Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1262942

Program Wychowawczy

 

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 1 W MIERZĘCICACH

 

Spis treści:

Zadania ogólnowychowawcze szkoły........................................................................................ 3

I. Treści wychowawcze w pracy edukacyjnej nauczycieli.......................................................... 4

1. Myślenie, ciekawość świata................................................................................................ 4

2. Właściwe poczucie własnej wartości.................................................................................. 4

3. Otwarcie na innych............................................................................................................. 4

4. Rozumienie ciągłej potrzeby pracy nad sobą i doskonalenia się......................................... 5

5. Umiejętność rozróżniania dobra i zła.................................................................................. 5

6. Podstawy życia społecznego............................................................................................... 5

7. Troska o zdrowie i sprawność fizyczną............................................................................... 6

8. Rozwijanie wrażliwość estetycznej..................................................................................... 6

9. Dobre nawyki...................................................................................................................... 6

II. Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych........ 7

Zadania biblioteki szkolnej......................................................................................................... 8

Zadania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy............................................................................ 9

Zadania pedagoga szkolnego.................................................................................................... 10

Powinności wychowawców klasowych.................................................................................... 11

IV. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami................................................................ 13

V. Zadania samorządu uczniowskiego...................................................................................... 15

VI. Zasady współpracy szkoły ze środowiskiem...................................................................... 16

VII. Istniejące i tworzone zwyczaje szkolne............................................................................ 17

  

 

Zadania ogólnowychowawcze szkoły

 

 

 1. Kształtowanie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
 2. Przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia, pomoc w odnalezieniu własnego miejsca w świecie.
 3. Umożliwienie uczniowi kontynuacji nauki na następnym etapie kształcenia.
 4. Ochrona wychowanków przed negatywnym wpływem społeczności środowiskowej.
 5. Koordynacja oddziaływań wychowawczych domu, szkoły, środowiska rówieśniczego, kościoła, społeczności lokalnej.

 

I. Treści wychowawcze w pracy edukacyjnej nauczycieli.

 

1. Myślenie, ciekawość świata.

 

-        rozwijanie dociekliwości poznawczej,

-        ukierunkowanie na poszukiwanie prawdy,

-        świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej edukacji na danym etapie,

-        nastawienie pracy edukacyjnej na zrozumienie,

-        poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł,

-        umiłowanie świata przyrody,

-        traktowanie zdobywanej wiedzy i umiejętności w sposób integralny,

-        poznawanie dorobku kultury regionu, kraju i świata.

 

2. Właściwe poczucie własnej wartości

-        wiara we własne siły i zdolność osiągania trudnych celów,

-        umiejętność poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego i społecznego,

-        świadomość swoich zalet i wad,

-        umiejętność i chęć pozytywnego prezentowania się

-        budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę i opinię innych,

-        świadomość swoich praw i obowiązków,

-        przekonanie, że należy prosić o pomoc,

-        kształtowanie postawy asertywnej,

-        rozwijanie samodzielności.

 

3. Otwarcie na innych

-        kształtowanie w sobie postawy dialogu,

-        poznawanie zasad sprzyjających jasności wypowiedzi (wyrażanie próśb, sądów i oczekiwań),

-        umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

-        dostrzeganie różnic między ludźmi i akceptowanie ich,

-        godzenie odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych.

 

4. Rozumienie ciągłej potrzeby pracy nad sobą i doskonalenia się

-        praca nad kształtowanie takich cech jak: uczciwość, życzliwość, odpowiedzialność, systematyczność, sumienność, zdyscyplinowanie, aktywność, pilność, pracowitość, tolerancja,

-        dostrzeganie świata własnych potrzeb i zasobów swoich możliwości,

-        właściwe reagowanie w obliczu zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań, stawianie czoła przeciwnościom,

-        organizowanie procesu uczenia się i przyjmowania odpowiedzialności za własne wykształcenie,

-        racjonalne gospodarowanie czasem.

 

5. Umiejętność rozróżniania dobra i zła

-        Rozróżnianie dobra i zła w sytuacjach codziennych,

-        rozpoznawanie wartości moralnych i dokonywanie wyborów,

-        odwaga cywilna, umiejętność odmawiania,

-        rozumienie konieczności uwalniania sądów spod wpływu emocji,

-        zrozumienie potrzeby krytycyzmu wobec wzorców propagowanych przez środki masowego przekazu i sekty.

