Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1262954

Program profilaktyki  Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach na rok szkolny 2016/2017

 

Jednym z głównych celów działalności szkoły  jest bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów. Służy temu pogram wychowawczy oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb danego środowiska.

Najważniejszym zadaniem szkolnego programu profilaktyki jest ochrona uczniów przed różnymi zagrożeniami oraz reagowanie na pojawiające się zagrożenia poprzez podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych.

Program został dostosowany do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani (Dz. U. poz. 1249).

 

CELE I ZADANIA

FORMY REALIZACJI

OSOBY REALIZUJĄCE TREŚCI

TERMIN REALIZACJI

I. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

 1. Uświadamianie potrzeby oraz wdrażanie uczniów do bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią. 
 2. Odpowiednie zachowanie w drodze do szkoły i ze szkoły. 
 3. Zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. 
 4. Bezpieczeństwo w sieci. 
 5. Uświadomienie o działalności grup destrukcyjnych.

1.Godziny wychowawcze pogadanki na temat:

„Moje zachowanie w szkole i poza nią”;

„Bezpieczny marsz do szkoły i ze szkoły”;

„ Bawimy się bezpiecznie”;

„Nie ufam obcym.”

2.Spotkania klas z policjantem.
3.Sprawowanie dyżurów na korytarzach przez nauczycieli.
4.Konkursy plastyczne : Bezpieczna szkoła, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym itp.
5.Konkurs wiedzy o ruchu drogowym. lekcje, filmy, prezentacje, zebrania z rodzicami, zajęcia świetlicowe, artykuły na stronie internetowej.
6.Bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje.

 

wychowawcy klas oraz inni nauczyciele 

przedstawiciele policji,
nauczyciele dyżurujący
 wychowawcy klas IV

 

 

nauczyciele świetlicy, biblioteki, wychowawcy nauczyciele wychowania fizycznego

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

II. Szkodliwość używek i sztuka odmawiania.

 1. Uświadamianie uczniom niebezpieczeństwa związanego z zażywaniem alkoholu, papierosów, narkotyków. 
 2. Kształtowanie zachowań asertywnych: dziękuję, nie piję, dziękuję nie palę, dziękuję nie biorę.

1. Zajęcia warsztatowe „Profilaktyka uzależnień.
2.Zajęcia socjoterapeutyczne.
3.Konkurs plastyczny „Używkom mówię NIE.”
4. Realizacja programu „Zachowaj trzeźwy umysł.”
5.Czynne uczestnictwo w Pikniku rodzinnym- profilaktycznym,
6. Organizacja Pikniku  Rodzinnego..
7. Godziny wychowawcze - pogadanki na temat : - „Szkodliwość używek oraz zagrożenia, jakie niosą ze sobą uzależnienia”;

” Jak skutecznie odmawiać?”

wychowawcy klas,
 pedagog szkolny, ,
inni nauczyciele,
przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

cały rok

III. Ograniczenie zachowań agresywnych.

 1. Zapobieganie przemocy i agresji wobec dzieci w rodzinach.
 2. Zapobieganie przemocy oraz eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród uczniów w szkole. 
 3. Zapobieganie atakom niszczycielstwa i wandalizmu w szkole.
 4.  Wdrażanie uczniów do poszanowania cudzej pracy na rzecz klasy, szkoły.

