Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1262950

Profilaktyka poprzez sport

 

 PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  Z ZAKRESU  PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ, NARKOMANII,

 PRZEMOCY I AGRESJI

  

 Program na rzecz dzieci i młodzieży

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach

„Profilaktyka poprzez sport”

 

WSTĘP

 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie dorastania. Jest to faza rozwoju stanowiąca pomost

Pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, w czasie której dokonuje sięwiele intensywnych. Jakościowych  zmian w osobowości  człowieka. Zmiany te prowokowane intensywnym rozwojem biologicznym, maja swój wyraz w emocjonalności i duchowości , od dążenia

 do większej samodzielności aż  po określenie własnej tożsamości. Jest to czas w rozwoju młodego człowieka podatny na zakłócenia i podejmowanie ryzykownych zachowań.

 Wszyscy pragniemy, by nasze dzieci dorastały szczęśliwie i radosne, by nie doświadczały kryzysów, nie były narażone na różne życiowe  problemy. Pragniemy ustrzec je przed różnymi

niebezpieczeństwami, które zewsząd  na nie czyhają. Każde  dziecko ma prawo do życia

 i jak najpełniejszego wszechstronnego rozwoju fizycznego oraz psychicznego.

Proponujemy zatem zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, które, mamy nadzieję, pokażą

naszym dzieciom, że można , „fajnie” spędzaćczas z przyjaciółmi bez papierosów, alkoholu, narkotyków, agresji i przemocy.

 

Zadanie.:

 

 „Promowanie wśród dzieci, młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych.” ujęte jest w założeniach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ..

W ramach zadania planuje się realizację Programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport” w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.,

Priorytetem Programu będzie kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, wytworzenie motywacji do samorozwoju poprzez sport, atrakcyjne formy przekazu wiedzy podczas zajęć pozalekcyjnych oraz wyeliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników. Program stworzy warunki do przybliżenia młodym ludziom wartości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczności lokalnej oraz kreowania ich kultury osobistej. Będzie to także narzędzie służące utrzymywaniu właściwego poziomu zdrowia wśród uczestników Programu.

Realizacja Programu przyczyni się do rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych oraz wpłynie na osiąganie sukcesu uczniów w różnych formach uprawiania sportu.

  

Diagnoza:

 

Przystąpienie do wdrażania Programu zostało poprzedzone diagnozą negatywnych zjawisk związanych z próbami  spożywania alkoholu ,palenia papierosów oraz występowaniem różnych form przemocy wśród uczniów. Posłużono się tutaj wynikami badań ankietowych w SP 1 Mierzęcice.

W badaniu przeprowadzonym wskazano na kilka sposobów spędzania czasu wolnego. Jedną z preferowanych form jest uprawianie sportu przez dzieci i młodzież naszej szkoły . Młodzież chętnie spędza w ten sposób czas wolny. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta uprawiają sport, choć wśród chłopców jest bardziej popularny. Są uczniowie , którzy wskazują ,że sport uprawiają tylko w szkole –na lekcjach wychowania fizycznego lub na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

Jednak niepokój budzi duża liczba uczniów, którzy korzystają prawie codziennie z Internetu, grają w gry komputerowe. Osoby te, spędzają większość swojego czasu przed komputerem,  co powoduje, że po prostu zaczyna im brakować czasu na inne sprawy – na naukę, odpoczynek, życie rodzinne czy kontakty towarzyskie, na pracę. Należy zastanowić się nad tym problemem, dostrzegając zagrożenia, jakie ze sobą niesie. Powoli staje się on takim samym problemem społecznym, jak alkoholizm czy narkomania. Najważniejsze - to nie dopuścić do uzależnień. Dlatego w młodym wieku szczególnie ważny jest wypoczynek na świeżym powietrzu, aktywne uprawianie sportu, właściwe relacje z najbliższymi, przyjaciółmi i kolegami, czytanie książek itp.

Podejmowanie zachowań ryzykownych (np. picie alkoholu, przejmowanie narkotyków, palenie papierosów) jest charakterystyczną cechą  ludzi młodych. Zapewnienie im alternatywnej formy spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia sportowe zwiększy szanse na uchronienie przed środkami psychoaktywnymi. Dlatego uznano za zasadne skoncentrowanie się na oddziaływaniach profilaktycznych realizowanych w ramach Programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport” .

Dla realizacji powyższego wskazania jest aby każdy uczeń uprawiał systematycznie chociaż jedną dyscyplinę

sportową ,a uwieńczeniem systematycznego uprawiania sporu są sukcesy osiągane indywidualnie i drużynowo na szczeblach gminny ,powiatu, województwa a nawet kraju.

 

Cel główny Programu:

 

Ograniczenie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowiskach młodzieżowych oraz promowanie zachowań prozdrowotnych, tj. zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

Cele szczegółowe Programu: 

-         przekazanie uczestnikom Programu umiejętności współdziałania i współpracy w zespole,

-         rozwijanie postaw aktywności i kreatywności wśród uczestników Programu,

-         integracja środowisk dziecięco-młodzieżowych,

-         stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów w grupach rówieśniczych,

-         utrwalanie właściwych postaw uczestników Programu wobec środków psychoaktywnych,

-         podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych,

-         wzbogacenie oferty pozaszkolnych zajęć sportowych i rekreacyjnych,

-         zapewnienie prawidłowego procesu wychowawczego dzieci i młodzieży,

-         rozszerzenie oferty  zajęć sportowych.

