Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1262921

Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza  Kościuszki w Mierzęcicach

na lata 2016 – 2020

 

 1. Krótka charakterystyka Szkoły  Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach

Do Szkoły obecnie uczęszcza 225  uczniów, uczących się w 11 oddziałach.

W budynku Szkoły znajduje się 8 sal lekcyjnych / w tym pracownia komputerowa, sala gimnastyczna , biblioteka, przebieralnia w-f, sala pingpongowa ,świetlica z jadalnią , szatnia z indywidualnymi ( po 2 uczniów ) szafkami. Ponadto uczniowie SP 1 korzystają z dużej Sali lekcyjnej i dwóch mniejszych pomieszczeń Gimnazjum. Mają oni również możliwość korzystania z dużej Sali gimnastycznej Gimnazjum oraz kompleksu boisk „ Orlik”.

Zajęcia dydaktyczne realizuje 21 nauczycieli / pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych/ oraz 13 pracowników administracji i obsługi.

 

Społeczność Szkoły realizuje zadania Statutowe, zadania wynikające z Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, w oparciu o :

 • diagnozę potrzeb i oczekiwań nauczycieli, uczniów i rodziców;
 • wybór najważniejszych problemów (celów) Szkoły wynikających z badań diagnostycznych;
 • ustalenie przyczyn problemów i sformułowanie odpowiednich zadań służących ich rozwiązaniu;
 • budowę planu pracy Szkoły opracowanego w oparciu o cele priorytetowe.
 • Analiza powyższa, jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron Szkoły oraz badania szans i zagrożeń jakie przed nią stoją.

Oparta jest na założeniu, że poniższe czynniki mają wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję szkoły:

 • unikać zagrożeń,
 • wykorzystywać szanse,
 • eliminować słabe strony,
 • opierać się na mocnych stronach

 

MOCNE STRONY:
 • jasno sprecyzowana wizja i misja Szkoły
 • bardzo dobry poziom nauczania
 • postęp efektów kształcenia
 • wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna
 • dobra opinia o Szkole w środowisku, jako najważniejszy powód jej wyboru przez uczniów
 • przyjazna atmosfera pracy-dobre relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami
 • różnorodne formy diagnozowania postępów uczniów
 • dobrze zorganizowany system pomocy pedagogicznej
 • dostosowanie, przez nauczycieli, metod pracy do możliwości uczniów zdolnych , jak też tych, którzy mają trudności w nauce
 • programy profilaktyczne dla młodzieży
 • coraz lepsze efekty pracy z uczniem zdolnym
 • wysoka ocena i bardzo duże zaufanie rodziców do wychowawcy klasowego
 • praca Rady Pedagogicznej jako dobrze zgranego zespołu
 • bardzo dobra współpraca Szkoły ze środowiskiem

 

SŁABE STRONY  :

 • ogólnie słaba sytuacja finansowa w oświacie, brak pewności czy znajdą się  środki budżetowe na pełną realizację zamierzeń,

 

MISJA SZKOŁY

 

 1. Szkoła miejscem wzajemnego samorozwoju – stworzenie warunków rozwoju różnorodnych talentów.
 2. Szkoła miejscem pielęgnowania podstawowych i ponadczasowych wartości – wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.
 3. Pozyskanie pełnej akceptacji środowiska lokalnego dla programu rozwoju infrastruktury oraz rozwoju organizacyjnego Szkoły.

 

WIZJA SZKOŁY

Szkoła stwarza uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, fizycznego, społecznego i obywatelskiego poprzez działania mające na celu umożliwienie rozwoju uzdolnień, zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych, udzielanie pomocy w zdobywaniu dodatkowej wiedzy i rozwój umiejętności.

 1. Szkoła miejscem wzajemnego samorozwoju - stworzenie warunków rozwoju różnorodnych talentów.
 2. Szkoła miejscem pielęgnowania podstawowych i ponadczasowych wartości - wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.
 3. Pozyskanie pełnej akceptacji środowiska lokalnego dla programu rozwoju infrastruktury oraz rozwoju organizacyjnego Szkoły.

