Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

Organizacja szkoły

§ 1

 1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje:

a) klasy I-VIII szkoły podstawowej

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne:

- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością,

- zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,

- zajęcia wspomagające

- zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie zintegrowanym i klasowo-lekcyjnym.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 6. Liczba uczniów w oddziale ustalana jest na podstawie odrębnych przepisów. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły oraz możliwości lokalowe bazy.
 7. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języka obcego i informatyki, w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. W klasach I-III zajęcia z języka obcego prowadzone są bez podziału na grupy. W przypadku oddziałów liczących na zajęciach mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.
 8. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w klasach IV-VIII i w klasach gimnazjalnych w grupach liczących do 26 uczniów.

§ 2

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 31 maja danego roku, po zaopiniowaniu go przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się:

a) liczbę pracowników szkoły (etaty pedagogiczne i etaty administracji i obsługi) w tym urlopy zdrowotne, oddelegowania do pracy w związkach zawodowych, uzupełniające etaty w szkole i w innej placówce,

b) liczbę stanowisk kierowniczych,

c) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,

d) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

e) liczbę uczniów (w tym z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej),

f) liczbę oddziałów (w tym sportowych, integracyjnych, dwujęzycznych itd.).

g) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych (przydziały)

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład wszystkich zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę w przypadku, gdy placówka liczyć będzie przynajmniej 12 oddziałów można utworzyć stanowisko wicedyrektora.
 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 3

 1. Dla uczniów mających trudności w nauce organizuje się zajęcia wspomagające, specjalistyczne oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi.
 2. Uczniom klas I-VIII i gimnazjum zapewnia się możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych w ramach posiadanych środków.
 3. Kształceniem specjalnym lub integracyjnym na terenie szkoły obejmuje się dzieci posiadające orzeczenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie takiego kształcenia, jeśli nie realizują one obowiązku szkolnego w placówce specjalnej.
 4. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Podstawą do zorganizowania nauki w formie nauczania indywidualnego jest orzeczenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

§ 4

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 2. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.
 3. Z biblioteki mogą korzystać:

1) uczniowie,

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

3) rodzice,

4) inne osoby – za zgodą dyrektora. 

 1. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
 2. W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dostępne dla użytkowników biblioteki.
 3. Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie z księgozbioru w kąciku czytelniczym.
 4. Biblioteka szkolna ściśle współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną, przeprowadzając akcje, konkursy i przedsięwzięcia mające na celu upowszechnianie i promowanie literatury oraz czytelnictwa.
 5. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
 6. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

1) opieka nad zbiorami biblioteki,

2) aktywne udostępnianie zbiorów czytelnikom,

2) działanie na rzecz popularyzacji biblioteki i czytelnictwa wśród uczniów.

 1. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.

§ 5

 1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności szkoły jest świetlica.
 2. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, organizuje się opiekę świetlicową.
 3. Świetlica sprawuje opiekę również w czasie lekcji nad uczniami danej klasy podczas usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela.
 4. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne.
 5. Świetlica jest czynna zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.
 6. Pryz świetlicy szkolnej działa kuchnia, w której zatrudniona jest wykwalifikowana kadra przygotowująca obiady dla uczniów naszej szkoły.
 7. Odpłatność za obiady rodzice przekazują upoważnionej osobie w terminie do 10 każdego miesiąca.
 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin Świetlicy Szkolnej.

§ 6

 1. W szkole działają zespoły przedmiotowe, w skład których wchodzą nauczyciele uczący tych samych lub pokrewnych przedmiotów.
 2. W szkole funkcjonują zespoły przedmiotowe:

1) edukacji wczesnoszkolnej,

2) zespół humanistyczny,

3) zespół przedmiotów ścisłych,

4) zespół wychowawczo-opiekuńczy,

5) zespół języków obcych.

 1. Zespoły opracowują plany pracy wspomagające proces dydaktyczny i wychowawczy. Plany te przyjmuje do realizacji dyrektor szkoły w każdym roku szkolnym.
 2. Celem zespołów jest:

1) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania

2) organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,

 1. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole programów autorskich i innowacji, doskonalenie metod nauczania i wychowywania,
 2. opracowywanie ciekawych metod pracy ze zwróceniem szczególnej uwagi na metody aktywne

1) w szkole autorskich i eksperymentalnych programów nauczania i wychowania,

2) doskonalenie metod nauczania i wychowywania,

3) aktualizacja treści programowych,

4) organizacja wzorcowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

5) rozwiązywanie bieżących problemów edukacyjnych.

 1. Zespoły działają w oparciu o roczny plan pracy zespołu, zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 2. Podsumowanie pracy zespołów odbywa się co roku na konferencji końcoworocznej.
 3. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły problemowo – zadaniowe.

§ 7

 

 1. Szkoła posiada następujące pomieszczenia:

1) gabinety przedmiotowe i klasopracownie, które mogą być wykorzystane w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych,

2) pokój nauczycielski,

3) 2 sale gimnastyczne,

4) 3 przebieralnie,

5) świetlica ze stołówką szkolną,

6) biblioteka z czytelnią,

7) gabinet lekarski i 2 gabinety pedagoga szkolnego,

8) archiwum, w którym przechowywana jest dokumentacja kadrowa, finansowa i administracyjna szkoły oraz dokumentacja procesu dydaktycznego.

9) pomieszczenia dla pracowników administracji i obsługi,

10) szatnia, w której każdy uczeń posiada szafkę, każdy uczeń może zamknąć swoją szafkę, pozostawiając zapasowy kluczyk u woźnej, w przypadku zgubienia kluczyka, uczeń zobowiązany jest na własny koszt dorobić klucz. Za odzież i rzeczy pozostawione w szatni szkoła nie bierze odpowiedzialności finansowej,

11) salę ping-pongową,

12) sklepik szkolny,

13) gabinet dyrektora z sekretariatem i gabinet wicedyrektora

14) dyżurkę.

§ 8

 

 1. Szkoła organizuje i realizuje wewnątrzszkolny system doradztwa  zawodowego
 2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego określa działania podejmowane w szkole w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
 1. Koordynatorem WSDZ jest doradca zawodowy.
 2. Realizatorami działań WSDZ są wyznaczani przez dyrektora szkoły pedagog szkolny, nauczyciele przedmiotu, wychowawcy, doradca zawodowy.
 3. W ramach WSDZ organizowane są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 4. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęciai dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
 5. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów  w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.