychowawcze dla klas IV – VI

 1. Stwarzanie warunków do skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach i wskazywanie sposobów przezwyciężania stresów.
 2. Rozwijania umiejętności dostrzegania, definiowania i rozwiązywania różnych problemów.
 3. Inspirowanie do odpowiedzialnego poszukiwania ważnych wartości oraz wskazywanie celów.
 4. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów.
 5. Kształtowanie postaw proekologicznych i propagowanie zdrowego stylu życia. 

 

Cele operacyjne

Zadania  nauczyciela

Sposoby realizacji

Osoby realizujące

Ewaluacja

 KLASA  IV

Zna i stosuje zasady prawidłowego komunikowania się w grupie.

1. Optymalne poznanie zespołu klasowego , ucznia i jego rodziny.

2. Kształcenie umiejętności aktywnego słuchania.

 

 

 

 

  

3. Przedstawianie wzorców zachowań w kontaktach z rówieśnikami.

Tworzenie bazy danych.

Rozpoznawanie i nazywanie uczuć .

Wspólne zabawy i imprezy szkolne, rodzinne.

Wspólne wyjścia do kina, teatru, zawody sportowe, wycieczki krajoznawcze.

Wykorzystanie treści programowych z różnych przedmiotów nauczania.

Odgrywania scenek przedstawiających próbę rozmowy.
Ćwiczenia na koncentrację uwagi, rozwijające uważne słuchanie.
Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania, parafraza, odzwierciedlanie uczuć.

Prowadzenie zajęć na temat tolerancji, akceptowania odmienności fizycznej i intelektualnej /od klasy I-VI.

Wsparcie uczniów niepełnosprawnych w radzeniu sobie z akceptacją własnej osoby / od klasy I-VI/.

wychowawca, rodzice  

wychowawca, rodzice 

 

wychowawca, nauczyciele przedmiotów 

 

wychowawca, inni nauczyciele, uczniowie

 

wychowawca, uczniowie

 

wychowawca, pedagog,

 ankiety dla rodziców, obserwacje

Zna normy dobrego wychowania.

1. Kształcenie umiejętności przestrzegania wypracowanych zasad.

2. Zasady komunikacji międzyludzkiej i przyczyny zakłóceń.

Zawierania kontraktów, umów, tworzenie zasad.

Praca w grupach, ocena wybranej postaci,

Scenki rodzajowe.

Cechy poszczególnych zachowań.

Zabawy typu „głuchy telefon”.

Przyczyny błędów, analiza.

wychowawca, uczniowie

wychowawca, nauczyciel języka polskiego, historii, inni

kontrakty, umowy,
zbiór zasad,

ankiety,

rozmowy

Odróżnia zachowanie uległe, asertywne i agresywne.

1. Kształcenie umiejętności rozróżniania zachowań uległych, asertywnych , agresywnych.

2. Doskonalenie cech asertywnych zachowań .

Odbiór komunikatu, informacja zwrotna.

Cechy jasnego wypowiadania się .

Ankieta – czy jestem asertywny, uświadomienie własnych praw.

Udział w zajęciach socjoterapeutycznych i biblioterapeutycznych.

Ćwiczenia: mam prawo do ...

wychowawca

 wychowawca, pedagog 

wychowawca,

kontrakty, umowy,
zbiór zasad,

ankiety,

rozmowy

Próbuje być asertywny.

 

Kiedy mówić nie. Nie dziękuję. Jak mówić nie. Stymulacja różnych sytuacji.

 

Pedagog, wychowawca

 

Jasno precyzuje swoje wypowiedzi.

Staramy się wypowiadać precyzyjnie i pisać poprawnie

Intonacja głosu, precyzja wypowiedzi, sztuka dyskusji, praca w grupach doskonalących umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie.

Umiejętne i kulturalne korzystanie z komunikatorów internetowych i portali społecznościowych.

wszyscy nauczyciele

 

Uczy się przezwyciężać stres.

Zajęcia warsztatowe, rozmowy z wychowawcą  i pedagogiem, udział w zajęciach socjoterapeutycznych.

Poznanie pojęcia „stres”, objawów, sposobów niwelowania, radzenia sobie ze stresem.

wychowawca, pedagog,

 

Uczeń czyta literaturę piękną.