 

Beneficjenci: 

Dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach..

Zakłada się, że uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe dostosowane do charakteru zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie w godzinach popołudniowych  oraz w weekendy.

  

Założenia Programu:

  1. Program swym zakresem obejmie realizację  zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zlecanie nowych zadań wynikających z niniejszego programu .
  2. Programem zostaną objęte dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzącymi ze środowisk dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi.
  3. Program będzie realizowany m. in. na szkolnych obiektach sportowych,  na terenie całego miasta.
  4. Program będzie realizowany przez specjalistów: trenerów „Orlik”, nauczyciela wychowania fizycznego, , pedagoga szkolnego ,wychowawców klas  oraz przy współpracy policjantów z Komendy Policji w Katowicach i Będzinie.

 W ramach Programu profilaktycznego prowadzone będą:

-         pozalekcyjne zajęcia sportowe, jako element oddziaływań profilaktycznych,

-         zajęcia sportowo-rekreacyjne, realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

-         wsparcie  dla uczniów wyjeżdżających na  wypoczynek letni i zimowy z rodzin ubogich i patologicznych,

-         wyjazdy uczniów na zawody i turnieje sportowe ,

-         poradnictwo pedagogiczne,

-         grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży.

 

 Działania przewidziane do realizacji w ramach Programu:

 

-         zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe,

-         zajęcia w grupach sekcji sportowych ( rowerowej ,aerobiku ,tanecznej, piłki ręcznej i nożnej)

-         organizowanie w dni wolne od pracy wyjazdów na basen,

-         konkursy sprawnościowe,

-         turnieje międzyszkolne w grupach rówieśniczych,

-         konkursy plastyczne o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego stylu życia,

-         pogadanki i prelekcje,

-         warsztaty profilaktyczne kształtujące zdrowy styl życia i właściwe postawy wobec trudności wieku młodzieńczego,

-         uczenie zaradności życiowej i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej,

-         wsparcie psychologiczne – radzenie sobie z własnymi emocjami, motywacja do samodzielnego podejmowania decyzji i aktywności umysłowej i fizycznej, poprawa komunikacji i zaufania w grupie,

-         podniesienie wiedzy z zakresu szkodliwości i zagrożeń substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej,

 

Harmonogram planowanych działań:

  1. Zatwierdzenie programu   „Profilaktyka poprzez sport”.
  2. Realizacja Programu, w tym:

-         Informacja o realizacji programu na zebraniach z rodzicami ,na gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły  ,

-         promocja Programu,

-         nabór uczestników Programu,

-         realizacja Programu poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne, edukacyjne, profilaktyczne i inne.

   3. Monitoring i ewaluacja działań realizacji Programu.

   4. Zagospodarowanie obiektów sportowych w okresie realizacji Programu.

 

Miejsce realizacji Programu:

 

1.     Obiekty sportowe w Mierzęcicach, w tym:

wykorzystanie istniejących obiektów sportowych,

 

1     dostosowanie obiektu sportowego przy:

-         Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach  

-         Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,

-         znaczna część rodzin uczniów uczestników programu objęta jest pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

  2  Miejsca wskazane przez organizatorów zawodów sportowych ,których udział stanowi kontynuację   uczestnictwa dzieci i młodzieży w na wyższym szczeblu rywalizacji sportowej form sportowych przewidzianych programem.

 

Zakładane rezultaty realizacji Programu:

 

-         wyposażenie podopiecznych w wiedzę na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych,

-         poprawa sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

-         poprawa relacji z rówieśnikami,

-         zwiększenie kultury osobistej w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych,

-         ukazanie korzyści wynikających z prowadzenia zdrowego stylu życia,

-         nabycie przez uczestników programu umiejętności samodzielnego organizowania czasu wolnego,

-         utworzenie grup wsparcia dla młodzieży,

-         rozszerzenie oferty, modernizacja i poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej.

 

Realizatorzy Programu:

 

1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach, ul. Wolności 68.

  

Wydatki przewidziane do realizacji Programu:

 

Realizacja Programu w roku szkolnym 2016/17  będzie wiązała się z:

 

1. wydatkami bieżącymi, z przeznaczeniem m. in. na:

       1) zakup doposażenia sprzętu sportowego.

      2)  dofinansowanie  kosztów związanych z przejazdami uczestników projektu na zawody i turnieje sportowe,

      3) nagrody dla zwycięzców zawodów  na szczeblu co najmniej powiatu, okręgu , województwa lub kraju.

  

Monitoring i ewaluacja:

 

Monitoring będzie polegał na gromadzeniu informacji od realizatorów Programu
i kontrolowaniu jego realizacji.

Trafność i celowość przyjętych działań zostanie oceniona na podstawie analizy wskaźników ewaluacji:

-         liczba dzieci i młodzieży objęta pomocą psychologiczną,

-         liczba dzieci i młodzieży oraz ich rodzin objęta wsparciem indywidualnym i grupowym,

-         ilość przeprowadzonych pozalekcyjnych zajęć sportowych i ogólnorozwojowych,

-         ogólna liczba dzieci, młodzieży udział w realizacji programu,

-         zmiana postaw i zachowań dzieci i młodzieży (na podstawie analizy ocen z zachowania uczniów),

-         ilość sukcesów sportowych osiągniętych przez  uczestników programu.

  

Opracowała: Bożena Jach – dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 1 w Mierzęcicach