Nowoczesna Szkoła, to :

 • szkoła jako społeczność ( uczniowie + rodzice + nauczyciele + administracja);
 • nowoczesne wyposażenie;
 • szkoła tworzona przez uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • szkoła wyposażająca uczniów w umiejętności, a nie tylko wiedzę faktograficzną;
 • szkoła z charakterem, z wizją;
 • szkoła niezależna;
 • szkoła rozwijająca się, twórcza, z dobrą atmosferą;
 • szkoła autentycznych autorytetów;
 • szkoła zachęcająca do rozwoju i umożliwiająca go;
 • szkoła bezpieczna;
 • szkoła mający dobry i skuteczny przepływ informacji;
 • szkoła szczera;
 • szkoła, z którą chętnie się identyfikujemy;
 • szkoła odkrywająca i rozwijająca talenty tkwiące w każdym;

 

MODEL ABSOLWENTA

Celem naszych działań wychowawczych jest wychowanie absolwenta, który:

 • Zna historię swojej szkoły.
 • Identyfikuje się z ideami patrona - wzorem wielkiego człowieka i Polaka.
 • Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły i czci symbole szkoły.
 • Zna historię regionu oraz dziedzictwo kulturowe Europy i świata.
 • Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej szkole.
 • Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, posługuje się komputerem.
 • Umie samodzielnie i krytycznie myśleć.
 • Potrafi odróżniać dobro od zła oraz oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.
 • Zdobył umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczości, wykazywania inicjatywy.
 • Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy.
 • Umie rozwiązywać problemy w sposób twórczy.
 • Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale doskonali swoją osobowość.
 • Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny.
 • Zna siebie, umie wyeksponować swoje dobre i mocne strony.
 • Jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasad dobrych obyczajów.
 • Dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym.

 

 1. Perspektywy rozwoju Szkoły w związku z reformą systemu

edukacji oraz zjawiskami demograficznymi i społecznymi.

 

„Multimedialna szkoła – nowoczesny nauczyciel.”

PRIORYTETY

 • - Szkoła to szkoła przyjazna dla ucznia.
 •  Każdy nauczyciel - przyjacielem, mistrzem, animatorem dla ucznia.
 • Rodzice - najważniejszymi partnerami szkoły.
 • Unowocześnianie bazy dydaktycznej i sportowej szkoły.
 • Współpraca z instytucjami samorządowymi, władzami terytorialnymi oraz społecznością lokalną.
 • Spojrzenie na świat jak na globalną wioskę i przygotowanie uczniów do życia w świecie globalnym, tj. zróżnicowanym, charakteryzującym się mnogością kultur, religii, ideologii, systemów wartości.
 • Zwiększenie nacisku na wykorzystanie w procesie nauczania multimediów; tym samym uczniowie zdobywają kompetencje wymagane w nowoczesnym świecie.
 • Uczenie się oparte na współpracy w celu uwzględnienia we wszystkich działaniach dydaktycznych elementów uczenia się pracy w zespole.
 • Kreowanie w środowisku lokalnym przekonania, że nasza szkoła to nowoczesna placówka wykorzystująca najnowocześniejsze technologie.
 • Wychowanie przez sport.

 

CELE GŁÓWNE

 •  Głównym celem pracy szkoły  jest uzyskiwanie przez uczniów jak najwyższych wyników egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów wewnętrznych poprzez prowadzenie szerokiego zakresu działań lekcyjnych i pozalekcyjnych (koła zainteresowań i przedmiotowe, konkursy, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne), a także poprzez systematyczne doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli i prowadzenie lekcji otwartych.
 • Podejmowanie przez nauczycieli działań, dzięki którym każdy uczeń może odnieść sukces na miarę własnych możliwości.
 • Indywidualizacja procesu nauczania.
 • Odkrywanie i rozwijanie talentów uczniów nie tylko zdolnych, ale również mających problemy z nauką.
 • Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.
 • Poszanowanie tradycji poprzez obchody świąt, ważnych rocznic i wydarzeń historycznych.
 • Kreowanie postaw proekologicznych, społeczno - moralnych, patriotycznych, obywatelskich, empatycznych i prozdrowotnych poprzez udział szkoły w akcjach charytatywnych i ekologicznych, uroczystościach organizowanych na terenie Gminy , Powiatu i kraju.
 • Wykorzystanie innowacyjnych programów nauczania.

 

Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych wymaganiach:

 

Wymaganie

Działania szkoły

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

 

- Szkoła posiada koncepcję pracy,

- Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb,

- Jako załącznik do koncepcji tworzy się plan pracy szkoły  na dany rok szkolny,

- Koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców.