1. Ukazywanie literatury jako źródła inspiracji twórczych.

2. Umożliwienie wymiany książek w szkole.

3. Propagowanie i promowanie czytelnictwa.

Organizowanie przedstawień i scenek na podstawie przeczytanej literatury.

Organizowanie konkursów plastycznych.

Zorganizowanie punktu wymiany książek.

Udział w projektach czytelniczych.

Monitorowanie czytelnictwa.

nauczyciele j. polskiego, plastyki, uczniowie, bibliotekarz

obserwacja, prace uczniów, sprawozdania

Przejawia właściwy stosunek do otaczającej przyrody.

Propagowanie właściwych zachowań w kontaktach z otaczającą przyrodą.

Organizacja wycieczek.

Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.

Współpraca Instytucjami promującymi  ekologię, PTTK.

wychowawcy
uczniowie
nauczyciele przyrody

 

Dostrzega potrzebę ochrony środowiska.

Kształtowanie postaw proekologicznych.

Organizowanie zbiórki surowców wtórnych.

Udział w ogólnopolskich akacjach ekologicznych.

Organizowanie konkursów i imprez ekologicznych.

 

zestawienia wyników, sprawozdania, nagrody

KLASA V

Dokonuje samooceny, samokontroli, wyciąga wnioski.

Uświadomienie uczniom konieczności dokonywania samokontroli.

Ćwiczenia mające na celu planowanie własnej organizacji dnia.

Dyskusje, czynniki ułatwiające i utrudniające osiągnięcie celu.

Ćwiczenia w dokonywaniu samokontroli

wychowawca, pedagog, terapeuta

Obserwacja

Rozwija w sobie dociekliwość poznawczą.

Analiza możliwości wychowanków.

Rozpoznanie zainteresowań.

Sporządzanie mapy mentalnej z zaznaczeniem swoich mocnych stron.

Wykorzystanie metody – drzewko decyzyjne.

Uświadamianie dziedzin zainteresowań.

Udział w zajęciach kół zainteresowań, zajęciach sportowych.

Sporządzanie tematycznych albumów.

Współpraca z gazetką szkolną, radiowęzłem.

Praca w Samorządzie Uczniowskim.

 

 

 

 

 wychowawca, nauczyciele przedmiotów, opiekunowie kół zainteresowań

obserwacja, rozmowa, prace uczniów, udział w konkursach, wyniki konkursów

Uczenie się tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się w grupie rówieśników.

Wskazywanie skutków nietolerancji (odmienność kulturowa, religijna, wygląd, sprawność fizyczna, status materialny).

Poznanie terminologii.

Dyskusje, „burze mózgów”,

scenki tematyczne.

Zajęcia biblioteczne, świetlicowe.

Świętowanie Dni Kultury Obcojęzycznej.

wychowawcy, pedagog, dyrekcja,

nauczyciel -bibliotekarz i nauczyciele świetlicy

zmiany w postawie ucznia

Kształtowanie postawy poszanowania mienia społecznego – szkolnego.

Dbałość o estetykę i wystrój szkoły.

Wskazywanie konsekwencji nieposzanowania mienia szkolnego.

Aktualizowanie wystroju i dekoracji szkoły zgodnie z kalendarzem imprez

Konkursy na wystrój klas.

Systematyczne ocenianie zachowania

Monitoring szkolny

Ponoszenie konsekwencji zniszczenia mienia szkolnego i społecznego.

wychowawcy,
nauczyciele,
dyrekcja

poprawa estetyki szkoły

Uczeń czyta literaturę piękną.

1. Ukazywanie literatury jako źródła inspiracji twórczych.

2. Umożliwienie wymiany książek w szkole.

3. Propagowanie i promowanie czytelnictwa.

Organizowanie przedstawień i scenek na podstawie przeczytanej literatury.

Organizowanie konkursów plastycznych.

Zorganizowanie punktu wymiany książek.

Udział w projektach czytelniczych.

nauczyciele języka polskiego, plastyki, uczniowie, nauczyciel - bibliotekarz

obserwacja, prace uczniów, sprawozdania

Przejawia właściwy stosunek do otaczającej przyrody.