1.Uważna obserwacja uczniów, poznawanie warunków życia rodzinnego uczniów.
2.Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie oraz organizowanie pomocy doraźnej i psychologiczno-pedagogicznej.
3.Zwracanie uwagi na zachowywanie się uczniów podczas przerw  i lekcji (dyżury nauczycieli, dzienniki, kontakty z rodzicami korespondencja, konsultacje).
4.Poważne i częste rozmowy wychowawcy klas i innych  nauczycieli, z uczniami, którzy przejawiają agresywne formy zachowania, jak również z ich ofiarami.
5. Częste rozmowy z rodzicami uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze.
6.Zasięganie opinii specjalistów.
7.Uświadomienie uczniowi jego praw do nietykalności osobistej i nienaruszania godności.
8.Informowanie uczniów i rodziców o instytucjach zobowiązanych do świadczenia pomocy ofiarom przemocy.
9.Godziny wychowawcze pogadanki, inscenizacje na temat przemocy i agresji.
10. Zajęcia socjoterapeutyczne.
11. Opracowanie klasowych przepisów przeciw agresji i przemocy szkolnej zgodnie ze statutem szkoły.
12. Udział uczniów w tworzeniu otoczenia szkolnego i klasowego oraz dbałość o obiekty szkolne na zasadzie poszanowania własnego trudu tworzenia.
13.Współodpowiedzialność uczniów dbałość o porządek w klasach.
14.Analiza dokumentacji wychowawców klas (pedagog szkolny).
15.Kontakty z policją, sądem, wszczęcie procedury niebieskiej karty, pomoc przedstawicieli PPPP, policji, sadownictwa itp.
16. Gromadzenie literatury zapobiegającej agresji.

wychowawcy klas i inni nauczyciele,
dyrekcja szkoły,

psycholog szkolny,
pedagog szkolny, 

 

pomoc przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, policji, sądownictwa itp.

nauczyciel bibliotekarz

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kształtowanie podstawowych wartości społecznych.

 1. Szacunek dla drugiego człowieka.
 2. Szacunek dla zdrowia i życia.
 3. Rodzina i ojczyzna.
 4. Przyjaźń i koleżeństwo.

1.Kształtowanie odpowiedzialnej postawy oraz wdrażanie uczniów do kulturalnego zachowania się w relacji z osobami dorosłymi i rówieśnikami.
2.Uczestniczenie uczniów w wydarzeniach kulturalnych szkoły, wycieczkach, wyjściach, festynach, zawodach sportowych. 3.Ukazywanie miejsca podstawowych wartości społecznych w codziennym życiu człowieka na godzinach wychowawczych, przygotowaniu do życia w rodzinie, na katechezie, zajęciach świetlicowych  i pozalekcyjnych.

 

wychowawcy i inni nauczyciele (we współpracy z rodzicami)

cały rok

V. Promowanie zdrowego trybu życia.

 1. Kształtowanie nawyków zdrowotnych oraz wdrażanie uczniów do dbania o własne zdrowie poprzez planowanie dnia, odpowiednie i regularne odżywianie się, dostosowanie ubioru do pory roku i pogody, utrzymanie higieny osobistej ciała i odzieży.
 2. Wdrażanie od aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez popularyzację sportu i turystyki.

1.Ukazywanie uczniom ciekawych form spędzania czasu wolnego (gry, zabawy, czytanie książek itp.).
2.Kształtowanie postawy prozdrowotnej

 ( wychowanie do życia w rodzinie, lekcje przyrody, godziny wychowawcze, osobisty przykład nauczycieli, spotkanie z pielęgniarką, lekarzem ).
3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności.
4.Udział w ogólnopolskich programach promujących zdrowie.
5.Popularyzowanie form aktywnego wypoczynku poprzez organizację zawodów i zajęć sportowych, wycieczek  pieszych i rowerowych.

wychowawcy i inni nauczyciele pielęgniarka szkolna, przedstawiciele ośrodka zdrowia, instytucje turystyczne  itp.

Cały rok

VII. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

1.Wczesna diagnoza pod kątem dydaktycznym i społecznym.
2.Zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, terapeutyczne.
3.Zajęcia resocjalizacyjne.
4.Spotkania ze specjalistami pedagog szkolny.
5.Rozmowy wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami i uczniami.
6. Dostosowanie programów nauczania do indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
7.Wzbudzanie motywacji do nauki różnymi metodami.
8.Udział uczniów w zajęciach w ośrodkach terapeutycznych. 

wychowawcy i inni nauczyciele, pedagog, , przedstawiciele PPPP

cały rok

 

Uchwalony przez RP w dniu 25.08.2016 rok

Zaakceptowany przez RR w Dniu 5.09.2016 roku