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

-Bada się oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły

-Planuje się procesy edukacyjne z uwzględnieniem wniosków rodziców i uczniów,

-Przy opracowywaniu arkusza organizacyjnego szkoły uwzględnia się poziom wykształcenia i predyspozycje nauczycieli oraz wszystkie aspekty pracy szkoły,

-Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone,

-Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów,

-Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych,

-Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się,

-W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.

 

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

-W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy

osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce,

-Motywuje się uczniów do nauki,

-Wskazuje się metody i sposoby uczenia się,

-Monitoruje się nabywanie wiadomości i umiejętności,

-Oceną wskazuje się uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze pracować,

-Organizuje się sprawdziany i konkursy, analizuje wyniki, wyciąga wnioski i wykorzystuje do planowania pracy,

-Bada się stopień opanowania umiejętności uczniów, analizuje wyniki i wdraża wnioski,

-Wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce. 

4. Uczniowie są aktywni

-Uczniowie są aktywni w podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły,

-Rozwija się samorządność uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim,

-Prowadzone są badania oczekiwań uczniów wobec szkoły,

-Realizowane są działania zainicjowane przez uczniów,

-Uczniowie są aktywizowani i motywowani do udziału w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne rozwijające ich zdolności i predyspozycje,

-Uczniowie są zachęcani i motywowani do udziału w organizowanych uroczystościach i występach artystycznych, by wzmocnić ich wiarę we własne siły i umiejętności. 

5. Respektowane są normy społeczne

- Uczniowie prezentują właściwe zachowania,

- W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów,

-Monitoruje się realizację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, wyciąga się wnioski do planowania pracy,

- Klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły,

-  Organizuje się warsztaty promujące właściwe zachowania: np. przeciwdziałania agresji, właściwego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, asertywnego zachowania, bezpieczeństwa itp.

 - Na bieżąco informuje się rodziców o problemach wychowawczych i podejmuje wspólne, spójne działania,

- Dba się o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów,

- Nauczyciele i wychowawcy współpracują ze sobą jak również z pedagogiem i dyrektorem szkoły w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

- Nauczyciele doskonalą się w zakresie udzielania pomocy uczniom sprawiającym problemy wychowawcze,

W szkole powołany jest zespół wychowawczy nauczycieli w celu planowania pracy w tym zakresie. 

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

-Bada się oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły

- W szkole są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji,

- Organizuje się zajęcia pozalekcyjne po zbadaniu oczekiwań uczniów, rodziców i diagnozie,

 - Organizuje się wycieczki edukacyjne,

- Uczniowie z dysfunkcjami objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

- Rozwija się indywidualne zdolności i predyspozycje uczniów.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

-Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych,

-Nauczyciele pracują w zespołach przedmiotowych

i doraźnych w celu diagnozowania, analizowania pracy szkoły i wniosków do pracy,

-Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami,

-Nauczyciele doskonalą się i sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje,

-Organizuje się warsztatowe szkolenia rady pedagogicznej,

-W szkole realizuje się założenia coroczne  WDN oraz doskonalenie nauczycieli w Planie Wieloletnim. 

8. Promowana jest wartość edukacji

-Szkoła promuje w środowisku potrzebę uczenia się,

-Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku, dzięki efektywnej współpracy z rodzicami i partnerami szkoły,

-Promuje się osiągnięcia uczniów w szkole i mediach oraz na stronie internetowej szkoły .

-Organizuje się „Dni Otwarte ",

-Prowadzi się Kronikę Szkoły w formie papierowej,

-Uczniowie , promują szkołę poprzez udział w konkursach, zawodach jak również poprzez uczestnictwo w uroczystościach państwowych i innych imprezach zewnętrznych,

-Osiągnięcia szkoły i uczniów są eksponowane w gablotach ( puchary), na korytarzach ( dyplomy), 

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

-Rodzice współdecydują w sprawach szkoły

i uczestniczą w podejmowanych działaniach,

-W szkole działa Rada Rodziców zgodnie ze swoim regulaminem,

-Rodzice są na bieżąco informowani o postępach

w nauce i zachowaniu uczniów- comiesięczne konsultacje i wywiadówki,,

-Rodzice uczestniczą w życiu szkoły : biorą udział w przedsięwzięciach szkoły ( Zielone Szkoły , Pikniki Profilaktyczne, występy uczniów itp.)

-Rodzice są zapraszani na uroczystości szkolne,

-Rozwija się współpracę z rodzicami w ramach propagowania zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,

-Organizuje się pedagogizację rodziców podczas wywiadówek,

-W szkole ustala się różne formy kontaktu rodziców i wychowawców, 

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

-W działaniach szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska,

-Szkołą współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku 

-Szkoła wspiera rodziców uczniów, którzy nie radzą sobie z problemami: edukacyjnymi, wychowawczymi, finansowymi i innymi wg potrzeb.

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

-Do analizy wyników nauczania wykorzystuje się wszystkie dostępne źródła, szczególnie materiały  OKE i EWD,

- Z analizy wyciąga się wnioski, które uwzględnia się w planowaniu pracy,

-Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianów, które przyczyniają się do wzrostu efektywności kształcenia. 

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

-Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji przyjętych programów nauczania i poszerzenia oferty zajęć,

-Dba się o funkcjonalność pomieszczeń szkolnych i estetyczny wygląd sprzyjający uczeniu się,

-Wyposaża się warsztat pracy nauczyciela zgodnie z zapisami w KN i w miarę możliwości finansowych szkoły,

- Podnosi się efektywność pracy poprzez doskonalenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły we współpracy z nauczycielami, organem prowadzącym i innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty,

-W planowaniu uwzględnia się priorytety MEN i Kuratora Oświaty,

-Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli,

-Zespół przedstawia raport z przeprowadzonej ewaluacji,

-Wyciąga się wnioski z ewaluacji pracy szkoły i wykorzystuje do planowania pracy,

-Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane do rozwoju szkoły,

-Organizuje się szkolenia w ramach WDN dla całej rady pedagogicznej lub grupy nauczycieli wg potrzeb,

-Zachęca się nauczycieli do doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji wg potrzeb szkoły i własnego rozwoju,

-Przestrzega się przepisów prawa oświatowego,

-Monitoruje się przestrzeganie prawa,

-Wdraża się wszystkie rozporządzenia dotyczące pracy szkoły. 

 

Wnioski końcowe :

 

 1. Szkoła jest dobrze postrzegana przez organ prowadzący i nadzorujący szkołę  oraz przez środowisko lokalne, dlatego należy tak pracować, aby ten dobry wizerunek utrzymać.
 2. Utrzymać mocne strony szkoły, a niektóre nawet rozwijać i doskonalić w miarę potrzeb i możliwości.
 3. Dążyć do minimalizowania, a nawet wyeliminowania słabych stron szkoły.
 4. Dobrze wykorzystać szanse szkoły.
 5. Przeciwdziałać i łagodzić zagrożenia.

 

Rekomendacje:

 

 1. Stosować indywidualizację nauczania,  ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych, z dużym potencjałem.
 2. Stosować różne formy motywowania uczniów do nauki i podejmowania trudniejszych zadań.
 3. Wskazywać uczniom różne sposoby przyswajania wiedzy.
 4. Pracować nad podniesieniem efektów kształcenia, poprzez analizę osiągnięć uczniów i wdrażanie wniosków z analiz.
 5. Organizować zajęcia dodatkowe , zgodnie z potrzebami uczniów i ich zainteresowaniami..
 6. Pozyskiwać środki na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal.
 7. Organizować pomoc psychologiczną  dla uczniów potrzebujących
 8. Promować nowoczesne rozwiązania w zakresie nauczania, pracy z uczniem i kontaktu z rodzicami.
 9. Nadal  na bieżąco aktualizować  stroną internetową oraz rozwinąć promocję szkoły  na portalach społecznościowych.
 10. W pełni wykorzystać wyniki diagnozowania pracy szkoły do podnoszenia jakości pracy szkoły
 11. Promować uczniów szczególnie uzdolnionych
 12. Nadal stosować wypracowaną procedurę kontroli spełniania przez uczniów obowiązku nauki i zapobiegać absencji
 13. Dokonywać  analizy losów absolwentów.

 

Ewaluacja koncepcji pracy szkoły

Dyrektor i nauczyciele Szkoły, dążąc do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości kształcenia i wychowania, będą monitorować koncepcję pracy Szkoły, ze względu na stale zmieniające się warunki działania oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzona w wybranych obszarach, służyć będą jako baza do modyfikacji procesów zachodzących w Szkole oraz ich planowania w przyszłości.