 

6. Podstawy życia społecznego

-        szacunek dla dobra wspólnego,

-        doświadczanie współzależności i współodpowiedzialności za działanie grupy,

-        współtworzenie i respektowanie norm grupowych,

-        przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,

-        godzenie wolności własnej z wolnością innych,

-        poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej, regionalnej,

-        rozwijanie samorządności i aktywności uczniów.

 

7. Troska o zdrowie i sprawność fizyczną.

-        umiejętność dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną,

-        kształtowanie i utrwalanie właściwych nawyków zdrowotno-higienicznych,

-        wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,

-        preferowanie zdrowego trybu życia jako alternatywy dla uzależnień,

-        rozwijanie właściwych działań sportowych, turystycznych, rekreacyjnych,

-        rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego,

-        przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, przestępczości nieletnich,

 

8. Rozwijanie wrażliwość estetycznej

-        rozbudzanie indywidualnych zdolności twórczych dziecka,

-        przygotowanie do odbioru sztuki,

-        uprawianie i właściwy odbiór sztuki warunkiem radości życia,

-        sztuka łagodzi obyczaje.

 

9. Dobre nawyki

-        nawykowe stosowanie zwrotów grzecznościowych,

-        szacunek dla dorosłych, młodszych i rówieśników, okazywanie go w słowach i działaniach,

-        znajomość, rozumienie i stosowanie pojęć: norma, prawo, obowiązek, godność, tolerancja,

-        szacunek dla dobra indywidualnego i wspólnego,

-        stosowny do okazji, zadbany, schludny wygląd,

-        kształtowanie podstawowych nawyków kulturalnego zachowania na korytarzu, w świetlicy, toalecie, środkach komunikacji, w innych miejscach publicznych.

 

II. Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 

Nadrzędnym celem edukacji jest wszechstronny rozwój ucznia jako człowieka, najważniejszym zadaniem nauczyciela jest tworzenie w umysłach dzieci spójnego obrazu świata. Usytuowanie uczucia w centrum działalności szkolnej oznacza, że wychowanie nie może być sprawą dodatkową czy odrębną. Wychowanie obok nauczania i kreowania umiejętności stanowi o istocie edukacji. Jest więc integralną częścią działalności każdego nauczyciela.

            W celu tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw wprowadza się:

w klasach I – III         – kształcenie zintegrowane

w klasach IV-V           – zajęcia rozwijające będące formą integrowania treści nauczania i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy realizowanych w toku dodatkowych zajęć edukacyjnych

w klasach IV-VI         – wykorzystanie wiedzy na wszystkich przedmiotach. Spójność realizowanych treści programowych.

 

 

Zadania biblioteki szkolnej

 

 

 1. Rozbudzanie potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów.
 2. Utrwalenie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji.
 3. Koordynacja pracy nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej.
 4. Przygotowanie czytelników do samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych i warsztatu informacyjnego biblioteki.
 5. Organizowanie spotkań, inscenizacji, konkursów, wycieczek o charakterze wychowawczym.
 6. Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.
 7. Lekcje w bibliotece- celem wyczucia potrzeby obcowania z książką.
 8. Praca grupowa z wykorzystaniem komputera ( umiejętność wyszukiwania informacji)

 

Zadania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy

 

 

 1. Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej w czasie pozalekcyjnego pobytu w szkole.
 2. Stwarzanie odpowiednich warunków do odrabiania lekcji i nauki własnej oraz pomoc w nadrabianiu zaległości dydaktycznych.
 3. Organizowanie zajęć grupowych i indywidualnych o charakterze zabawowo-rekreacyjnym, sportowym, artystycznym w celu rozwijania zainteresowań dzieci oraz umiejętności planowania i zagospodarowania czasu wolnego.
 4. Wyrabianie umiejętności współżycia w grupie oraz aktywności społecznej uczniów przez dbałość o kulturę wspólnego spożywania posiłków, pomoc w porządkowaniu świetlicy.
 5. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, pedagogiem szkolnym w celu przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu uczniów.
 6. Stwarzanie odpowiedniej atmosfery na zajęciach ,umiejętności pracy

w grupie ,rozwijania zainteresowań uczniów ,tolerancji i akceptacji innych.