Propagowanie właściwych zachowań w kontaktach z otaczającą przyrodą.

Organizacja wycieczek.

Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.

Współpraca z instytucjami promującymi ekologię . 

wychowawcy, uczniowie, nauczyciele przyrody

 

Dostrzega potrzebę ochrony środowiska.

Kształtowanie postaw proekologicznych.

Organizowanie zbiórki surowców wtórnych.

Udział w ogólnopolskich akacjach ekologicznych.

Organizowanie konkursów i imprez ekologicznych.

wychowawcy, uczniowie, nauczyciele przyrody

zestawienia wyników, sprawozdania, nagrody

KLASA VI

Rozpoznaje wartości moralne, dokonuje właściwych wyborów.

Ustalenie hierarchii wartości.

„Burza mózgów”.

Gry dramatyczne pokazujące cechy osobowe i inne.

Małe formy teatralne.

wychowawca, pedagog, nauczyciele języka polskiego, historii i inni.

sąd nad postacią literacką, bohaterem narodowym, wybitnym sportowcem, idolem

Próbuje krytycznie ocenić postrzegane postawy i zachowania.

Prezentacja wzorców koleżeńskich osobowych, literackich, historycznych, naukowych.

Dyskusje, prezentacje multimedialne, edukacja filmowa i literacka

Przykłady moralnego i niemoralnego zachowania się.

Spotkania z ciekawymi ludźmi.

wychowawca, uczniowie, pedagog, nauczyciele języka polskiego, historii

 

Potrafi zaprezentować się pozytywnie.

Obserwacja zachowań uczniów w różnych sytuacjach.

 

  

Stwarzanie sytuacji, w której uczeń może zaprezentować się pozytywnie.

Gry, scenki dramatyczne pokazujące formy zachowań i uczucia charakterystyczne dla każdego dziecka w danej sytuacji.

Organizacja imprez okolicznościowych i konkursów.

Ćwiczenia metodami aktywnymi:  pozytywny autoportret.

Moje hobby i zainteresowania.

Autoprezentacja.

Powierzania uczniowi zadań w grupie na miarę jego możliwości.

wychowawca, uczniowie 

 

 uczniowie, wychowawca

  wychowawca, inni nauczyciele, rodzice, uczniowie

 

 

 

 

 

 

Rozwija swoje mocne strony i pracuje nad słabymi.

Stworzenie sytuacji zmuszającej do dokonywania prawidłowych wyborów i kształtowanie krytycyzmu wobec siebie i własnego środowiska .

Samoocena.

Wywiady z różnymi osobami: rodzicami, krewnymi, ulubionym nauczycielem .

Sporządzanie mapy mentalnej „JA” z zaznaczeniem mocnych stron oraz tych, nad którymi należy pracować.

wychowawca, uczniowie

systematyczna obserwacja zachowań dziecka, artykuły w gazetce szkolnej, osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach sportowych

Uczeń czyta literaturę piękną.

1. Ukazywanie literatury jako źródła inspiracji twórczych.

2. Umożliwienie wymiany książek w szkole.

3. Propagowanie i promowanie czytelnictwa

Organizowanie przedstawień i scenek na podstawie przeczytanej literatury.

Organizowanie konkursów plastycznych.

Udział w projektach czytelniczych.

Monitorowanie czytelnictwa.

nauczyciele j. polskiego, plastyki, uczniowie, bibliotekarz

obserwacja, prace uczniów, sprawozdania

Przejawia właściwy stosunek do otaczającej przyrody.

Propagowanie właściwych zachowań w kontaktach z otaczającą przyrodą.

Organizacja wycieczek.

Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.

Współpraca z organizacjami promującymi ekologię .

wychowawcy, uczniowie, nauczyciele przyrody

zestawienia wyników, sprawozdania, nagrody

Dostrzega potrzebę ochrony środowiska.

Kształtowanie postaw proekologicznych.

Organizowanie zbiórki surowców wtórnych.

Udział w ogólnopolskich akacjach ekologicznych.

Organizowanie konkursów i imprez ekologicznych.

wychowawcy, uczniowie, nauczyciele przyrody

zestawienia wyników, sprawozdania, nagrody

 Uchwalony przez RP w dniu 25.08.2016 r.