 

Zadania pedagoga szkolnego

 

 

 1. Czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym ucznia.
 3. Prowadzenie profilaktyki wychowawczej.
 4. Współudział w planowaniu pracy wychowawczej szkoły przez udostępniania wychowawcom i Radzie Pedagogicznej wyników badań, wniosków i wskazówek do pracy indywidualnej z dzieckiem i do pracy w grupie.
 5. Propagowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli i rodziców.
 6. Organizowanie pomocy materialnej uczniom i ich rodzicom.
 7. Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problemami wychowawczymi.
 8. Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami wymagającymi pomocy.
 9. Analiza frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

Powinności wychowawców klasowych

 

 1. Budowanie dobrych kontaktów z klasą poprzez wzajemne poznanie się:

-                                            rozpoznawanie sytuacji domowej, społecznej i materialnej uczniów,

-                                            dostrzeganie ich cech indywidualnych.

                        (zdolności, możliwości, chęci,     temperament)

-                                            znajomość grupy oraz funkcjonowanie poszczególnych uczniów w grupie,

-                                            umiejętność dostrzegania dobrych cech w każdym z uczniów,

-                                            wzajemna sympatia i życzliwość w sukcesie i porażce,

-                                            tworzenie wśród uczniów klimatu tolerancji i rozumienia potrzeb innych.

 

 1. Organizowanie życia pozalekcyjnego jako dodatkowej płaszczyzny kontaktu oraz możliwości zacieśnienia wzajemnych więzi:

-        wyjazdy na wycieczki, udział w imprezach kulturalnych, wspólna zabawa w czasie zabaw szkolnych,

-        udział klasy w życiu szkoły – aktywne włączenie się do imprez szkolnych i środowiskowych.

 

 1. Kształtowanie właściwych ocen, postaw i umiejętności:

-        opieranie pracy wychowawczej na osobistym przykładzie nauczyciela,

-        wzbogacanie własnego warsztatu oraz poszerzanie umiejętności w celu poprawienia jakości kontaktów z uczniami i rodzicami,

-        konstruowanie planu pracy wychowawczej klasy w oparciu o znajomość zespołu z uwzględnieniem jego potrzeb i problemów, a także z uwzględnieniem programu profilaktyki,

-        poświęcanie lekcji wychowawczych konkretnym problemom, zachęcanie uczniów do aktywnego udziału, przemyśleń oraz samodzielnego precyzowania wniosków,

-        systematyczna kontrola wyników nauczania swoich wychowanków,

-        przeciwdziałanie rodzącym się problemom – rozmowy z uczniami, nauczycielami, a w razie potrzeby z rodzicami,

-        wnikliwe i obiektywne ocenianie zachowania się ucznia zgodne ze szkolnym systemem oceniania,

-        opieranie realizacji nauczyciel – uczeń na wzajemnym zaufaniu i życzliwości przy zachowaniu konsekwencji i stanowczości wymagań,

 

 

 1. Poszerzanie płaszczyzn kontaktu wychowawcy z rodzicami i ze szkołą, zmiana ich charakteru z informacyjno-interwencyjnego na aktywnie współpracujący.
 2. Systematyczne prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

IV. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

 

      Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.

 

 1. Działania szkoły są jawne. Rodzice zostają zapoznani z propozycjami wewnątrzszkolnego systemu oceniania, szkolnym programem wychowawczym, Programem Profilaktycznym, Statutem Szkoły.
 2. Współpraca szkoły z rodzicami odbywa się:

-        na płaszczyźnie indywidualnej poprzez informacje o wynikach w nauce, zachowaniu i frekwencji,

-        poprzez tzw.[przedstawicieli rodziców z poszczególnych klas i wyłonioną spośród nich Radę Rodziców.

3.Szkoła organizuje spotkania z rodzicami o charakterze informacyjnym (2 razy w roku). Wychowawca ma prawo do zwoływania większej ilości zebrań, jeżeli istnieje taka konieczność oraz zapraszania do udziału w nich uczniów.

4.Szkoła organizuje tzw. konsultacje dla rodziców, w których uczestniczą wszyscy nauczyciele raz w miesiącu (wg wykazu).

5.Na miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną wychowawca informuje rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach z przedmiotów nauczania i zachowania.

6.Wychowawcy na spotkaniach z rodzicami poruszają tematykę związaną z zapobieganiem niedostosowaniu społecznemu, uzależnieniom, przyczynach trudności z nauką szkolną.

7.Szkoła oczekuje od rodziców wykazania zainteresowania postępami dziecka, jego zachowaniem, słabymi i mocnymi stronami, dzielenia się istotnymi informacjami dotyczącymi dziecka, a mogącymi pomóc lepiej je zrozumieć. Rodzice natomiast dostają oczekiwaną pomoc lub informację, gdzie można ją uzyskać.

8.Szkoła i rodzice powinni unikać zrzucania odpowiedzialności za niepowodzenia dziecka i szukać wspólnej płaszczyzny rozwiązywania problemów.

9.Zarówno szkoła jak i rodzice stwarzają życzliwy, serdeczny i oparty na zrozumieniu klimat współpracy.

10.Rada Rodziców służy pomocą przy organizowaniu imprez dla dzieci, drobnych remontach, naprawach sprzętu, upiększaniu szkoły.

11.Pomoc finansowa rodziców wspomaga działalność szkoły (zakup sprzętu i pomocy naukowych).

12.Wszelkie uwagi i zastrzeżenia pod adresem szkoły rodzice mogą zgłaszać do wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły.

13.Uwagi na temat działalności szkoły rodzice mogą wyrazić w ankiecie na temat jakości pracy szkoły.

14.Rodzice w trudnej sytuacji materialnej winni informować o tym wychowawcę w celu udzielenie pomocy bądź zwolnienia ucznia z pewnych opłat czy składek.

 

V. Zadania samorządu uczniowskiego

 

 

Celem działalności samorządu uczniowskiego jest:

 

1.Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

2.Rozwijanie demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

3.Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

4.Poznawanie praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym.

5.Przygotowanie do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym.

6.Organizowanie różnorodnych wydarzeń z życia szkoły wyzwalających pozytywne przeżycia uczniów (uroczystości, wycieczki, zabawy).

7.SU może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków ucznia.

 

VI. Zasady współpracy szkoły ze środowiskiem

 

 1. Uczestnictwo młodzieży w imprezach środowiskowych.
 2. Przygotowanie programów artystycznych na imprezy gminne.
 3. Ścisła współpraca z władzami gminy przy rozwiązywaniu problemów szkoły.
 4. Zapraszanie przedstawicieli władz terenowych na imprezy szkolne.
 5. Współpraca z innymi zakładami, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Gminną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Siewierzu i Będzinie , parafią św. Mikołaja w Targoszycach, Patafią Nowa Wieś , posterunkiem policji w Siewierzu, Komendą Policji w Będzinie , w celu stworzenia pozytywnego klimatu wychowawczego na terenie gminy.

 

VII. Istniejące i tworzone zwyczaje szkolne.

 

 

Polskie święta, tradycje i obyczaje:

-        Dzień Języków Obcych,

-        akcja „sprzątanie świata”,

-        Święto Wiosny,

-        andrzejkowe wróżby i zabawy,

-        mikołajki,

-        świąteczno-noworoczne życzenia i własnoręcznie wykonane przez uczniów upominki,

-        strojenie choinki szkolnej i choinek w klasach,

-        Wigilie klasowe,

-        szkolne spotkania wigilijne, wspólne śpiewanie kolęd w kilku językach, jasełka, poezja o tematyce bożonarodzeniowej,

-        wspólne obchody Dnia Edukacji Narodowej,

-        życzenia i stroiki wielkanocne,

-        składanie życzeń w dniu św. Walentego,

-        uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły,

-        uroczysta Promocja Ucznia Zdolnego,

-        coroczny wybór Ucznia Roku.

 

Czcimy rocznice państwowe (Święto Niepodległości, 3. Maj):

-        programy artystyczne,

-        dekoracja klas i korytarzy,

-        wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych,

 

 

Bawiąc się przełamujemy bariery wiekowe:

 

-        składanie życzeń nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły,

-        program artystyczny w Dniu Edukacji Narodowej,

-        program artystyczny klas I-III z okazji Dnia Babci i Dziadka,

-        program artystyczny, życzenia z okazji Dnia Kobiet,

-        upominki dla kolegów z okazji Dnia Chłopaka,

-        spotkania klasowe z matkami w Dniu Matki,

-        „wagary w szkole” w pierwszym dniu wiosny,

-        zawody sportowe z poczęstunkiem z okazji Dnia Dziecka,

-        wspólne grillowanie,

-        Święto Pieczonego Ziemniaka.

 

Powitania, pożegnania:

 

-        ślubowanie klasy pierwszej,

-        pasowanie na czytelnika,

-        pożegnanie klas kończących szkołę,

-        nagradzanie uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu.